Rešerše: Vodík v energetice

Vodík je nejlehčí a nejhojnější prvek ve vesmíru, tvoří až 90 % všech atomů. Díky své schopnosti akumulace energie se o něm často mluví jako o technologii budoucnosti, avšak jeho použití v jiných odvětvích je již mnoho let zcela běžné. Dnes je využíván mimo jiné například v chemickém průmyslu jako redukční činidlo, či v zemědělství pro výrobu hnojiv. Zatímco v roce 2022 dosáhla celosvětová poptávka po vodíku 95 Mt, v roce 2050 se odhaduje až na 600 Mt.

V současnosti (2024) se vodík vyrábí skoro po celém světě, včetně Česka. U nás jde však téměř výhradně o šedý (vysokoemisní) vodík vyráběný v rámci petrochemického průmyslu firmami jako např. litvínovský Unipetrol či ústecká Spolchemie. Výroba zeleného vodíku se u nás postupně zavádí v rámci několika výzkumných projektů.

Přehled současného stavu a odhady dalšího rozvoje

Základní orientaci v tématu vodíku dodává přehledová publikace Global Hydrogen Review od Mezinárodní energetické agentury (IEA). Tato publikace je v posledních letech každoročně aktualizována a shrnuje aktuální situaci ohledně využití vodíku v energetice, včetně výroby, spotřeby, infrastruktury, obchodu, politiky, inovací apod. Publikace porovnává realitu současného stavu ohlášených projektů a politických opatření s žádoucím stavem podle dekarbonizačního scénáře Net Zero Emissions by 2050.

V přírodě se vodík vyskytuje nejčastěji ve formě sloučenin (voda, metan atd.), z nichž je možné jej vyrábět v čisté formě. Podle původu, resp. emisní náročnosti zdroje, se vodík označuje různými barvami.

Piktogram zeleného vodíku

Zelený se vyrábí štěpením vody pomocí elektrolýzy. Veškerá potřebná energie pochází z obnovitelných zdrojů.

Piktogram růžového vodíku

Růžový se získává elektrolýzou pomocí elektřiny a tepla z jaderných elektráren.

Piktogram modrého vodíku

Modrý vyrábí ze zemního plynu, ale emise CO2 z tohoto procesu jsou zachyceny a následně uloženy či využity (tzv. CCS).

Piktogram šedého vodíku

Šedý se vyrábí ze zemního plynu bez zachytávání CO2. V současnosti je to zatím zdaleka nejběžnější způsob výroby.

Kromě toho se někdy mluví o bílém vodíku, který se vyskytuje pod zemí již v čisté formě a je tedy možné jej přímo těžit. Doposud se však těží pouze jediné naleziště v africkém Mali. Další projekty jsou ve fázi explorace či přípravy na těžbu. Jde o poměrně neprobádanou oblast, situace se tedy může v blízké době rychle měnit.

Základní údaje

Název Hodnota Komentář

Energetický obsah

33,3 MWh/t

Jde o výhřevnost vodíku (v angličtině lower heating value nebo také net calorific value), tedy množství tepla, které se uvolní při spálení vodíku. (Do této hodnoty není započteno skupenské teplo vodní páry obsažené ve spalinách.) Vůči této hodnotě se běžně udávají účinnosti elektrolyzérů, palivových článků, turbín apod.

Účinnost elektrolyzérů

65–70 %

Elektrolyzéry slouží pro výrobu vodíku pomocí elektřiny a vody. V současnosti komerčně dostupné PEM (proton exchange membrane) elektrolyzéry dosahují účinnosti až 70 %. Tento údaj znamená, že z 1 MWh elektřiny se vyrobí množství vodíku s energetickým obsahem 0,65–0,7 MWh, což odpovídá asi 20 kg vodíku.

Další vývoj ale probíhá v mnoha směrech, vyšší účinnost by mohly v komerční škále poskytnout např. technologie SOEC (solid oxide electrolyzer cells), AEM (anion exchange membrane electrolysis) nebo pokročilé alkalické elektrolyzéry (např. firma Hysata plánuje do roku 2025 uvést na trh model s udávanou účinností až 95 %). Více detailů uvádí např. zpráva Global Hydrogen Review na str. 140.

Účinnost palivových článků

60 %

Slouží pro konverzi vodíku na elektřinu, například ve vodíkových autech. Účinnost se liší podle technologie, 60 % dosahují technologie PEM, AFC a SOEC. Tento údaj znamená, že z vodíku s energetickým obsahem 1 MWh se vyrobí 0,6 MWh elektřiny. Větší přehled o dostupných technologiích palivových článků poskytuje např. fact sheet ministerstva energetiky USA.

Současná výroba (2022)

→ z toho nízkoemisní

95 Mt

< 1 Mt

Celosvětová produkce vodíku byla v roce 2022 okolo 95 milionů tun (dle zprávy Global Hydrogen Review, str. 64).

Očekávaná výroba (2030)

→ z toho nízkoemisní

> 150 Mt

20–38 Mt

Celosvětová spotřeba vodíku v roce 2030 se odhaduje minimálně na 150 milionů tun (dle zprávy Global Hydrogen Review, str. 66). Podle těchto odhadů by měl nízkoemisní vodík tvořit 20–38 milionů tun (podle toho, zda započítáme projekty v rané fázi plánování).

Energetický obsah: 33,3 MWh/t

Jde o výhřevnost vodíku (v angličtině lower heating value nebo také net calorific value), tedy množství tepla, které se uvolní při spálení vodíku. (Do této hodnoty není započteno skupenské teplo vodní páry obsažené ve spalinách.) Vůči této hodnotě se běžně udávají účinnosti elektrolyzérů, palivových článků, turbín apod.

Účinnost elektrolyzérů: 65–70 %

Elektrolyzéry slouží pro výrobu vodíku pomocí elektřiny a vody. V současnosti komerčně dostupné PEM (proton exchange membrane) elektrolyzéry dosahují účinnosti až 70 %. Tento údaj znamená, že z 1 MWh elektřiny se vyrobí množství vodíku s energetickým obsahem 0,65–0,7 MWh, což odpovídá asi 20 kg vodíku.

Další vývoj ale probíhá v mnoha směrech, vyšší účinnost by mohly v komerční škále poskytnout např. technologie SOEC (solid oxide electrolyzer cells), AEM (anion exchange membrane electrolysis) nebo pokročilé alkalické elektrolyzéry (např. firma Hysata plánuje do roku 2025 uvést na trh model s udávanou účinností až 95 %). Více detailů uvádí např. zpráva Global Hydrogen Review na str. 140.

Účinnost palivových článků: 60 %

Slouží pro konverzi vodíku na elektřinu, například ve vodíkových autech. Účinnost se liší podle technologie, 60 % dosahují technologie PEM, AFC a SOEC. Tento údaj znamená, že z vodíku s energetickým obsahem 1 MWh se vyrobí 0,6 MWh elektřiny. Větší přehled o dostupných technologiích palivových článků poskytuje např. fact sheet ministerstva energetiky USA.

Současná výroba (2022): 95 Mt

→ z toho nízkoemisní: < 1 Mt

Celosvětová produkce vodíku byla v roce 2022 okolo 95 milionů tun (dle zprávy Global Hydrogen Review, str. 64).

Očekávaná výroba (2030): > 150 Mt

→ z toho nízkoemisní: 20–38 Mt

Celosvětová spotřeba vodíku v roce 2030 se odhaduje minimálně na 150 milionů tun (dle zprávy Global Hydrogen Review, str. 66). Podle těchto odhadů by měl nízkoemisní vodík tvořit 20–38 milionů tun (podle toho, zda započítáme projekty v rané fázi plánování).

Vybrané akademické přehledové články

Název Rok Autoři Žurnál Popis
Hydrogen energy, economy and storage: review and recommendation 2019 J. O. Abe et al. International Journal of Hydrogen Energy

Článek identifikuje dostupnost technologií pro skladování vodíku jako základní překážku pro široký rozvoj vodíkové ekonomiky. Dává přehled technologií pro skladování vodíku z technického i ekonomického pohledu, se zaměřením na pevné skupenství ve formě hydridů kovů (včetně porovnání energetické hodnoty vodíku na kg hmotnosti oproti ostatním konvenčním zdrojům energie).

Hydrogen production for energy: An overview 2020 Furat Dawood et al. International Journal of Hydrogen Energy

Zkoumá využití vodíku v energetice, od výroby a čištění, přes ukládání (včetně bezpečnostních aspektů), až po využití vodíku. V závislosti na cestách výroby vodíku porovnává emisní náročnost celého životního cyklu.

Hydrogen energy systems: A critical review of technologies, applications, trends and challenges 2021 Meiling Yue et al. Energy Reviews

Zaměřuje se na možnosti využití vodíku v energetice, od výroby vodíku přes ukládání a distribuci až po konverzi zpět na elektřinu nebo využití v dopravě. Statisticky analyzuje data z dostupné literatury a zkoumá příklady projektů ve světě. Zkoumá náklady, efektivitu a životnost jednotlivých technologií.

Blue and green hydrogen energy to meet European Union decarbonisation objectives. An overview of perspectives and the current state of affairs 2022 Giovanni Lagioia et al. International Journal of Hydrogen Energy

Článek dává narativní přehled literatury o současném stavu technologií pro výrobu zeleného a modrého vodíku a možnostech jejich příspěvku k plnění dekarbonizačních cílů EU.

J. O. Abe et al.: Hydrogen energy, economy and storage: review and recommendation

International Journal of Hydrogen Energy, 2019

Článek identifikuje dostupnost technologií pro skladování vodíku jako základní překážku pro široký rozvoj vodíkové ekonomiky. Dává přehled technologií pro skladování vodíku z technického i ekonomického pohledu, se zaměřením na pevné skupenství ve formě hydridů kovů (včetně porovnání energetické hodnoty vodíku na kg hmotnosti oproti ostatním konvenčním zdrojům energie).

Furat Dawood et al.: Hydrogen production for energy: An overview

International Journal of Hydrogen Energy, 2020

Zkoumá využití vodíku v energetice, od výroby a čištění, přes ukládání (včetně bezpečnostních aspektů), až po využití vodíku. V závislosti na cestách výroby vodíku porovnává emisní náročnost celého životního cyklu.

Meiling Yue et al.: Hydrogen energy systems: A critical review of technologies, applications, trends and challenges

Energy Reviews, 2021

Zaměřuje se na možnosti využití vodíku v energetice, od výroby vodíku přes ukládání a distribuci až po konverzi zpět na elektřinu nebo využití v dopravě. Statisticky analyzuje data z dostupné literatury a zkoumá příklady projektů ve světě. Zkoumá náklady, efektivitu a životnost jednotlivých technologií.

Giovanni Lagioia et al.: Blue and green hydrogen energy to meet European Union decarbonisation objectives. An overview of perspectives and the current state of affairs

International Journal of Hydrogen Energy, 2022

Článek dává narativní přehled literatury o současném stavu technologií pro výrobu zeleného a modrého vodíku a možnostech jejich příspěvku k plnění dekarbonizačních cílů EU.

Politika kolem nízkoemisního vodíku

České a evropské strategie a plány

Technologický a ekonomický vývoj vodíkových technologií úzce souvisí s politickým rámcem. Za poslední roky vznikla sada strategií, které se snaží přispět k rozvoji role nízkoemisního vodíku.

Název Rok Popis
Vodíková strategie EU 2020

Dokument z roku 2020 od Evropské komise. Rozděluje budoucí vývoj vodíku do roku 2050 na tři etapy zaměřující se na instalaci elektrolyzérů, výrobu zeleného vodíku, import vodíku a jeho využití při vyrovnávání elektrizační soustavy.

Vodíková strategie ČR 2021

Hlavní vodíková strategie České republiky vytvořená společně Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí. Vychází z Vodíkové strategie EU a bohužel neobsahuje mnoho konkrétních cílů. Udává prognózu spotřeby vodíku po odvětvích a očekávaný časový vývoj zavádění vodíku do dopravy, průmyslu apod., stejně jako u evropské strategie je období do roku 2050 rozdělené na tři etapy.

Národní akční plán čisté mobility ČR 2020

Tento dokument od Ministerstva průmyslu a obchodu obsahuje na rozdíl od Vodíkové strategie velmi konkrétní a měřitelné cíle: pro rok 2030 například 870 vodíkových autobusů, 40–50 tisíc osobních vodíkových vozidel a 80 plnicích stanic.

Vodíková strategie EU , 2020

Dokument z roku 2020 od Evropské komise. Rozděluje budoucí vývoj vodíku do roku 2050 na tři etapy zaměřující se na instalaci elektrolyzérů, výrobu zeleného vodíku, import vodíku a jeho využití při vyrovnávání elektrizační soustavy.

Vodíková strategie ČR , 2021

Hlavní vodíková strategie České republiky vytvořená společně Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí. Vychází z Vodíkové strategie EU a bohužel neobsahuje mnoho konkrétních cílů. Udává prognózu spotřeby vodíku po odvětvích a očekávaný časový vývoj zavádění vodíku do dopravy, průmyslu apod., stejně jako u evropské strategie je období do roku 2050 rozdělené na tři etapy.

Národní akční plán čisté mobility ČR , 2020

Tento dokument od Ministerstva průmyslu a obchodu obsahuje na rozdíl od Vodíkové strategie velmi konkrétní a měřitelné cíle: pro rok 2030 například 870 vodíkových autobusů, 40–50 tisíc osobních vodíkových vozidel a 80 plnicích stanic.

Vodíkové platformy a asociace

Kromě vodíkových strategií hrají velkou roli platformy, které propojují jednotlivé aktéry a firmy aktivní v rozvoji vodíku.

Název Oblast Popis
Česká vodíková technologická platforma ČR

Projekt vzniklý z Ministerstva průmyslu a obchodu, spolufinancovaný z EU. Jeho cílem je podpora rozvoje vodíku v ČR pomocí propojování zainteresovaných subjektů, vzájemného informování, prosazování zájmů rozvoje vodíku v kontaktu se státní správou apod.

Clean Hydrogen Partnership EU

Jedná se o partnerství 3 institucí: Evropské komise, Hydrogen Europe a Hydrogen Europe Research. Hlavním cílem je přispět financováním výzkumu a inovací k plnění cílů Green Dealu a Vodíkové strategie. Dále pak urychlit rozvoj čistého vodíku a posílit jeho konkurenceschopnost.

Hydrogen Europe EU

Sdružení více než 400 firem a institucí z 25 evropských zemí. Součást Clean Hydrogen Partnership, ve kterém reprezentuje zájmy komerčního sektoru.

Hydrogen Europe Research EU

Sdružení 140 univerzit a výzkumných organizací z 29 zemí. Součást Clean Hydrogen Partnership, ve kterém reprezentuje zájmy akademické sféry.

Fuel Cell and Hydrogen Energy Association (FCHEA) USA

Průmyslová asociace působící v USA. Sdružuje přes 90 firem v oblasti výroby, distribuce a inovací vodíkové energetiky. Cílem je podpora komercializace a propagace vodíkových palivových článků.

Hydrogen Council globální

Iniciativa leaderů firem napříč různými sektory (energetika, doprava, zpracovatelský průmysl) s cílem podpořit transformaci čisté energetiky. Nyní sdružuje přes 150 firem z celého světa.

Česká vodíková technologická platforma

ČR

Projekt vzniklý z Ministerstva průmyslu a obchodu, spolufinancovaný z EU. Jeho cílem je podpora rozvoje vodíku v ČR pomocí propojování zainteresovaných subjektů, vzájemného informování, prosazování zájmů rozvoje vodíku v kontaktu se státní správou apod.

Clean Hydrogen Partnership

EU

Jedná se o partnerství 3 institucí: Evropské komise, Hydrogen Europe a Hydrogen Europe Research. Hlavním cílem je přispět financováním výzkumu a inovací k plnění cílů Green Dealu a Vodíkové strategie. Dále pak urychlit rozvoj čistého vodíku a posílit jeho konkurenceschopnost.

Hydrogen Europe

EU

Sdružení více než 400 firem a institucí z 25 evropských zemí. Součást Clean Hydrogen Partnership, ve kterém reprezentuje zájmy komerčního sektoru.

Hydrogen Europe Research

EU

Sdružení 140 univerzit a výzkumných organizací z 29 zemí. Součást Clean Hydrogen Partnership, ve kterém reprezentuje zájmy akademické sféry.

Fuel Cell and Hydrogen Energy Association (FCHEA)

USA

Průmyslová asociace působící v USA. Sdružuje přes 90 firem v oblasti výroby, distribuce a inovací vodíkové energetiky. Cílem je podpora komercializace a propagace vodíkových palivových článků.

Hydrogen Council

globální

Iniciativa leaderů firem napříč různými sektory (energetika, doprava, zpracovatelský průmysl) s cílem podpořit transformaci čisté energetiky. Nyní sdružuje přes 150 firem z celého světa.

Příklady projektů a aktivních firem

Interaktivní aplikace

Vodíkové mapy a interaktivní přehledy dávájí představu o aktuálním stavu této technologie v ČR i ve světě.

Název Autoři Popis
Vodíková mapa ČR Centrum dopravního výzkumu

Interaktivní mapa prezentující aktuální stav vodíkových projektů v České republice. Pro každý bod uvádí provozovatele, stupeň realizace a způsob výroby vodíku.

Interactive Hydrogen Dashboard Global Energy Infrastructure

Interaktivní mapa prezentující aktuální stav vodíkových projektů po celém světě, pravděpodobně však není pro některé státy příliš detailní (jako např. pro ČR). Pro každý bod uvádí provozovatele, stupeň realizace a způsob výroby vodíku.

Vodíková mapa ČR

Centrum dopravního výzkumu

Interaktivní mapa prezentující aktuální stav vodíkových projektů v České republice. Pro každý bod uvádí provozovatele, stupeň realizace a způsob výroby vodíku.

Interactive Hydrogen Dashboard

Global Energy Infrastructure

Interaktivní mapa prezentující aktuální stav vodíkových projektů po celém světě, pravděpodobně však není pro některé státy příliš detailní (jako např. pro ČR). Pro každý bod uvádí provozovatele, stupeň realizace a způsob výroby vodíku.

Vybrané projekty na výrobu zeleného vodíku v ČR

Pro perspektivu, podle Vodíkové strategie ČR by se v ČR v roce 2030 mohlo spotřebovat okolo 100 tisíc tun nízkoemisního vodíku (v roce 2050 dokonce více než 1,5 mil. tun). Zde zmíněné plánované projekty tedy pokryjí jen malý zlomek této spotřeby.

Název Investor Uvedení do provozu Plán roční produkce Popis
SG Hydrogen Napajedla Solar Global 2023 30 tun

První český projekt komerčního elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku pomocí elektřiny z vlastní střešní solární elektrárny.

H2 Triangle For H2 Energy 2025 630 tun

Projekt zahrnuje výstavbu lokálního vodíkového hospodářství, rozvoj vědecko-výzkumné činnosti v oblasti vodíku a vybudování výrobních a montážních hal, které poskytnou zázemí pro dodavatele vodíkových technologií. Výstavba bude realizována v areálu Strategické průmyslové zóny Triangle u Žatce.

VOZARTEK Veolia 2026 270 tun

Projekt na výrobu zeleného vodíku v teplárně ve Frýdku-Místku. Jako zdroj energie bude sloužit kombinace elektrické energie z FVE a odpadní biomasy. V budoucnu je plánovaná také větrná elektrárna.

Green Mine Sev.en 2027 360 tun

Elektrolyzér má vzniknout v rámci projektu Green Mine, který představuje celkovou revitalizaci mosteckého lomu ČSA, v němž skončí těžba v roce 2025.

FVE s akumulací pomocí vodíku Orlen Unipetrol 2027 4 500 tun

Největší český výrobce šedého vodíku plánuje pro chod elektrolyzéru kombinovat vlastní energii ze slunce s dodávkami zelené energie od jiných subjektů.

SG Hydrogen Napajedla

Solar Global, 2023

Plán roční produkce: 30 tun

První český projekt komerčního elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku pomocí elektřiny z vlastní střešní solární elektrárny.

H2 Triangle

For H2 Energy, 2025

Plán roční produkce: 630 tun

Projekt zahrnuje výstavbu lokálního vodíkového hospodářství, rozvoj vědecko-výzkumné činnosti v oblasti vodíku a vybudování výrobních a montážních hal, které poskytnou zázemí pro dodavatele vodíkových technologií. Výstavba bude realizována v areálu Strategické průmyslové zóny Triangle u Žatce.

VOZARTEK

Veolia, 2026

Plán roční produkce: 270 tun

Projekt na výrobu zeleného vodíku v teplárně ve Frýdku-Místku. Jako zdroj energie bude sloužit kombinace elektrické energie z FVE a odpadní biomasy. V budoucnu je plánovaná také větrná elektrárna.

Green Mine

Sev.en, 2027

Plán roční produkce: 360 tun

Elektrolyzér má vzniknout v rámci projektu Green Mine, který představuje celkovou revitalizaci mosteckého lomu ČSA, v němž skončí těžba v roce 2025.

FVE s akumulací pomocí vodíku

Orlen Unipetrol, 2027

Plán roční produkce: 4 500 tun

Největší český výrobce šedého vodíku plánuje pro chod elektrolyzéru kombinovat vlastní energii ze slunce s dodávkami zelené energie od jiných subjektů.

Vybrané významné firmy v sektoru nízkoemisního vodíku

Název Kategorie Tržní kapitalizace Popis
Linde PLC Chemický průmysl $185 mld.

Největší výrobce průmyslových plynů, zároveň jeden z největších výrobců vodíku. Pokrývá celý hodnotový řetězec od výroby přes distribuci až po ukládání. Na svém webu firma uvádí, že vyrábí šedý, modrý i zelený vodík. Podle dostupných informací v současnosti silně investuje do rozvoje modrého a zeleného vodíku.

Air Products & Chemicals Chemický průmysl $63 mld.

Air Products vyrábí škálu průmyslových plynů, mimo jiné i vodík. V současnosti silně investuje do modrého a zeleného vodíku.

ČEZ Energetika $23 mld.

Největší výrobce elektřiny v ČR plánuje vyrábět zelený vodík z vlastních zdrojů. Například má již v plánu konkrétní projekt na plnící stanici se 100% zeleným vodíkem v Mníšku pod Brdy.

Orlen Unipetrol Petrochemický průmysl $7 mld.

Největší výrobce (šedého) vodíku v ČR, dceřiná společnost polského PKN Orlen. V současnosti se zaměřuje na výstavbu plnících stanic pro vodíková auta - plánuje 28 stanic do roku 2030. Na začátku roku 2024 má dvě v provozu, další ve výstavbě. V budoucnu plánuje investovat i do zeleného vodíku.

Plug Power Technologie $5 mld.

Americká firma specializující se na výrobu palivových článků, které se používají pro konverzi vodíku na elektřinu, hlavně pro sektor dopravy. Kromě toho také vyrábí elektrolyzéry a sadu technologií na přepravu, skladování a čerpání vodíku do aut.

Fuel Cell Energy Technologie $0,76 mld.

Firma zaměřující se na výrobu vodíkových palivových článků a také technologie na výrobu bezemisního vodíku z bioplynu. Jejím cílem je přispět k dekarbonizaci energetického průmyslu.

Linde PLC

Chemický průmysl, tržní kapitalizace: $185 mld.

Největší výrobce průmyslových plynů, zároveň jeden z největších výrobců vodíku. Pokrývá celý hodnotový řetězec od výroby přes distribuci až po ukládání. Na svém webu firma uvádí, že vyrábí šedý, modrý i zelený vodík. Podle dostupných informací v současnosti silně investuje do rozvoje modrého a zeleného vodíku.

Air Products & Chemicals

Chemický průmysl, tržní kapitalizace: $63 mld.

Air Products vyrábí škálu průmyslových plynů, mimo jiné i vodík. V současnosti silně investuje do modrého a zeleného vodíku.

ČEZ

Energetika, tržní kapitalizace: $23 mld.

Největší výrobce elektřiny v ČR plánuje vyrábět zelený vodík z vlastních zdrojů. Například má již v plánu konkrétní projekt na plnící stanici se 100% zeleným vodíkem v Mníšku pod Brdy.

Orlen Unipetrol

Petrochemický průmysl, tržní kapitalizace: $7 mld.

Největší výrobce (šedého) vodíku v ČR, dceřiná společnost polského PKN Orlen. V současnosti se zaměřuje na výstavbu plnících stanic pro vodíková auta - plánuje 28 stanic do roku 2030. Na začátku roku 2024 má dvě v provozu, další ve výstavbě. V budoucnu plánuje investovat i do zeleného vodíku.

Plug Power

Technologie, tržní kapitalizace: $5 mld.

Americká firma specializující se na výrobu palivových článků, které se používají pro konverzi vodíku na elektřinu, hlavně pro sektor dopravy. Kromě toho také vyrábí elektrolyzéry a sadu technologií na přepravu, skladování a čerpání vodíku do aut.

Fuel Cell Energy

Technologie, tržní kapitalizace: $0,76 mld.

Firma zaměřující se na výrobu vodíkových palivových článků a také technologie na výrobu bezemisního vodíku z bioplynu. Jejím cílem je přispět k dekarbonizaci energetického průmyslu.

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: