Dataset: Emise skleníkových plynů EU

Dataset: Emise skleníkových plynů EU

Dataset obsahuje dva indikátory pro všechny státy EU (a některé další státy): Velikost populace k 1. 1. 2016 a Emise skleníkových plynů (CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6, NF3 a přepočet na tuny CO2eq) za rok 2016.

Podkladová data

Chcete vidět konkrétní čísla? Podívejte se na naši tabulku s daty nebo na původní zdroje.

Naše tabulka s daty Zdrojová data Eurostat

Sdílení a licence

Všechny naše datasety jsou k dispozici pro další použití pod licencí CC BY 4.0.

Původní data mají různé licence, detaily najdete v podrobném textu k datasetu.

Data, licence a sdílení

CC BY 4.0. Původní data mají různé licence, detaily najdete v podrobném textu k datasetu.

Data

Chcete vidět konkrétní čísla? Podívejte se na naši tabulku s daty nebo na původní zdroje.

Naše tabulka s daty Zdrojová data Eurostat
Sdílení

Emise skleníkových plynů

Zdroj
Eurostat
Popis
Dataset env_air_gge. V tabulce zobrazujeme souhrnné hodnoty všech skleníkových plynů (GHG) pro rok 2016 v milionech tun CO2eq, v jedné ose hodnoty SRC_CRF (kategorie zdroje emisí), v druhé ose hodnoty GEO (geografická oblast).
Odkaz
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ENV_AIR_GGE
Licence
CC BY 4.0 (viz informace o licenci)
Zdroj
EEA (European Environmental Agency)
Popis
Dataset demo_pjan. Agentura EEA je pověřená tato data shromažďovat od členských států EU, Eurostat tato data jen přebírá (ovšem má lepší rozhraní pro prohlížení dat).
Odkaz
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-15
Licence
Licence EEA, podobná CC BY (viz informace o licenci)

Data emisí skleníkových plynů jsou shromažďována v rámci inventarizace emisí skleníkových plynů jednotlivých státu podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Za Evropskou unii data kompiluje EEA (European Environmental Agency) do souhrnné zprávy a dále data publikuje Eurostat.

Přepočet na CO2eq

Z databáze vybíráme hodnotu pro všechny sledované skleníkové plyny: CO2 a další plyny (CH4, N2O, SF6, HFC, PFC, NF3) přepočtené na ekvivalentní množství CO2 emisí pomocí koeficientu GWP. Tento koeficient pro každý plyn zohledňuje jeho absorpční vlastnosti a dobu, po kterou zůstane v atmosféře. V souladu s Kjótským protokolem data používají pro přepočet časový horizont 100 let. Koeficienty GWP použité pro přepočet jsou podle IPCC AR4, což byla platná metodika UNFCCC pro rok 2016. Konkrétně jsou to hodnoty 25 pro CH4, 298 pro N20, 22800 pro SF6 a 17200 pro NF3. HFC a PFC zahrnují celou řadu plynů s rozdílnými koeficienty, všechny hodnoty najdete v tabulce 2.14 v errata k AR4.

Kategorie emisí podle zdroje

Emise jsou rozděleny podle jejich zdrojů podle metodiky UNFCCC nazvané CRF (Common Reporting Format). Pro naše účely vybíráme souhrnnou kategorii TOTX4_MEMONIA, která obsahuje všechny sektory přímých a nepřímých emisí kromě memo položek (s výjimkou mezinárodní letecké dopravy, která je zahrnuta) a kromě položky LULUCF:

  • Memo položky jsou položky, které se reportují v rámci CRF, ale nejsou zahrnuty do celkové sumy emisí pro danou zemi, protože jejich přiřazení jednotlivým zemím je problematické. Tyto položky obsahují např. mezinárodní leteckou a lodní dopravu.
  • Data pro mezinárodní leteckou dopravu jsou založena na množství paliva prodaného (tedy natankovaného) na území daného státu, a tedy není přesnou reprezentací spotřeby občanů daného státu. Pro případ Česka je tedy pravděpodobně podhodnocený (mnoho Čechů létá z Vídně či Bratislavy) a neodpovídá zcela množství emisí, které Češi způsobí (typicky např. let českého člověka do New Yorku s přestupem v Amsterdamu se započítá do zobrazených emisí jen jako Praha–Amsterdam, zatímco emise z letu Amsterdam–New York se započtou Nizozemí). Není také započítáno, že emise vypuštěné vysoko v atmosféře mají přibližně dvojnásobný oteplovací efekt, ani druhotný oteplující efekt kondenzačních stop letadel.
  • LULUCF: Land Use / Land Use Change / Forestry (využití zemědělské půdy, změna využití zemědělské půdy a lesnictví) v našich grafikách nezahrnujeme z prezentačních důvodů. Emise v tomto sektoru jsou ve většině zemí Evropy (včetně České republiky) nepříliš velké, ale hlavně záporné, a tudíž je těžké je srozumitelně zobrazit v jednom grafu s kladnými položkami.

Detailní metodické pokyny k shromažďování dat o emisích CRF (Common Reporting Format) nabízí např. (starší) dokument UNFCCC. Více kontextu této statistiky také nabízí Eurostat.

Velikost populace

Zdroj
Eurostat
Popis
dataset demo_pjan
Odkaz
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=demo_pjan
Licence
CC BY 4.0 (viz informace o licenci)

Z tohoto datasetu vybíráme pouze data za rok 2016.

Infografiky postavené na tomto datasetu