Rešerše: Stav lesů ČR

Informace o českých lesích a jejich stavu jsou roztříštěny mezi soukromé i státní organizace, české i zahraniční zdroje. Tato rešerše poskytuje základní vhled do organizací zabývajících se správou českých lesů a poskytováním informací o nich. Dále poskytuje odkazy na souhrnné studie a grafiky, na projekty zpracovávající interaktivní mapy a data o lesích.

Instituce

Název Popis
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) je odborná organizace, zřízena pro oblast lesnictví a myslivosti Ministerstvem zemědělství. Mezi jeho činnosti patří provádění Národní inventarizace lesů (NIL), šetření oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL), které následně slouží jako metodický nástroj státní lesnické politiky, a mimo jiné odborná podpora při přípravě Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) je zřizován Ministerstvem zemědělství ČR. Jeho hlavní činností je řešení vědeckovýzkumných projektů v odvětvích lesního hospodářství a myslivosti a dále expertní činnost a poradenství pro státní správu a vlastníky lesů.

CZECH FOREST think tank

CZECH FOREST think tank je otevřenou nezávislou expertní skupinou podporující rozvoj českého lesnictví a jeho adaptaci na společenské, klimatické a ekonomické změny. Zájmem členů think tanku je hájení dlouhodobých zájmů lesnictví a racionálního přístupu k lesním ekosystémům ve prospěch ekonomických, ekologických a sociálních potřeb občanů České republiky.

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) se člení na 9 kateder, které pokrývají celou oblast vzdělání, vědy a spolupráce s praxí v oblasti lesnictví a dřevařství a mezi které patří mj. katedra pěstování lesů, katedra hospodářské úpravy lesů, a katedra ekologie lesa. Fakulta se v letošním roce stala spoluřešitelem projektu CLIMAFORCEE LIFE, který si klade za cíl vyvinout a uplatnit takové metody obhospodařování lesů, které povedou k jejich vyšší odolnosti i ve změněných podmínkách prostředí.

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství v České republice.

Český statistický úřad

Český statistický úřad (ČSÚ) je hlavní orgán státní statistické služby, který koordinuje sběr a zpracování statistických údajů prováděných jednotlivými ministerstvy. Úřad poskytuje mimo jiné i vybrané ukazatele lesnictví, informace o těžbě dříví, zalesňování a přirozené obnově lesa.

Organizace pro výživu a zemědělství

Organizace pro výživu a zemědělství (Food and agriculture organization, FAO) je agentura při OSN, jejímž hlavním cílem je zajištění přístupu k jídlu a vodě obyvatelům zejména rozvojových zemí a s tím související péče o krajinu (včetně lesů) a zemědělskou půdu v duchu trvale udržitelného hospodaření.

Studie

Název Autoři Popis Období
Hodnocení lesních zdrojů pro Českou republiku FAO, ÚHÚL

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) zpracovává v pětiletých intervalech globální souhrnou hodnotící studii o stavu lesů (Forest Resources Assesment, FRA). Studie je prezentována jak souhrnně pro celý svět, tak i jednotlivě za každou členskou zemi zvlášť. Za Českou republiku tuto studii zpracovává ÚHÚL.

2020
Národní inventarizace lesů v České republice ÚHÚL

Národní inventarizace lesů (NIL) je dokument poskytující souhrnné informace o stavu a vývoji lesních ekosystémů na území Česka. Obsahuje zpravidla po krajích členěná data o: vývoji porostů a zásob dřeva, struktuře lesních porostů i vlastnických vztahů, přírůstech dřevní hmoty, těžbách dřeva a obnově lesa a rozsahu škod v lesích. Všechna data jsou získávána podrobným terénním šetřením a jsou uváděna včetně rozsahů předpokládaných nejistot. Kniha obsahuje data za období 2011–2015. V současnosti probíhá vyhodnocování dalšího cyklu inventarizace z období 2016–2020 s názvem Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů (SSVLE).

2011–2015
Oblastní plány rozvoje lesů ÚHÚL

Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) obsahují souhrnné údaje o stavu lesů, potřebách plnění funkcí lesů jako veřejného zájmu a doporučení o způsobech hospodaření v ekosystémovém pojetí. Jsou vypracovávány pro jednotlivé přírodní lesní oblasti (PLO) a fungují jako metodický nástroj státní lesnické politiky. Vzhledem k blížícímu se konci platnosti jednotlivých OPRL probíhá v současné době aktualizace na OPRL2, přičemž plánované dokončení aktualizace poslední přírodní lesní oblasti je stanoveno na rok 2024. Aktualizované OPRL je složeno z všeobecné části popisující základní charakteristiku zájmového území, analytické části, obsahující výsledky získané v rámci šetření údajů o stavu lesa a syntetické části, která překládá získané údaje do kontextu produkčního, ekologického a sociálního pilíře lesního hospodářství.

1996–2001 pro OPRL1; 2018–2024 pro OPRL2
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Ministerstvo životního prostředí

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR je dokument, který identifikuje oblasti s největšími předpokládanými dopady klimatické změny a jehož shrnutí můžete nalézt v infografice Adaptační strategie ČR. Jedním v témat strategie je i vliv změny klimatu na lesní hospodářství a možná adaptační opatření, a to hlavně v kontextu sucha a možných extrémních projevů počasí.

2015–2020, s výhledem na rok 2030
Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 Eagri

Vládou přijatá koncepce aktualizuje a upřesňuje dříve uložené úkoly v předchozích obdobných dokumentech na příštích 15 let. Hlavními cíly jsou vyrovnané plnohodnotné plnění všech funkcí lesa, zvýšení biodiverzity, ekologické stability lesů a zajištění konkurenceschopnosti lesního hospodářství.

2020 s výhledem na rok 2035
Život s kůrovcem: Dopady, výhledy a řešení Mezinárodní kolektiv autorů

Přehledová publikace kůrovcových kalamitách v lesích ČR, Evropě i Severní Americe. Obsahuje shrnutí poznatků o biologii kůrovce i ekosysémové dynamice kalamit, diskusi vlivu klimatické změny, diskusi ekonomických a společenských dopadů a dopadů na ekosystémové služby. Případové studie: Beskydy, Švédsko, Skalisté hory. Podrobná doporučení pro strategie managmentu lesů v oblastech prevence, reakce a obnovy lesů.

vývoj od 2000, doporučení pro budoucnost

Interaktivní aplikace

Název Autoři Poznámky
Kůrovcové info VÚLHM, Lesnická práce

Kůrovcové info je projekt zaměřený na monitoring a sdílení informací o průběhu rojení některých druhů lýkožroutů a chroustů, a to za pomoci dobrovolníků, kteří v reálném čase zveřejňují odchyty těchto škůdců do speciálních pastí.

Kůrovcová mapa VÚLHM, Lesnická práce, ÚHÚL

Kůrovcová mapa je interaktivní webová aplikace zobrazující mapy ploch s rizikem šíření kůrovců. Vzniká analýzou satelitních snímků.

Informační systém statistiky a reportingu v životním prostředí (ISSaR) Česká informační agentura životního prostředí

Interaktivní mapy a grafiky zobrazující informace o stavu životního prostředí v ČR, a to včetně údajů o lesích.

Zdravotní stav lesů ÚHÚL

Mapy zdravotního stavu lesů pro období 2013–2017, které jsou vytvářeny vyhodnocením satelitních snímků.

Mapová aplikace Fakulty lesnické a dřevařské ČZU ČZU

Interaktivní aplikace zobrazující informace o změnách produkce lesů v důsledku změny klimatu, lesních požárech, kůrovcové kalamitě nebo poškozování lesů větrem pro období 2013–2017

Lesnictví a klimatická změna CzechGlobe

V rámci projektu CzechAdapt byly zpřístupněny interaktivní formou informace o dopadech změny klimatu a jejich vývoji pro různá modelová období. Mezi tématy je zařazeno i lesnictví, které zobrazuje vrstvy změny klimatických podmínek pro růst smrku ztepilého v lesních vegetačních stupních s výhledem do roku 2090 a při různých stupních koncetrací emisí CO₂, ohrožení lesních půd acidifikací a nutriční degradací, výskyt lýkožrouta smrkového a další.

Odlesňování v letech 2001 až 2020 Global Forest Watch

Interaktivní mapová aplikace pro celý svět, zobrazující časovou řadu změn odlesňování a zalesňování v období 2001–2020.

Výstupy Národní Inventarizace Lesů v ČR ÚHÚL

Interaktivní databáze výstupů inventarizace. Je možné vybrat zobrazovenou veličinu (např. zastoupení druhů), geografické členění (stát, kraje či okresy) a další charakteristiky datového souboru. K výstupům jsou dosupná podrobná metadata.

Jiné zdroje

Název Autoři Popis
Modelování podmínek pro pěstování smrku, buku a dubu FrameAdapt

Práce analyzuje klimatická data pro lesní vegetační stupně a pro hlavní hospodářské dřeviny smrk, buk a dub pro období 1961–2014 s následnou možnou predikcí vývoje blízké budoucnosti 2021–2060 ve vztahu k vhodnosti pěstování.

Mapa potenciální přirozené vegetace ČR Pladias

Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky zachycuje typy vegetace, které by na přirozeném nebo člověkem pozměněném stanovišti existovaly v případě, že by člověk vegetaci neovlivňoval. Na většině území České republiky jsou potenciální přirozenou vegetací lesy.

Škodliví činitelé v lesích Česka - Ochrana lesa na kalamitních holinách VÚLHM

Sborník referátů z celostátního semináře pořádaného VÚLHM na téma „Škodliví činitelé v lesích Česka 2020/2021 - Ochrana lesa na kalamitních holinách“.