Zdroj:
Pixabay
Autor:
Bergadder
Licence:
Pixabay License

Jak se v čase proměňovala role trhu a státu při výrobě a distribuci elektřiny?

Je elektřina spíše obchodovatelná komodita, nebo je to něco, na co by měl mít každý právo? Tedy je lepší nechat její výrobu a distribuci spíše na tržním prostředí, nebo se o to má postarat stát? To jsou základní otázky, které v minulosti formovaly úvahy o elektroenergetice a jsou stejně aktuální i dnes. Každá varianta má své výhody a nevýhody, stát umí lépe něco jiného než trh (a naopak). Tento text přináší krátký přehled, jak se systém pravidel spojených s produkcí a dodávkami elektřiny proměňoval v minulosti, a přidává současný kontext, důležitý pro naše rozhodování do budoucna.

Text se zaměřuje pouze na elektřinu, nikoliv na energetiku jako celek – sektory dopravy a vytápění, v nichž se využívají energetické komodity jako ropa a zemní plyn, mají svá vlastní specifika, jejichž popis by vydal na samostatné texty.

Stát, anebo trh?

Pro pochopení aktuálních českých i evropských debat o možných změnách na trhu s elektřinou je užitečné si trochu přiblížit dlouhý vývoj, kterým systém výroby a distribuce elektřiny prošel. Kdo má elektřinu dodávat, komu, s jakým cílem a za jakých podmínek? Má hrát hlavní roli stát? Nebo trh? Odpovědi na tyto otázky se v průběhu let mění, nicméně v mnoha zemích byl vývoj podobný a platí to také o Česku a Československu, kde se ani v období komunistického režimu (1948–1989) vývoj významně nelišil od jiných částí Evropy.

To, zda je dominantní stát, anebo trh, jsou dvě různé situace, z nichž každá má své důsledky. V čem spočívají hlavní rozdíly?

Elektřinu zajišťuje trh

Elektřina je obchodovatelným zbožím a trh vytváří konkurenční prostředí, do kterého může vstupovat více výrobců či dodavatelů. Možnost volby dodavatele a vzájemná konkurence tlačí na efektivitu firem a také snižuje cenu elektřiny. I v situaci, kdy hlavní roli hraje trh, má nicméně stát důležitou roli v nastavování pravidel1.

Elektřinu zajišťuje stát

O rozvoj a dodávky elektřiny se stará hlavně stát, případně města. U elektřiny je vnímána především její strategická důležitost, tedy nutnost zajistit její dodávky, s důrazem na bezpečnost, stabilitu a cenovou dostupnost – aby jí měl dostatek průmysl a zároveň ji mohly využívat všechny skupiny obyvatel. Stát může na její výrobu a distribuci vyčlenit určité prostředky z rozpočtu (například zavést tzv. cenový strop), proto její cena nemusí nutně odpovídat reálným systémovým nákladům. Pro tento přístup je typická vertikální propojenost: jedné firmě (kde bývá stát majoritním vlastníkem) patří elektrárny, uhelné doly, ale také přenosová a distribuční soustava. Tato firma pak má monopol na zajišťování dodávek.

Další kapitoly popisují roli státu a trhu v různých obdobích – od počátků elektrifikace po současnost.

Největší rozvoj jaderných elektráren po celém světě probíhal a probíhá v obdobích, kdy má nad energetikou i nad daným jaderným projektem velkou míru kontroly stát. Proč se trh podílí jen málo? Důvodů je více:

 • S výstavbou jsou spojeny obrovské kapitálové náklady. Ty mají navíc velmi dlouhou návratnost, takže i z hlediska úrokových sazeb to pro trh není příliš výhodná investice.
 • Výstavba se také často značně prodlužuje a prodražuje oproti původním plánům, což významně zvyšuje riziko pro soukromé investory. Vysoká míra rizika u tak obrovské investice už může existenčně ohrožovat i velké firmy, jako je například ČEZ nebo francouzská EDF.

Pro stát je naopak běžné plánovat a realizovat projekty na celé dekády (např. dálniční a železniční síť). Když má stát navíc relativně dobré úvěrové hodnocení, může získat nižší úrok a projekt jednoduše začlenit mezi další státní výdaje (a tedy nemusí nutně hledět na krátkodobou ziskovost takového projektu).

Pro soukromého investora tak může být mnohem atraktivnější například výstavba plynové elektrárny, která vyžaduje menší kapitálové náklady a má rychlejší ekonomickou návratnost.

Pohled do historie

Počátky elektrifikace

Období: přibližně konec 19. století až konec 2. světové války
Převažuje: trh
Klíčová slova: elektrifikace, soukromí aktéři, města, decentralizované systémy

Rozvoj prvních elektráren a energetických závodů v Evropě a USA byl v tomto období veden především soukromým sektorem, bez větších státních zásahů. Ke konci 19. století začaly vznikat i elektrárny vlastněné městy. V počátcích elektrifikace nic jako národní elektrická síť neexistovalo, spíše šlo o jakousi směsici vzájemně nekompatibilních systémů, jež se nacházely v největších městech a průmyslových podnicích.2 Jejich sjednocování začalo systematicky probíhat až v meziválečném období,3 kdy si státy uvědomily, jaký význam má elektřina pro jejich rozvoj a hospodářství, a zároveň začaly usilovat o to, aby byla dostupná co největšímu počtu domácností. V této době vliv státu začíná postupně sílit.

Konkrétně v Československu se decentralizované elektrizační systémy začaly systematičtěji sjednocovat po první světové válce – v roce 1919 byl přijat zákon o elektrifikaci.4 Postupem času vyvíjel stát tlak na větší standardizaci a sjednocování, například u napětí a frekvence v síti. Dále byly založeny takzvané všeužitečné elektrárenské společnosti,5 které měly povinnost dodávat elektřinu všem zájemcům (za předpokladu, že to bylo ekonomicky a technicky možné).

Období po 2. světové válce

Období: od konce 2. světové války do 90. let
Převažuje: stát
Klíčová slova: vertikální monopol, znárodnění, bezpečnost, strategické plánování

Toto období se vyznačuje dominantní rolí státu – výrobu a distribuci elektřiny mívá zpravidla na starost státem vlastněná energetická firma (často se jedná o monopol). Jaké zdroje elektřiny budou při výrobě převažovat, je především otázka národní strategie, jejíž prioritou je zajistit energetickou bezpečnost země. Jako klíčové jsou vnímány dodávky elektřiny pro nejdůležitější průmyslová odvětví, ale do popředí vstupuje i otázka co nejvyšší dostupnosti elektřiny pro všechny skupiny obyvatel. Elektřina se tak zároveň stává tématem sociální politiky a její cena nemusí nutně odpovídat reálným nákladům.

Na území Československa v roce 1945 dochází ke znárodnění6 velké části energetické infrastruktury (elektrárny, doly apod.). V dalším roce jsou založeny Československé energetické závody (ČEZ), jež mají zastřešovat jednotlivé energetické podniky a pomoci překonat dosavadní roztříštěnost. Postupem času se z ČEZu stává vertikálně integrovaný národní monopol.

V roce 1950 dochází ke sjednocení přenosových soustav do jednoho celku.7 Zároveň se v 50. letech projevuje strategická priorita státu podporovat průmysl – aby měla průmyslová výroba elektřiny dost, dochází k občasnému zastavení dodávek pro domácnosti.8 V 60. letech probíhá výstavba velkých uhelných elektráren, na konci této dekády se pak ČEZ dělí na českou a slovenskou část.

Geopolitické směřování naší země v tomto období také vede ke snahám o větší propojení elektrizačních soustav se státy východního bloku. Kromě toho vláda podporuje sociální cíl levné elektřiny: například v letech 1968–1976 se její cena pro odběratele nezměnila, což způsobilo nesoulad mezi cenou a náklady.9 V roce 1978 se začíná stavět jaderná elektrárna Dukovany (spuštěna 1985).

Pro státní politiku v socialistickém Československu není ochrana životního prostředí příliš velkou prioritou a energetický systém tomu do velké míry odpovídá. Ke konci 80. let dochází k veřejným protestům proti výraznému překračování emisních limitů u uhelných elektráren.10

Vývoj od 90. let

Období: od 90. let do současnosti
Převažuje: trh
Klíčová slova: unbundling, privatizace, liberalizace trhu s elektřinou, EU ETS

V tomto období získává trh znovu větší vliv než stát. Dochází k liberalizaci evropského trhu, k částečným či úplným privatizacím národních energetických firem a otevírání trhu jiným subjektům. Spotřebitelům to přináší možnost volby mezi více dodavateli, stejně tak se ale trh otevírá pro více výrobců elektřiny. Klíčovým konceptem v rámci tržního přístupu je tzv. unbundling, který označuje oddělení výroby elektřiny od její distribuce – jedna firma tak nesmí přímo vlastnit a spravovat například elektrárnu a zároveň přenosovou či distribuční soustavu.11 Elektřina se stává obchodovatelnou komoditou a její prodej se přesouvá na burzy. V jednotlivých zemích EU dochází postupně k integraci národní energetiky s evropským trhem a zavádění tzv. energetických balíčků EU, které liberalizaci trhů dále prohlubují a tím posilují konkurenčnost prostředí a přeshraniční obchodování na burzách.

Zejména v posledních letech vystupuje do popředí také potřeba mitigace změny klimatu a snížení emisní náročnosti elektřiny. Tento trend do určité míry znovu posiluje roli veřejného sektoru v energetice. V EU se formou emisních povolenek postupně zpoplatňuje uhlík, což vytváří tlak na dekarbonizaci výroby elektřiny.12 Jednotlivé státy rovněž využívají různé formy finanční podpory pro obnovitelné zdroje13, ta se v minulosti ukázala jako zásadní například u rozvoje solární energetiky. Veřejný sektor hraje důležitou roli i u uhelného phase-outu.

Také v Česku se porevoluční období vyznačuje sílícím tlakem na deregulaci a liberalizaci a dochází k úplné nebo částečné privatizaci energetických podniků. Částečně byl privatizován ČEZ (v současnosti český stát vlastní asi 70 % akcií firmy14), od ČEZu se také postupně oddělují distribuční společnosti a jiné podniky. Přenosovou soustavu spravuje ČEPS, který postupně z vlastnictví ČEZu přechází pod kontrolu státu.15 Trh se rovněž otevírá jiným hráčům, a ČEZ tak postupně ztrácí svou roli monopolního dodavatele (přestože si zatím udržuje silnou pozici).16

Na současnou (a budoucí) energetiku je možné se dívat jako na tzv. energetické trilema. Tento koncept zahrnuje tři základní výzvy, jimž musí moderní energetické systémy čelit a balancovat mezi nimi. V průběhu let se může jejich důležitost měnit podle aktuální situace a priorit dané země.

 1. Zajištění energetické bezpečnosti – aby byla energie k dispozici vždy, když je potřeba, a aby byla zajištěna stabilita dodávek
 2. Zajištění sociální dostupnosti energie – aby byla energie cenově dostupná pro všechny
 3. Zajištění environmentální udržitelnosti – aby byla energie vyráběna a spotřebovávána způsobem, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí a zajistí udržitelnost pro budoucí generace

Trilema se zpravidla používá k popisu celkové energetické situace na daném území, zahrnuje tedy například i dodávky ropy pro dopravu či dodávky plynu v teplárenství. Lze jej však také využít pouze pro elektroenergetiku. Význam tohoto konceptu nicméně stoupá až v poslední době, neboť šetrný přístup k životnímu prostředí vystupuje jako cíl více do popředí až na konci 20. století.

Možnosti dalšího vývoje trhu s elektřinou v EU

Současné úvahy o trzích s elektřinou (a o tom, do čeho a jak má zasahovat stát), ovlivňuje především souběh aktuální energetické a klimatické krize. Energetická krize, způsobená nečekaně rychlou obnovou po pandemii Covidu-19 a zejména pak ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022, přinesla jak vysoké ceny energií, tak narušení stability a bezpečnosti dodávek. Pokračující klimatická krize zase vyžaduje úsilí o dekarbonizaci elektřiny, tedy výrazné navýšení výroby z nízkoemisních zdrojů (hlavně ze slunce a větru). V důsledku obou těchto faktorů dnes EU stojí před naléhavou otázkou, jak současné nastavení trhu s elektřinou reformovat, aby dekarbonizace probíhala rychleji a zároveň trh v budoucnu lépe odolával podobným cenovým šokům.

Jako reakci na tento vývoj představila Evropská komise 14. března 2023 návrh reformy vnitřního trhu s elektřinou.17 Tato reforma nepřináší žádné revoluční změny současného fungování trhu v EU18, podstatným způsobem ale reaguje na obě výše uvedené výzvy. Zároveň je třeba zmínit, že v rámci Evropy se objevovaly i hlasy volající po výraznější reformě, např. řecký nebo španělský návrh.

Tato tři témata se v současné diskuzi o vývoji trhu s elektřinou objevují nejvíce:

 • Co pomůže zvýšit podíl obnovitelných zdrojů?
 • Co by pomohlo rozvoji jaderné energetiky?
 • Co pomůže zajistit cenovou stabilitu elektřiny?

Co pomůže zvýšit podíl obnovitelných zdrojů?

Dává v tomto ohledu smysl spoléhat spíše na trh, nebo na stát?

S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů může pravidelně docházet k obdobím s přebytky obnovitelné elektřiny, kdy bude na trhu velmi nízká prodejní cena pro producenty. Tento jev, někdy nazývaný sebe-kanibalizace19 obnovitelných zdrojů, se týká především solární elektřiny, jejíž výroba je koncentrována do relativně krátké doby, kdy hodně svítí slunce. V budoucnu tak může nastat situace, že solárních zdrojů už bude tolik, že investorům nebudou kvůli nízkým cenám elektřiny přinášet dostatečné příjmy. K tomuto jevu může dojít dříve, než se dostatečně rozšíří flexibilita spotřeby, bateriová úložiště či výroba zeleného vodíku – což jsou nástroje, které zvyšují poptávku po levné elektřině a tím tento problém zmírňují.

Tyto výhledy (spolu s obecnou nejistotou panující v rychle se transformujícím sektoru) zvyšují investiční riziko a mohou vést k tomu, že investoři už nebudou chtít vkládat do OZE další finanční prostředky. Pro další rozvoj větrných a solárních zdrojů je tedy klíčové snížit investiční riziko a zaručit dlouhodobou návratnost nových projektů. Kromě menšího rizika pro samotné investory to přinese i nižší úrokové sazby spojené s financováním projektů a tedy i výrazně nižší celkové náklady. Toto snížení rizika a lepší návratnost mohou podpořit jak tržní mechanismy, tak státní intervence – evropský reformní balíček17 navrhuje kombinaci obou mechanismů.

Reforma evropského trhu s elektřinou navrhuje posílit dva mechanismy, které podpoří vznik dlouhodobých kontraktů:

 • Soukromé kontrakty na odebírání elektřiny (power purchase agreements) dávají záruku větší stability jak pro investora, tak pro dodavatele nebo pro odběratele elektřiny, např. pro velký průmyslový podnik.
 • Státní garance ceny elektřiny (two-way contracts for difference) přinášejí větší stabilitu pro investora a současně umožňují státu zajistit dostatečnou výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů za rozumné náklady.

Proti sebe-kanibalizaci ovšem efektivně působí jen druhý z těchto nástrojů. Paradoxně tak ke zvyšování podílu elektřiny ze slunce a větru může být zapotřebí silná podpora z veřejných financí i v situaci, kdy budou tyto zdroje v průměrné ceně nejlevnější.

Kromě posílení dlouhodobých kontraktů navrhuje evropská reforma ještě řadu dílčích opatření, které mohou usnadnit další rozvoj větrné a solární energetiky (např. podpora rozvoje flexibility spotřeby a ukládání elektřiny, větší transparentnost ohledně připojování obnovitelných zdrojů k síti nebo další rozvoj technologií chytrého měření).

Co by pomohlo rozvoji jaderné energetiky?

Rozvoj jaderné energetiky prosazují jen některé členské státy EU a při přípravě návrhu reformy se na toto téma vedly politické spory.

Jak už bylo zmíněno výše, rozvoj jaderné energetiky byl v minulosti téměř výlučně spjat se silnou rolí státu. Protože investice do jaderných projektů mají dnes nejisté ekonomické vyhlídky, pro veřejně obchodovatelné společnosti (jako EDF nebo ČEZ) není snadné se do nich pouštět. Jedním z důvodů je i pochopitelný odpor ze strany minoritních akcionářů, protože taková investice může být v rozporu se zákonnou povinností péče řádného hospodáře.

Diskutuje se o dvou možných přístupech:

 • Stát získá zpět 100% vlastnictví energetické firmy, např. Francie chce znovu získat 100% podíl v EDF, o podobném kroku se spekuluje i v Česku.
 • Stát poskytne jadernému projektu garantovanou cenu (podobně jako obnovitelným zdrojům), což současný návrh reformy trhu s elektřinou17 připouští. Tímto způsobem třeba Velká Británie garantuje cenu pro svou jadernou elektrárnu Hinkley Point C, jejíž výstavba právě probíhá.

Co pomůže zajistit cenovou stabilitu elektřiny?

V mnoha zemích včetně České republiky došlo v návaznosti na zdražení spojené s energetickou krizí k zastropování cen energií či zavedení daní z neočekávaného příjmu pro energetické firmy. Podle zastánců větší státní intervence by cena elektřiny neměla být tak závislá na tržních výkyvech nebo by výnosy z energetických trhů měly více plynout do státního rozpočtu.

V tomto směru může být pro stát 100% vlastnictví velké energetické firmy atraktivní, protože může díky němu snadněji nabízet regulované ceny elektřiny, zejména v případě dalších cenových krizí. Není to ale zdaleka jediná cesta a evropská reforma trhu s elektřinou17 navrhuje sadu opatření, která jsou převážně tržního charakteru.

Reforma evropského trhu s elektřinou reaguje na kritické hlasy a ceny elektřiny pro spotřebitele navrhuje dlouhodobě stabilizovat omezením vlivů těchto tržních výkyvů:

 1. vliv cen fosilních paliv omezit dalším urychleným rozvojem obnovitelných zdrojů
 2. obecně vliv spotového trhu omezit posílením dlouhodobých kontraktů (viz výše) a posílením fungování dlouhodobého trhu

Pro případnou budoucí krizi vysokých cen elektřiny dále navrhuje:

 • výnosy ze státem garantovaných cen plně přerozdělit zákazníkům (stát z těchto smluv totiž získá výnosy od výrobců, když je cena na burze vyšší než domluvená garantovaná cena)
 • posílit ochranu spotřebitelů (např. garantovat jim právo na smlouvu s fixní cenou a současně zavést povinnost pro dodavatele nakupovat pro takové smlouvy dostatek elektřiny na dlouhodobých trzích – absence této povinnosti stála za pádem dodavatele Bohemia Energy v roce 2021)
 • zavést jasný rámec pro případné budoucí zastropování cen elektřiny (s omezením, že cenový strop musí motivovat k úsporám, např. tedy může být aplikován pouze do výše 80 % průměrné spotřeby domácností)
 • vytvořit lepší tržní rámec pro úspory elektřiny ve špičce spotřeby (peak shaving)

Závěr

Rámec pravidel pro výrobu a dodávky elektřiny tedy v Evropě i jinde ve světě procházel v průběhu let výraznými změnami. Počátky elektrifikace v 19. století probíhaly v podstatě bez státních zásahů a větší vliv státu se objevuje až po první světové válce, po druhé světové válce se pak stát často stává hlavním hráčem. To se opět mění na konci minulého století, kdy znovu začíná převažovat trh a pozice státu slábne.

Dnes se Evropa nachází na určitém rozcestí a situace se může opět změnit – řada zemí se znovu snaží o větší státní kontrolu nad klíčovými energetickými podniky. Velký odklon od spoléhání na tržní síly sice není momentálně příliš pravděpodobný, nicméně je důležité dál hledat, jak pravidla pro výrobu a dodávky elektřiny nastavit co nejlépe, s ohledem na výše uvedené energetické trilema (bezpečnost – dostupnost – udržitelnost). Jinak řečeno: dekarbonizace výroby elektřiny v EU proběhne úspěšně, jen pokud se podaří udržet cenovou dostupnost elektřiny pro širokou veřejnost a průmysl a zároveň zajistit stabilitu dodávek elektřiny.

Poznámky a zdroje

 1. Koncept přirozeného monopolu označuje situaci, kdy se na trh obtížně dostávají noví hráči. U sítě s elektřinou (ale třeba i u železnic) dává smysl, aby postavenou infrastrukturu sdílely všechny subjekty a nebudovaly paralelní síť, která by vyžadovala vysoké náklady. Stát ovšem musí stanovit jasné podmínky, za kterých budou mít k vybudované infrastruktuře přístup všichni, a žádný subjekt tedy nemůže blokovat svou konkurenci. ↩︎

 2. Ke konci 19. století probíhala také takzvaná „válka proudů“: komerční boj o to, zda se dominantní technologií stane stejnosměrný proud (podporovaný Thomasem Edisonem), nebo proud střídavý (podporovaný Georgem Westinghousem a Nikolou Teslou). ↩︎

 3. Zde je myšleno výraznější systematické sjednocování sítě jako takové. Snahy o sjednocení názvosloví či standardů existovaly už dříve, viz např. Mezinárodní elektrotechnický kongres či Mezinárodní elektrotechnickou komisi. ↩︎

 4. 438/1919 Sb. Zákon ze dne 22. července 1919 o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace. ↩︎

 5. Těchto všeužitečných elektrárenských společností bylo založeno celkem 25. ↩︎

 6. 100/1945 Sb. Dekret prezidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků ↩︎

 7. Do té doby byly jednotlivé přenosové soustavy izolované↩︎

 8. Zastavení dodávek elektřiny bylo nejprve prováděno nepředvídatelně, později regulovaně. ↩︎

 9. Nesoulad mezi cenou elektřiny a náklady na její výrobu se řešil pomocí státních dotací, později však došlo k razantnímu zvýšení ceny elektřiny pro spotřebitele. ↩︎

 10. Demonstrace v Teplicích 13. listopadu proti znečištění ovzduší byla jednou z prvních protestních akcí na podzim roku 1989. ↩︎

 11. Unbundling lze nicméně provést různě – jeho konkrétní forma byla v minulosti předmětem politických sporů. Jedna z variant funguje tak, že firma vlastnící elektrárny i distribuční či přenosovou soustavu nemusí nutně daný majetek prodat, rozhodovací práva spojená s distribuční soustavou lze totiž přesunout na nezávislého operátora, jehož úkolem je zaručit neutralitu a umožnit přístup jiných firem. ↩︎

 12. Zpoplatnění uhlíku a jeho započítání do ceny výroby elektřiny se vztahuje na externality spojené s produkcí CO2. Takové zpoplatnění stojí na široce sdíleném přesvědčení, že povede k nákladově efektivní redukci emisí uhlíku. Objevují se ovšem i kritičtější hlasy, že tento nástroj k dosažení dekarbonizačních cílů nestačí nebo vůbec nepovede↩︎

 13. Zmínit lze například tzv. výkupní ceny (feed-in tariff): producent elektřiny z obnovitelných zdrojů může tuto elektřinu prodat za výkupní cenu garantovanou státem. Ta bývá vyšší než cena elektřiny na trhu – producentům se díky tomu vrací jejich investice do obnovitelných zdrojů a výroba elektřiny jim přináší zisk. ↩︎

 14. Zbytek akcionářů jsou fyzické osoby (13,6 %) a různé investiční fondy a další právnické osoby (16,4 %). ↩︎

 15. Vyčlenění ČEPS jakožto samostatné entity namísto pouhé divize v rámci ČEZu se odehrálo v roce 1998 v návaznosti na směrnici EU. ↩︎

 16. V ČR se jedná o firmy jako E.ON, Centropol či Innogy. V minulosti byla významným hráčem také firma Bohemia Energy, ta ale zanikla kvůli finančním problémům v době energetické krize v roce 2021. ↩︎

 17. Návrh reformy trhu je součástí Průmyslového plánu Zelené dohody. ↩︎ ↩︎2 ↩︎3 ↩︎4

 18. Reforma trhu s elektřinou představená v březnu 2023 se připravovala poměrně rychle, proto nebyl čas dojednat komplikovanější změny (nebylo možné dosáhnout rychlého konsensu). Jednou z možností dalších úprav pro příští reformní balíčky je posílit tzv. lokální cenové signály, jejichž cílem je, aby cena elektřiny lépe odrážela možnosti místní výroby a přenosu elektřiny ze sousedních oblastí. Například v Německu dnes bývá cena elektřiny stejná na severu i na jihu země, a to i tehdy, když na severu je elektřiny nadbytek a na jihu nedostatek. Také trh s elektřinou v USA je založen na lokálních cenových signálech (nodal pricing). ↩︎

 19. V angličtině self-cannibalization effect, podrobněji je vysvětlen např. v učebnici Open Electricity Economics↩︎