Rešerše: Atribuce nedávných extrémních událostí

K extrémním projevům počasí klimatická změna někdy přispívá, jindy tomu tak není. Vědci vzájemnou souvislost mezi těmito jevy dlouhodobě zkoumají a v tzv. atribučních studiích popisují, jak změna klimatu ovlivnila pravděpodobnost výskytu konkrétní extrémní události, případně jaký vliv měla na její intenzitu. Více o této metodě používané organizací World Weather Attribution lze najít na našem webu.

Poznámky k údajům v tabulce:

  • Ve studiích lze často najít srovnání současného klimatu s dobou „před průmyslovou revolucí“ či „předindustriální“. Jedná se o období mezi lety 1850–1900, kdy byla průměrná teplota planety přibližně o 1,2 °C nižší. Vizte naši infografiku k teplotní anomálii.

  • Atribuce extrémních událostí pracují s časovými intervaly, které říkají, jak často může (nebo v minulosti mohla) srovnatelná událost v průměru teoreticky nastat. Pokud vychází frekvence menší než jednou za 10 000 let, považuje se událost za téměř nemožnou.

  • Mnohé ze zde uváděných studií zdůrazňují, že uvedená čísla jsou považována spíše za spodní hranici a změny v četnosti či intenzitě popisovaných jevů jsou oproti předindustriálnímu období pravděpodobně ještě větší. Jejich autoři totiž kombinují pozorování a simulace klimatických modelů, přičemž výsledky modelů vycházejí často s méně výrazným efektem změny klimatu než analýzy založené čistě na pozorování. Tato skutečnost se dá také interpretovat tak, že autoři studie jsou si jisti kvalitativním výsledkem (tedy, že událost skutečně souvisí s globálním oteplováním), ale přesné kvantitativní vyjádření je obtížné.

Studie

Událost Popis události Souvislost se změnou klimatu Odkaz
Piktogram – požáry Požáry na východě Kanady (2023) Extrémní počasí v Kanadě v průběhu května a června 2023 (kombinace vysokých teplot, sucha a nepřetržitého větru) vedlo k rozsáhlým požárům, při nichž v průběhu roku shořelo více než 18 milionů hektarů. K následkům je nutné připočíst silné znečištění ovzduší, které ohrozilo zdraví, mobilitu a ekonomiku v celé Severní Americe.

Klimatická změna způsobila, že sezóna požárů s takto závažnými následky je minimálně 7× pravděpodobnější.

Extrémnější projevy počasí umožňujícího vznik a šíření požárů (tzv. „fire weather“) jsou spojené především se zvýšením teploty a snížením vlhkosti. V roce 2023 byly jejich dopady navíc umocněny neobvykle nízkými srážkami.

Zdroj
Piktogram – vlna veder Vlna veder ve Španělsku a v severní Africe (2023) Na konci dubna byly v Portugalsku, Španělsku, Maroku a Alžírsku zaznamenány rekordní teploty okolo 40 °C (téměř o 20 °C více, než je běžný průměr).

Takto intenzivní vlna veder v jarních měsících by bez změny klimatu byla téměř nemožná (statistický výskyt jednou za 40 000 let). I v současném klimatu by srovnatelná událost měla nastat docela vzácně (jednou za 400 let). Klimatická změna tedy zvýšila šanci, že přijde podobná vlna veder na daném území 100násobně.

Zdroj
Piktogram – vlna veder Vlna veder ve Velké Británii (2022) Během vlny veder v červnu 2022 vystoupala ve Velké Británii teplota až na 40,3 °C, přičemž lokální teplotní rekordy padaly na mnoha místech po celé zemi.

Pravděpodobnost, že nastane srovnatelná událost, je minimálně 10× větší než bez klimatické změny. Ve světě, který by byl o 1,2 °C chladnější, by naměřené maximální teploty byly na mnoha místech nemožné.

Zdroj
Piktogram – vlna veder Vlna veder v západní části Kanady a USA (2021) Ke konci června 2021 bylo na mnoha místech Kanady a v amerických státech Oregon a Washington (které leží v podobné zeměpisné šířce jako Francie) naměřeno více než 40 °C. Zároveň byl v Lyttonu (podobná zeměpisná šířka jako Praha) naměřen nový kanadský teplotní rekord: 49,6 °C.

Takto vysoké teploty jsou v uvedených oblastech nemožné bez efektu klimatické změny.

Dokonce i v dnešní době jde o velmi vzácnou událost, která by měla v průměru nastat jednou za tisíc let. Ovšem při oteplení o dalších 0,8 °C (při zachování současné úrovně emisí se tak stane ve 40. letech 21. století) přijdou podobné vlny veder jednou za 5 až 10 let.

Zdroj
Piktogram – sucho Sucho v Evropě, Severní Americe a Číně (2022) Západní a střední Evropa, Severní Amerika, Čína a další části severní polokoule čelily během léta 2022 suchu a extrémním vedrům. Tyto podmínky vedly k nedostatku vody, požárům a významně nižší úrodě.

Suché podmínky pozorované v roce 2022 by se na začátku 20. století vyskytovaly s menší pravděpodobností. Konkrétně ve střední a západní Evropě vzrostla pravděpodobnost sucha v kořenové vrstvě půdy 3–4×, v povrchové vrstvě půdy dokonce 5–6×. Hlavním důvodem je mnohem častější výskyt vysokých teplot.

Podobně suchá léta můžeme v současném klimatu očekávat zhruba jednou za dvacet let.

Zdroj
Piktogram – sucho Sucho ve východní Africe (od roku 2020) Od konce roku 2020 zažívají Keňa, Etiopie a Somálsko dlouhodobé sucho, které střídají občasné intenzivní přívalové deště způsobující povodně. Kombinace těchto jevů znamená ohrožení potravinové bezpečnosti pro 4 miliony lidí.

Zatímco v tzv. dlouhém období dešťů spadlo ve zkoumané periodě méně srážek, krátké období dešťů vykazuje opačný trend a má srážek více. Pokud je uvažujeme dohromady, celkové množství srážek zůstává stejné.

Extrémní sucho je tedy způsobené především vyššími teplotami, které vedou k vyššímu výparu z půdy. Klimatická změna stojí za tím, že podobná sucha jsou nyní v důsledku vyšších teplot 100× pravděpodobnější.

Zdroj
Piktogram – sucho Sucho na Madagaskaru (2019–2021) V období dešťů v letech 2019–2021 spadlo na jihu Madagaskaru téměř o polovinu méně srážek, než je běžné. Oblast zasáhl hladomor, který ohrozil desítky tisíc lidí.

Ke zvýšení intenzity či pravděpodobnosti tohoto extrému počasí klimatická změna výrazně nepřispěla. Významným faktorem by se stala teprve v případě, že by globální teplota stoupla o 2 °C v porovnání s dobou před průmyslovou revolucí.

Zdroj
Piktogram – povodně Povodně v Německu (2021) Silné přívalové deště v červenci roku 2021 způsobily povodně v Německu a zemích Beneluxu. Záplavy si vyžádaly více než 200 obětí a způsobily rozsáhlé škody.

Je zřejmé, že klimatická změna měla na tuto událost vliv, ačkoliv jeho vyčíslení je v širokém rozsahu. Zkoumaný region je poměrně velký, tudíž se pro současné metody atribučních studií jednalo o výzvu na hranici jejich možností.

V důsledku změny klimatu se v daném regionu zvýšil maximální denní úhrn srážek v letní sezóně o 3–19 %. Podobný nárůst je vidět také u srážek dvoudenních. Pravděpodobnost výskytu takovéto události se v porovnání s předindustriálním klimatem zvýšila 1,2–9×.

Zdroj
Piktogram – povodně Povodně v Pákistánu (2022) Od poloviny června do konce srpna 2022 byly v Pákistánu zaznamenány rekordní monzunové úhrny srážek (v srpnu to byl trojnásobek oproti obvyklému stavu), které vedly k rozsáhlým záplavám. Zničeno bylo 1,7 milionů domů a téměř 1500 lidí přišlo o život.

Záplavy byly přímým důsledkem extrémních monzunových srážek v průběhu léta 2022 (v rámci celého Pákistánu 3násobek obvyklého srpnového úhrnu, v provinciích Sindh a Balúčistán dokonce 7 a 8násobek). Většina modelů a pozorování ukazuje, že maximální 5denní srážkový úhrn v této oblasti vzrostl kvůli změně klimatu až o 50 %.

K ničivým následkům povodní výrazně přispěl další lidský faktor – např. blízkost sídel a infrastruktury k záplavovým územím, politická a ekonomická nestabilita nebo zastaralý systém managementu vodních toků.

Zdroj
Piktogram – extrémní zima Mrazivé jaro ve Francii (2021) Na začátku dubna 2021 zaznamenala Francie velmi nízké teploty, které následovaly po nadprůměrně teplém březnu. Tyto mrazy významně poškodily zejména vinnou révu a ovocné stromy.

Přestože bez změny klimatu by dubnové teploty byly zřejmě ještě nižší, tak velké škody na plodinách by nezpůsobily – vegetační období by totiž začínalo později. Globální oteplení zvýšilo pravděpodobnost výskytu této události o 20–120 %.

Zdroj
Piktogram – extrémní zima Extrémní zima v jihovýchodní Evropě (2017) Některé balkánské státy zaznamenaly v lednu 2017 teploty až o 12 °C nižší, než je v daném období běžné.

Vliv klimatické změny je v tomto případě nejasný. Podobně nízké teploty nejsou v regionu jihovýchodní Evropy zcela neobvyklé a vyskytují se v průměru jednou za 35 let.

Kvůli velké variabilitě počasí to nelze tvrdit s naprostou jistotou, ale výsledky studie naznačují, že v polovině 20. století by při podobné vlně mrazů bylo o něco chladněji.

Zdroj
Piktogram – tropická bouřka Tropická bouře v Texasu (2019) V září 2019 způsobila tropická bouře Imelda rozsáhlé záplavy v Texasu a škody na majetku v řádu miliard dolarů. Někde spadlo i více než 500 mm srážek za den.

Klimatická změna jednoznačně vedla k nárůstu srážek během povodní. Extrémní dvoudenní úhrn srážek z bouře Imelda je nyní 1,6× až 2,6× pravděpodobnější než beze změny.

S častějšími a silnějšími záplavami, zejména v pobřežních oblastech, souvisí také zvýšená hladina moří.

Zdroj
Piktogram – tropická bouřka Bouře v západní a střední Evropě (2018) V lednu 2018 zasáhlo západní a střední Evropu několik bouří, které vedly k úmrtím i značným škodám na majetku. Nejvýznamnější byly bouře Eleanor a Frederike.

V tomto případě změna klimatu nejspíše nehrála roli a obdobné bouře nejsou v jejím důsledku častější.

Zdroj