Díl série
Uhlíkové offsety

II. Jaké problémy jsou spojeny s uhlíkovými offsety?

editace:
Jiří Lněnička
ilustrace:
Marcel Otruba
konzultace:
Jana Smolíková, CI2

Přestože offsetování bývá často prezentováno jako relativně jednoduchá a efektivní cesta ke snižování emisí skleníkových plynů, skutečnost je složitější. Namísto slibovaného řešení jednoho problému mohou snadno vzniknout problémy další. V čem spočívají a jaké jsou jejich příčiny? A proč nákup offsetů automaticky nedělá firmu „zelenější“?

Nákup uhlíkových offsetů je v podstatě dohoda mezi kupujícím (stát, firma či jednotlivec), který chce kompenzovat své emise skleníkových plynů, a někým, kdo offsety prodává a realizuje aktivitu s nimi spojenou (například vysazuje stromy). Kupující zaplatí určitou částku a realizátor slíbí, že danou aktivitou kompenzuje odpovídající množství emisí kupujícího. Může se ale stát, že tento slib není z nějakého důvodu dodržen, případně daná aktivita nemusí mít slibovaný efekt, nebo je dokonce její dopad negativní. A právě kvůli tomu bývá trh s uhlíkovými offsety (někdy označovanými také jako kredity) často kritizován – že namísto řešení klimatické krize ji ještě podporuje a navíc vytváří problémy další.

Jaké hlavní problémy jsou tedy s obchodováním s offsety spojeny?

Obecné problémy

 • Chybí kvalitní metodologický standard
  V první řadě stále neexistuje jednotný, standardizovaný a kvalitní způsob měření efektu uhlíkových offsetů. To má za následek řadu dalších, níže uvedených problémů.

 • Efekt offsetových projektů či aktivit může být nadhodnocený
  Výsledný počet uhlíkových kreditů z daného projektu nebo aktivity vždy závisí na metodologii výpočtu. Při použití nevhodné či nesprávné metodologie může být výsledek nadhodnocený a prodávají se pak tzv. fantómové kredity, které ve skutečnosti k žádné redukci emisí nevedou. Některé studie1 uvádějí i případy 400% nadhodnocení reálného efektu.2

Účinnost a důvěryhodnost offsetových projektů posuzují ověřovací (zpravidla mezinárodní) instituce. Jedním z nejznámějších ověřovacích standardů je Verified Carbon Standard (VCS) od společnosti Verra. I jeho důvěryhodnost však byla zpochybněna nedávnými studiemi (West et al., 2023, Guizar-Coutiño et al., 2022), podle nichž některé projekty ověřené tímto standardem měly zabraňovat odlesňování, jejich skutečný účinek byl ale mnohem menší, než autoři projektu uváděli (původní modelovaný výpočet se výrazně neshodoval s hodnotami z výpočtů, které vycházely z pozdějších měření a reálných dat).

Na evropské úrovni jednotná standardizace offsetů zatím neexistuje. Evropská komise nicméně v listopadu 2022 přijala návrh prvního celounijního rámce pro certifikaci projektů a opatření pohlcujících uhlík, aby bylo možné kvalitu uhlíkových offsetů v rámci EU lépe kvantifikovat, garantovat a sledovat.

 • Offsetování může dokonce ještě přispívat ke zvyšování množství CO2 v atmosféře
  K tomu dochází v případě, že projekt nemá slibovaný efekt, resp. je tento efekt nadhodnocený (viz výše). Ten, kdo si offsety koupil, se však o této skutečnosti zpravidla nedozví. Předpokládá, že jsou jeho emise kompenzovány, jak bylo při nákupu offsetů slíbeno, a dál pokračuje ve vytváření emisí.

 • Může vznikat dojem, že emise už není potřeba redukovat jinak
  Offsetování jako způsob kompenzování emisí skleníkových plynů rozhodně nestačí, z hlediska celkového snižování uhlíkové stopy jde pouze o doplňkový nástroj. Státy a firmy musí dál pokračovat ve svém dekarbonizačním úsilí a nemohou spoléhat pouze na offsety. U těch, jejichž současná uhlíková stopa je vysoká, to platí dvojnásob.3

 • Offsetování může vést ke greenwashingu
  Firmy, které kompenzují svou uhlíkovou stopu pomocí offsetů, se často před zákazníky prezentují jako uhlíkově neutrální. V důsledku výše uvedených problémů však může být tato neutrálnost značně problematická a produkované emise mohou být kompenzovány jen částečně nebo téměř vůbec.4

Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS Standards) vyžadují od firem, které se prezentují jako udržitelné či „zelené“, aby uváděly ve svých reportech dvě hodnoty:

 • vlastní uhlíkovou stopu
 • množství skleníkových plynů kompenzovaných nákupem offsetů

Nákup offsetů sice vede ke snížení množství skleníkových plynů v atmosféře (tedy v případě, že offsety mají slibovaný efekt, viz výše), nicméně uhlíková stopa firmy může zůstávat stejná – jinak řečeno: firma produkuje stejné množství emisí jako dřív a nákupem offsetů pouze přenesla odpovědnost za řešení na někoho jiného. Tento způsob reportování by měl zabránit zavádějícím informacím o uhlíkové neutralitě.

 • Trh s uhlíkovými offsety se podílí na environmentální nespravedlnosti
  Environmentální nespravedlnost označuje situaci, kdy negativní důsledky poškozování životního prostředí nesou ti, kteří jej nezpůsobili. Často jde o lidi/komunity chudé či jinak znevýhodněné, kteří se těmto důsledkům nedokáží bránit. Může jít například o situace, kdy offsetové projekty vytvářejí environmentální či sociální problémy v rozvojových zemích, jež se na emisích podílejí v menší míře než rozvinuté země nebo bohaté společnosti, které offsetové projekty financují.5

Konkrétní projekty a další problémy s nimi spojené

Níže je uvedeno několik běžných typů offsetových aktivit a problémy, které mohou nastat při jejich realizaci.

Výsadba stromů

 • Nová výsadba nemusí být realizována vhodným způsobem
  Aby se vysazeným stromům dařilo, musí být vhodné pro dané stanoviště (druhy, které v této lokalitě přirozeně rostou, hodí se do místní půdy, nebudou trpět nadbytkem či nedostatkem vláhy, hodí se do dané nadmořské výšky apod.). Stejně tak je zpravidla třeba zajistit jim povýsadbovou péči (například dostatečnou ochranu před okusem zvěří). Tedy výsadbou to rozhodně nekončí, tento fakt ale offsetové programy obvykle nezohledňují.

 • Projekt výsadby ve skutečnosti nemusí mít žádnou přidanou hodnotu
  Jako příklad lze uvést projekt Sázíme Česko. Ten je kritizován za to, že realizuje výsadbu stromů na pozemcích určených k plnění funkce lesa,6 na nichž obnovu lesa stanovuje zákon a finančně ji podporuje stát. Další financování tedy není potřeba, protože stromy by na těchto pozemcích byly vysazeny v každém případě.7

Péče o již existující les

 • Stromy jsou vykáceny nebo zničeny v důsledku živelné (či jiné) katastrofy
  Pokud například les zachvátí požár, pokácí jej orkán, uschne v důsledku dlouhotrvajícího sucha, podlehne přemnoženému kůrovci nebo jej někdo vykácí, svou funkci odstraňování emisí z atmosféry přestává plnit.
 • Ochrana přírodních území může vést k sociálním problémům
  Ochrana některých území může být v konfliktu s právy a potřebami původních obyvatel. Příkladem je ochrana lesů Alto Mayo v Peru,8 kde podle kritiků dochází k násilnému vystěhovávání a ničení domů místních lidí.
Fotografie deštného pralesa.

Deštný prales v Peru.

Zdroj: Kristína Kolárová a Mario Duchoň

Zvyšování množství uhlíku v půdě

 • Naměřené množství půdního (tj. sekvestrovaného) uhlíku nemusí odpovídat skutečnosti
  Měření množství uhlíku v půdě může zkreslovat řada faktorů:
  • způsob odběru půdních vzorků – např. vzdálenost mezi jednotlivými odběry a jejich počet9
  • místo odběru vzorku – pokud se například ve vzorku nachází hmota z kompostu nebo biouhel, může to přinést výrazné zkreslení výsledku
  • čas odběru – sezónní změny množství uhlíku v půdě mohou být způsobeny měnící se teplotou, vlhkostí, růstem rostlin nebo tím, jak se na dané půdě právě hospodaří10
  • měření v laboratoři – různé laboratoře používají ke zjištění množství uhlíku různé postupy a k výpočtu různé koeficienty11 (výsledek měření se tak může lišit v závislosti na laboratoři)

Efektivnější vařiče pro místní obyvatele

 • Nové vařiče mohou mít krátkou životnost
  Příkladem tohoto typu offsetového projektu může být distribuce energeticky efektivních vařičů firmou Enking chudým obyvatelům Indie.12 Ty mají nahradit vařiče původní, které mají velkou spotřebu dřeva. Nové vařiče jsou však často nekvalitní, rezavějí a stávají se brzy nepoužitelnými. Program je financován z prodeje offsetů, nefunkční vařiče nicméně původní slib snížení emisí již nenaplňují.
 • Není záruka, že obyvatelé vařiče skutečně používají
  Aby mohlo být dosaženo slibovaného efektu, musí být vařiče používány vhodným způsobem a nesmí být kombinovány se starými, energeticky neefektivními vařiči.13

Závěr

Trh s uhlíkovými offsety je pro dosažení uhlíkové neutrality užitečným, nicméně spíše doplňkovým nástrojem. Nejdůležitější zůstává postupný odklon od fosilních paliv, tedy hledání cest, jak vypouštět co nejméně emisí skleníkových plynů. Je však třeba dodat, že offsetování, které je zpravidla spojeno s ochranou lesů a lepší péčí o půdu a krajinu, může mít kromě ukládání uhlíku i další environmentální benefity. Problémy s offsety se objeví ve chvíli, kdy se začneme zabývat detaily – původní slib například nemusí být z nějakého důvodu dodržen nebo aktivita nemá slibovaný efekt, dokonce může být její přínos i negativní (jak pro ekosystém, tak pro místní obyvatele). Při investování do uhlíkových offsetů je proto důležité vzít v potaz řadu faktorů, které mohou výsledný efekt offsetového projektu značně ovlivnit.

Zdroje a poznámky

 1. Guiza-Coutiño, A. et al., 2022. A global evaluation of the effectiveness of voluntary REDD+ projects at reducing deforestation and degradation in the moist tropics. Conservation Biology. Vol. 36, číslo 6, str. e13970. DOI 10.1111/cobi.13970↩︎

 2. Více o tomto nadhodnocování a závěrech odborných studií v článku od Guardian↩︎

 3. Nákup uhlíkových offsetů je například významným bodem klimatické strategie ropné společnosti Shell, která je už z podstaty svého zaměření obrovským emitentem↩︎

 4. Advertising Standards Authority (ASA) ve Velké Británii přistoupila k zákazu reklam, které tvrdí, že produkty či služby určité firmy jsou uhlíkově neutrální. Firma musí nejprve prokázat, že zakoupené offsety jsou skutečně efektivní. ↩︎

 5. Jako příklad lze uvést projekt zachování pralesa Alto Mayo v Peru, který je spojen s vážnými sociálními problémy a je z velké části financován nákupem offsetů americké společnosti Disney. ↩︎

 6. Více o tomto projektu a jeho kritice lze najít v článku magazínu Reportér↩︎

 7. Článek Nadace Partnerství upozorňuje na další problémy, na které je dobré si dát při podpoře výsadby stromů pozor. ↩︎

 8. Více v článku od Guardian↩︎

 9. Muukkonen, P., Häkkinen, M., Mäkipää, R., 2009. Spatial variation in soil carbon in the organic layer of managed boreal forest soil—implications for sampling design. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 158, č. 1–4, str. 67–76. DOI 10.1007/s10661-008-0565-2↩︎

 10. Wuest, S., 2014. Seasonal Variation in Soil Organic Carbon. Soil Science Society of America Journal. Vol. 78, číslo 4, str. 1442–1447. DOI 10.2136/sssaj2013.10.0447↩︎

 11. Nejistotě spojené s měřením množství půdního uhlíku se krátce věnuje rakouský odborník na půdu Matthias Strahlhofer v článku časopisu Sedmá generace↩︎

 12. Cookstove offsets produce millions of junk carbon credits. Climate Home News ↩︎

 13. Nadhodnocení používání nových vařičů objevila např. analýza Gill-Wiehl et al., 2023↩︎

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: