Zdroj:
Unsplash
Autor:
Karsten Würth
Licence:
Unsplash licence
Díl série
Bezemisní energetika v Česku v roce 2050

II. Z čeho můžeme v Česku vyrábět bezemisní elektřinu?

Abychom mohli energetiku dekarbonizovat dostatečně rychle, potřebujeme významně posílit bezemisní zdroje elektřiny. Tento text se zaměřuje na možnosti výroby, které jsou dnes technologicky dostupné a dají se v ČR využít.

Shrnutí
 • Zásadními zdroji bezemisní elektřiny v Česku mohou být slunce a vítr. Kvůli vyrovnanosti výroby během roku bude klíčový rozvoj větrné energetiky.
 • Pomocí jaderné energetiky nemůžeme pokrýt celou spotřebu země dostatečně rychle. Udržení nebo mírné navýšení současné výroby z jádra nicméně může dekarbonizaci energetiky ulehčit.
 • Když nesvítí a nefouká, máme na výběr z řady nízkoemisních flexibilních zdrojů. Nicméně vyrábět elektřinu z nich je zpravidla dražší než vyrábět ze slunce, větru či jádra. Je tedy důležité vybudovat v ČR energetický mix tak, abychom tyto flexibilní zdroje potřebovali co nejméně.

V tomto textu najdete přehled základních technologií pro bezemisní či nízkoemisní výrobu elektřiny. Více o možnostech jejich kombinace do nízkoemisního mixu se dočtete v předchozím dílu série.

Než se pustíme do zkoumání možností jednotlivých technologií, připomeňme základní škálu problému, který řešíme. Dnes v Česku spotřebujeme okolo 60 TWh elektřiny ročně. Do roku 2050 očekáváme výrazný nárůst spotřeby, hlavně kvůli elektrifikaci části dopravy, vytápění a průmyslu. Odhady tohoto nárůstu se mírně liší, pro účely tohoto textu nám bude stačit dobře zapamatovatelný hrubý odhad: v roce 2050 budeme potřebovat pokrýt zhruba 100 TWh spotřeby za rok. Tuto spotřebu nemusíme nutně celou pokrýt domácí výrobou, část spotřeby můžeme pokrýt importem elektřiny ze zahraničí.

Ke každému zdroji elektřiny dáváme odhad současných sdružených nákladů na výrobu elektřiny, na základě odhadů IEALazardu. Tyto hodnoty rozhodně nejsou vytesané do kamene, v dalších letech a dekádách můžeme očekávat další výrazný vývoj nákladů jednotlivých zdrojů.

Slunce a vítr

Slunce a vítr jsou už dnes zdrojem elektřiny s nejnižšími celkovými náklady (a to i v českých podmínkách, kde např. na 1 m2 solárního panelu dopadne za rok jen okolo 1,3 MWh slunečního záření oproti 2 MWh na jihu Španělska1). Celkové náklady na výrobu elektřiny z nové větrné nebo solární elektrárny jsou dnes dokonce asi 2× nižší než pouhé provozní náklady na výrobu z hnědého uhlí.2

Slunce

Přehled vlastností solárních zdrojů
Zdroj: Fakta o klimatu

I v českém prostředí je možné vyrobit ze slunce několikanásobek celkové roční spotřeby elektřiny. Potenciál pro tuto výrobu na nejvhodnějších plochách (střechy, fasády, bývalé povrchové doly, brownfieldy apod.) je významný, ale omezený. Prakticky neomezený potenciál má zemědělská krajina. Solární panely na polích sice vzbuzují odpor obyvatel, je ale třeba si uvědomit, že hektar solárních panelů dokáže vyrobit zhruba 40× více energie než hektar řepky pěstované na bionaftu. Za tímto účelem přitom u nás řepku pěstujeme asi na 1 300 km2, což je plocha, která by stačila na výrobu 70 TWh elektřiny za rok.3 Navíc dnes již existují i kompromisní řešení, například tzv. agrivoltaika, kdy se půda využívá dvojím způsobem – k pěstování zemědělských plodin, které lépe rostou ve stínu než na přímém slunci a daří se jim pod vysoko umístěnými, řídce osazenými solárními panely. V Česku je ale tento slibný přístup4 zatím v počátcích.

Vítr

Přehled vlastností větrných zdrojů
Zdroj: Fakta o klimatu

I když vítr hodně fouká především u moře a to u nás nemáme, i tak můžeme s pomocí větru pokrýt znatelnou část své spotřeby. Studie Ústavu fyziky atmosféry AV ČR odhaduje technický potenciál výroby z tohoto zdroje v Česku na cca 70 TWh/rok. Realizovatelný potenciál do velké míry závisí na podpoře obyvatel a politiků – řádově se dá odhadnout na 10—30 TWh/rok.

Slunce a vítr k sobě potřebují flexibilní zdroje, které rozebíráme níže. Zásadním problémem u solárních a větrných elektráren je totiž proměnlivost jejich výroby. V tomto textu se zabýváme především sezónní proměnlivostí – solární zdroje nejvíc vyrábějí na jaře a v létě, větrné naopak na podzim a v zimě.

Pro sezónně vyrovnanou výrobu v ČR z větru a slunce je potřeba, aby výrazně převažovala výroba z větru (alespoň v poměru 3:1 ve prospěch větru5). V Česku ale zatím máme značnou převahu výroby ze slunce (cca 3:1 ve prospěch slunce). To rozhodně neodpovídá rozložení spotřeby. Kdybychom rozvíjeli obnovitelnou výrobu v tomto poměru, vyžadovalo by to velké akumulační kapacity, tedy mít do čeho elektřinu ukládat, abychom ji mohli využít, když slunce tolik nesvítí:

Slunce a vítr se mohou vhodně doplňovat.

Grafy ukazují hypotetickou výrobu ze slunce a větru v Česku na úrovni 60 TWh za rok, v poměru 3:1 a 1:3. Výroba je rozložená do jednotlivých měsíců podle průměrů za roky 2015–2020. Srovnáváme to s čistou spotřebou v jednotlivých měsících, opět průměrnou za roky 2015–2020.

Zdroj: Fakta o klimatu

Jádro

Konvenční jádro

Přehled vlastností konvenčních jaderných zdrojů
Zdroj: Fakta o klimatu

Jádro může být jedním ze stavebních kamenů bezemisní výroby elektřiny. Evropská komise jej navrhuje přechodně do roku 2045 povolit v taxonomii jako udržitelnou investici, což zjednodušuje financování nových jaderných projektů. Podmínkou je vytvoření národních plánů na vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu do roku 2050.

Nové jaderné elektrárny či bloky u nás mohou hrát roli v období po roce 2040. Nijak nám ale nepomáhají snižovat emise skleníkových plynů v nejbližších letech (a naplňovat tak emisní závazky EU a ČR). Plánování a stavba těchto elektráren v Evropě totiž v poslední době trvá i více než 20 let, přičemž mnoho nedávných projektů nedokázalo ani zdaleka dodržet původní časový plán.6

Stavba nových jaderných bloků s sebou nese velké investiční riziko a relativně vysoké náklady. Je tak pro ni obtížné se prosadit v prostředí liberalizovaného trhu. V posledních desetiletích nedošlo v Evropě k žádné stavbě čistě na tržní bázi7 a také ČEZ se v posledních deseti letech opakovaně bránil vstupu do nového jaderného bloku na vlastní tržní riziko. S pokračujícím rozvojem výroby z větru a slunce bude situace na trhu s elektřinou pro jaderné bloky čím dál složitější. Časté nadbytky výroby z obnovitelných zdrojů totiž budou snižovat průměrnou cenu elektřiny na burze a tím i zisky provozovatelů jaderných zdrojů, případně je ve chvílích nadbytku budou tlačit ke snížení výroby.8 Rozvoj jaderné energetiky tedy závisí na podpoře od státu.9

K zajištění dostatečné výroby v Česku by zdaleka nestačilo postavit jeden či dva bloky. Kdybychom chtěli jádrem pokrýt většinu budoucí spotřeby ČR, řekněme 90 TWh za rok, potřebovali bychom instalovaný výkon okolo 12 GW. Dnes máme asi 4 GW, z toho 2 GW v současných Dukovanech nejspíš budeme muset do roku 2050 uzavřít. Zároveň probíhá tendr na jeden nový blok v Dukovanech o velikosti 1,2 GW. Takových nových bloků bychom ovšem do roku 2050 museli postavit 8. To by najednou vyžadovalo nemyslitelné množství financí, expertní kapacity a obrovské investiční riziko. Kromě toho bychom museli pro stavbu otevřít další lokality, což není snadné.

Vzhledem k těmto vlastnostem jaderných elektráren je realistické uvažovat buď o odklonu od jaderné energetiky, nebo jen o jejím omezeném rozvoji.10 V horizontu roku 2050 jaderná energetika zdaleka nemůže pokrýt celou naši předpokládanou spotřebu elektřiny.

Malé modulární reaktory (SMRs)

Přehled vlastností SMR
Zdroj: Fakta o klimatu

Malé modulární reaktory (Small modular reactors, SMRs) mohou přispět k rychlejšímu rozvoji jádra ve 30. a 40. letech. Jde o pestrou škálu technologií, která slibuje menší reaktory (s elektrickým výkonem řádově 10—300 MW), jež by mělo být možné sériově vyrábět v továrně a v podstatě hotové je dopravovat na místo použití. Díky svému pasivnímu designu by měly být také bezpečnější, protože v případě krizové situace vydrží déle bez zásahu operátorů a bez dodávky elektřiny zvenku. Tyto vlastnosti by měly přispět k výrazně snazšímu rozšíření této technologie. Ministerstvo průmyslu a obchodu už připravuje rámec pro jejich výstavbu v ČR. V našich podmínkách mohou být obzvláště atraktivní při dekarbonizaci velkých tepláren.

SMR nejsou a v nejbližších letech nebudou komerčně dostupné.11 Přes intenzivní výzkum a vývoj panuje kolem této technologie spousta nejistoty. Prosadí se vůbec? Jak rychle je bude možné škálovat? Jak se k nim postaví úřady regulující jadernou bezpečnost? Jaká bude jejich cena a jak rychle bude tato cena klesat? Z tohoto důvodu není vhodné o nich uvažovat jako o jediném řešení pro dekarbonizaci. V dalších dekádách ale mohou zpestřit paletu našich možností.

Doplňkové flexibilní zdroje

Kromě již zmíněných zdrojů lze k výrobě elektřiny využít i další technologie. Ty mohou v budoucím nízkoemisním mixu jen těžko hrát stěžejní úlohu, mohou nám ale posloužit jako zdroje doplňkové, jejichž výkon můžeme regulovat dle potřeby. Pro fungování celé soustavy jsou tyto flexibilní zdroje naprosto klíčové, protože mohou dodávat elektřinu, když právě nesvítí či nefouká (a nebo je některý z jaderných bloků v nečekané odstávce). V dalším textu se zaměřujeme na dnešní hlavní technologie, i když je samozřejmě možné, že se později v praxi prosadí něco úplně jiného.

Protože se v tomto textu soustředíme na výrobu elektřiny, nebudeme podrobně rozvádět geotermální zdroje. Ty jsou v Česku velmi důležitým bezemisním zdrojem tepla, příp. chladu. Z těchto zdrojů je možné (ve vybraných lokalitách v Česku) vyrábět spolu s teplem i elektřinu. Z pohledu dnešních nákladů je ale potenciál na výrobu elektřiny z geotermálních zdrojů v Česku nízký (v porovnání s ostatními technologiemi, které zde představujeme).

Hydro

Přehled vlastností vodních zdrojů
Zdroj: Fakta o klimatu

Potenciál vodních elektráren v Česku je malý a využíváme jej téměř naplno.12 S ohledem na ochranu krajiny je navíc v dnešní Evropě velmi těžké prosadit stavbu nové velké přehrady. Můžeme tedy v ČR dál rozvíjet síť malých vodních elektráren, ty ale elektřiny vyrobí jen málo a z hlediska budoucí spotřeby nejsou příliš významné.

Vodní elektrárny mají určitou flexibilitu, např. vyšší výrobou ráno a večer doplňují výrobu ze slunce. Množství vody za rok je však omezené a přehrady musí vždy alespoň nějakou vodu pouštět. Zhruba 40 % výroby je tak neflexibilní (v posledních letech se v ČR minimální výkon vodních elektráren pohybuje mezi 70–100 MW, průměrný výkon za celý rok pak mezi 200 a 300 MW).

Změna klimatu může v Česku snížit výrobu vodních elektráren. V dalších dekádách může totiž pokračující změna klimatu v Česku zesilovat hydrologické sucho. Důsledkem toho může být jednak nižší objem roční výroby, jednak nižší flexibilita této výroby.

Biomasa

Přehled vlastností biomasy jako zdroje
Zdroj: Fakta o klimatu

Biomasa se dá využívat různými způsoby. Ve výrobě elektřiny to je hlavně:

 1. Přímé spalování rostlinné hmoty v elektrárnách a teplárnách, které se podobají těm uhelným.
 2. Výroba bioplynu anaerobní fermentací (bez přístupu vzduchu). V plynovém spalovacím motoru se dá z bioplynu vyrábět elektřina a teplo.
 3. Výroba biometanu pročištěním bioplynu. Biometan lze vtlačit do plynárenské sítě a dále spalovat např. v paroplynových elektrárnách.

Mimo výrobu elektřiny se biomasa ve velkém používá k vytápění a také se z ní vyrábějí kapalná biopaliva (u nás typicky bionafta z řepky*).

* Dnes se biopaliva používají velmi neefektivně – přimíchávají se plošně do nafty. Není ovšem možné vyrobit dost biopaliv na to, abychom tím zásadně pohnuli emisemi v silniční dopravě. V budoucnu mohou tato paliva sloužit k dekarbonizaci vybraných oblastí, kde jiné technologie nebudou k dispozici (uvažuje se o části letecké, námořní nebo dálkové kamionové dopravy).

Využití odpadů a zbytků je podstatným zdrojem biomasy – využít se dají odpadní vody, organická složka komunálního odpadu, hnůj, zbytky ze sklizně nebo odřezky ze zpracování dřeva (štěpka). Potenciál odpadních a zbytkových surovin k výrobě elektřiny je ale omezený. Mnohé z nich totiž mají i další uplatnění: využívají se jako krmivo pro dobytek, k výrobě tepla, jako organické hnojivo či jako masa uhlíku, který je možné přirozeně uložit v půdě.

Cílené pěstování energetických plodin je dalším zdrojem biomasy – mezi ně patří například kukuřice, řepka, ozdobnice obrovská (miscanthus) nebo stromy. Potenciál cíleně pěstované biomasy je ale také omezený. Má to dvě příčiny:

 • Energetické plodiny jsou oproti jiným zdrojů energie velmi málo efektivní. Na jednom hektaru zemědělské půdy je možné za rok vypěstovat biomasu na výrobu 20–30 MWh elektřiny13, tedy veškerá zemědělská půda ČR (přes 4 mil. hektarů) by dodala 85–125 TWh ročně.

 • Energetické plodiny soutěží o prostor s plodinami zemědělskými a také s přírodou, využití veškeré zemědělské půdy v ČR na biomasu je samozřejmě nemyslitelné. I celosvětově musíme být obezřetní, velké využití energetických plodin by zvedalo ceny zemědělských komodit, což by lidem v chudých zemích zhoršovalo přístup k potravinám a mohlo tak mít velmi neblahé sociální důsledky.

Biomasa v energetice může mít vysoké nepřímé emise. Z hlediska klimatu dává tento zdroj smysl pouze při lokálním využití nebo při transportu nízkoemisní dopravou. Potřebujeme, aby energie získaná z biomasy výrazně převýšila energii vloženou do pěstování, sklizně a přepravy.

Přes všechny tyto výhrady může biomasa díky snadnému skladování hrát důležitou roli ve vyrovnávání výkyvů ve výrobě ze slunce a větru.

Uhlí nebo zemní plyn s CCS

Přehled vlastností zdrojů v kombinaci s CCS
Zdroj: Fakta o klimatu

CCS je souhrnný název pro různé postupy na zachytávání odpadního oxidu uhličitého a jeho trvalé uložení do podzemního úložiště.* K ukládání se využívají jednak geologické útvary jako solné vodonosné vrstvy a jednak vytěžená naleziště ropy a zemního plynu (kde CO2 v rámci techniky enhanced oil recovery umožňuje další těžbu).

CCS se může v budoucnu významně využívat i mimo elektroenergetiku:

 • Při dekarbonizaci průmyslových procesů jako výroba cementu, železa, oceli atd. (Při této výrobě se totiž CO2 uvolňuje jinou reakcí než hořením fosilních paliv.)
 • Jako technický nástroj k dosažení záporných emisí sekvestrací uhlíku, nasazený na elektrárnu či teplárnu na biomasu (bioenergy with CCS, BECCS) nebo jako zařízení na zachytávání uhlíku přímo z atmosféry (direct air capture, DAC).

* Místo trvalého ukládání uhlíku se uvažuje i o jeho využití v průmyslu (carbon capture and utilization, CCU). Nevýhodou tohoto postupu je, že je takový uhlík obvykle časem znovu vypuštěn do atmosféry. To platí zejména při využití uhlíku k výrobě syntetických paliv.

Technologie CCS je zatím do velké míry nerozvinutá: na celém světě je dnes v provozu pouze jedna elektrárna v Kanadě (a potom další zařízení mimo elektroenergetiku, obvykle využívaná při zpracování zemního plynu). Většina CCS projektů ohlášených ve světě v minulé dekádě byla zrušena, kolem úspěšného rozvoje této technologie a realizace nových projektů tedy panuje značná nejistota. Kromě toho CCS závisí na infrastruktuře pro trvalé ukládání, která zatím není ve střední Evropě k dispozici a vyžaduje nový systém potrubí transportující CO2 do úložiště. V současnosti takovou infrastrukturu rozvíjí např. Norsko.

CCS neznamená nulové emise. Dokáže zachytit pouze cca 85–95 % přímých emisí a nezachytí nepřímé emise při těžbě a přepravě fosilních paliv, takže např. plynové turbíny s CCS nejsou zdaleka klimaticky neutrální. Kromě toho vyžaduje CCS další rozvoj fosilní těžby a je těžké zaručit, že se významná část paliv z takových projektů skutečně spálí s použitím CCS. CCS navíc prodlužuje naši závislost na státech, které produkují fosilní paliva.

Přes všechny tyto problémy mohou fosilní elektrárny s CCS hrát důležitou roli při vyrovnávání výkyvů v produkci ze slunce a větru. Úspěšný rozvoj CCS v Česku ale bude záviset na podpoře vlády, protože příprava úložiště CO2 s sebou zatím nese příliš mnoho nejistot a rizika pro soukromé investory. Další zdroje informací o CCS najdete v naší rešerši.

Plynové turbíny na zelený nebo modrý vodík

Přehled vlastností vodíkových zdrojů
Zdroj: Fakta o klimatu

Vodík je už dnes důležitá surovina v chemickém průmyslu a celosvětově se jej spotřebuje okolo 90 Mt za rok. Existuje několik hlavních způsobů jeho výroby (ty se označují barvami podle emisní náročnosti):

Piktogram šedého vodíku

Šedý (naprostá většina dnešní produkce): vyrábí se primárně ze zemního plynu pomocí štěpení vodní parou (methane steam reforming), přičemž jako vedlejší produkt vzniká CO2.

Piktogram modrého vodíku

Modrý (malá část dnešní produkce): na celý proces lze aplikovat CCS, čímž vzniká relativně nízkoemisní vodík. Na světě je zatím několik zařízení vyrábějících modrý vodík (to největší v rafinérii Port Arthur v USA zachytí každý rok asi 1 Mt CO2 a vyrobí řádově několik set tisíc tun vodíku za rok).

Piktogram zeleného vodíku

Zelený (zanedbatelná část dnešní produkce): vyrábí se z nadbytků bezemisní elektřiny pomocí elektrolýzy vody. V případě nadbytků jaderné elektřiny se vodík označuje jako růžový, aby se odlišilo, že se v tomto procesu zvyšuje účinnost využitím jaderného tepla.

Kromě využití v energetice je vodík klíčový i pro dekarbonizaci dalších odvětví, která je náročné elektrifikovat:

 • jako palivo při výrobě oceli a cementu, kde je elektrifikace komplikovaná kvůli příliš vysokým teplotám výrobních procesů;
 • jako palivo pro námořní dopravu a část kamionové dopravy;
 • jako palivo pro leteckou dopravu (vodík je možné převést do formy syntetických paliv velmi podobných palivům fosilním a využít je v běžném leteckém motoru).

Vodík lze využít jako velkokapacitní energetické úložiště pro elektřinu ze slunce a větru, když je jí v síti nadbytek. Vodík je možné ekonomicky skladovat ve velkém objemu a na delší dobu v podzemních zásobnících. Potom se z něj dá vyrábět elektřina v paroplynových blocích, které se podobají těm na zemní plyn.14 Díky relativně snadnému skladování na zimu je vodík také potenciálním kandidátem pro dekarbonizaci tepláren.

Podíl zeleného vodíku má stoupat. V rámci plánu REPowerEU chce EU do roku 2030 dosáhnout roční spotřeby 20 Mt vodíku. Polovina se má vyrábět uvnitř EU a polovina dovážet z dalších států (např. ze severu Afriky). To není málo – na výrobu těchto 20 Mt zeleného vodíku je potřeba asi 1 000 TWh bezemisní elektřiny navíc (tedy asi 35 % současné roční spotřeby EU), a není proto jasné, zda se tento plán podaří realizovat.

Ani 20 Mt ročně nenasytí poptávku EU, protože větší část vyrobeného vodíku bude nejspíš potřeba mimo energetiku. Pro přibližnou orientaci: ze zmíněných 20 Mt vodíku ročně by se dalo zpětně vyrobit asi 350–400 TWh elektřiny (přibližně 13 % současné roční spotřeby EU), tedy jen asi třetina elektřiny, která se spotřebuje na výrobu tohoto vodíku. Pro vyrovnávání výkyvů ve výrobě ze slunce a větru je to ale i tak velké číslo, např. podle progresivního scénáře think tanku Ember bude v roce 2050 na vyrovnání výkyvů v celé Evropě potřeba jen asi 110 TWh elektřiny z vodíku.

Technologie na krátkodobé vyrovnávání

Tyto technologie nejsou primárním zdrojem elektřiny. Umožňují pouze na daném místě o malý čas posunout její výrobu (pomocí ukládání elektřiny) nebo spotřebu (pomocí flexibility spotřeby). Proto se jim v tomto textu podrobně nevěnujeme.

Krátkodobé vyrovnávání se už dnes do značné míry využívá. V Česku jsou nejvýznamnější:

 • přečerpávací vodní elektrárny na straně výroby (za rok vyrobí zhruba 1 TWh) a
 • nízký tarif na straně spotřeby (za rok se v něm spotřebuje přes 10 TWh).

Je třeba dodat, že 1 TWh spotřebovaná v nízkém tarifu neposkytuje zdaleka takovou flexibilitu jako 1 TWh dodaná z přečerpávací elektrárny. Pomáhá ale snižovat rozdíl mezi spotřebou ve dne a v noci.

Při velkém zastoupení slunce a větru v energetickém mixu budeme krátkodobé vyrovnávání potřebovat výrazně víc, řádově 5–20 TWh za rok. Přečerpávací elektrárny nicméně není v ČR možné příliš rozšiřovat, takže pro krátkodobé vyrovnávání bude nutné rozšíření nových technologií (např. lithiové baterie apod.15).

Závěr

V České republice můžeme pro nízkoemisní výrobu elektřiny rozvíjet řadu technologií. Některé jsou dostupné a cenově výhodné už teď, třeba solární a větrné elektrárny (a z určitého pohledu i konvenční jaderné zdroje). Další, například vodíkové technologie, malé modulární reaktory, příp. i CCS, mohou k větší komerční zralosti dospět už v průběhu této dekády. Shrnutí všech diskutovaných zdrojů nabízí následující tabulka.

Shrnující tabulka základních zdrojů bezemisní elektřiny

Shrnutí základních zdrojů bezemisní elektřiny v Česku

Zdroj: Fakta o klimatu

Nicméně je třeba dodat, že s každou z těchto hlavních technologií je spojeno nějaké podstatné omezení. Většina výroby ze slunce je koncentrována do relativně málo hodin během teplejší poloviny roku. Větrná energetika zase má v Česku omezený potenciál na to, aby dokázala spolehlivě pokrýt spotřebu v chladnější části roku. Jaderné zdroje narážejí na velmi dlouhou dobu výstavby a vysoké investiční náklady, tedy i velké investiční riziko. Proto není úplně samozřejmé, že Česko skutečně dojde k levnému a stabilnímu energetickému mixu. O to víc potřebujeme možné scénáře posuzovat komplexně a na další rozvoj elektroenergetiky v ČR mít vypracovaný dlouhodobý plán.

Poznámky a zdroje

 1. Světový solární potenciál mapuje globalsolaratlas.info, větrný pak globalwindatlas.info↩︎

 2. Celkové náklady spojené s výrobou ze slunce a větru jsou dnes v ČR okolo 50 EUR/MWh. Většinu z toho tvoří náklady investiční, protože tyto elektrárny nepotřebují žádné palivo ani emisní povolenky. U hnědého uhlí jsou jen samotné provozní náklady elektrárny přibližně 100 EUR/MWh, u zemního plynu i přes 300 EUR/MWh. Cenu výroby z uhlí zvyšuje rostoucí cena emisních povolenek, cenu výroby ze zemního plynu pak (hodně proměnlivá) cena této suroviny. ↩︎

 3. Odhad 4× výnosu je založen na výnosu řepky na bionaftu okolo 0,15 W/m2 a výnosu konvenční fotovoltaiky v Česku okolo 6 W/m2. Řepka se v Česku pěstuje asi na 4 000 km2, z toho zhruba třetina jde na bionaftu. Na 1 300 km2 fotovoltaiky se získá průměrný výnos skoro 8 GW, tedy necelých 70 TWh za rok. ↩︎

 4. Pro Česko zatím není k agrivoltaice zpracována žádná relevantní studie, další vhledy by měl poskytnout probíhající výzkumný projekt. V angličtině se dá najít zdrojů mnoho: základní přehled nabízí např. popularizační video ze série Undecided, pro geograficky podobné Německo zpracoval studii Frauenhofer Institut↩︎

 5. Pro budoucí spotřebu bude ovšem český optimální mix odlišný. Optimální mix totiž vždy závisí na podnebí dané země: zatímco povětrnost se často kryje se spotřebou tepla, oslunění se překrývá s provozem klimatizací. V českých podmínkách by tedy v případě větší elektrifikace vytápění bylo vhodné ještě vyšší zastoupení elektřiny z větru oproti slunci, cca v poměru 4:1 nebo 5:1. ↩︎

 6. Příprava jaderného projektu trvá alespoň 5–10 let, např. u reaktoru Dukovany 5 počítaly plány v roce 2019 se zahájením výstavby až v roce 2029. Délka výstavby pak v poslední době často dalece překračuje 10 let. Např. výstavba finského bloku Olkiluoto 3 trvala 17 let (místo odhadovaných 4), u francouzského bloku Flamanville 3 se dnes odhaduje na 16 let (místo původních 6), u britských bloků Hinkley Point C se dnes odhaduje na 10 let (místo původních 8, elektrárna je ale zatím v rané fázi výstavby). Dopady zpoždění na rozpočet stavby do větších detailů rozebírá policy paper Asociace pro mezinárodní otázky. ↩︎

 7. Např. u Hinkley Point C ve Velké Británii garantuje vláda výkupní cenu okolo 110 EUR/MWh. ↩︎

 8. Pro energetiku s velkým podílem obnovitelných zdrojů jsou relativně vhodné novější flexibilní jaderné reaktory, které dokáží rychle regulovat výkon. Takové technické možnosti má velká část reaktorů 3. generace. Třeba francouzský reaktor Belleville 1 má instalovaný výkon 1,3 GW, během cca 2 hodin však dokáže z plného výkonu přejít na minimální výkon 300 MW. Snížením výkonu může provozovatel optimalizovat náklady v časech nadvýroby ze slunce a větru. Širší kontext nabízí například zpráva IEA o roli jádra v bezemisní energetice. ↩︎

 9. Samozřejmě velmi záleží na přesné formě podpory od státu, zda stát od soukromého výrobce elektřiny jen převezme rizika jaderné investice nebo zda stát také může těžit z případného zisku. ↩︎

 10. Jistým argumentem pro opatrný rozvoj je také udržení českého know-how v oblasti výstavby a provozu jaderných zdrojů. To by přispělo k diverzifikaci rizika v budoucnu. ↩︎

 11. Zpráva Agentury pro jadernou energii z roku 2021 odhaduje komerční dostupnost SMRs na začátek 30. let. Ani to ovšem neznamená, že v tu dobu půjde o levný zdroj elektřiny. Např. poslední souhrnná zpráva panelu IPCC v kapitole o energetice odhaduje, že SMRs mohou konkurovat cenou konvenčním zdrojům okolo roku 2040. ↩︎

 12. Podle závěrů výzkumného projektu z roku 2015 je nevyužitý potenciál malých vodních elektráren v ČR asi 0,23 TWh za rok. ↩︎

 13. Výpočet je založen na odhadu výnosu ozdobnice (miscanthus) až 0,78 W/m2 (ve spalném teple) a na předpokladu 45% účinnosti konverze na elektřinu, tedy celkově zhruba 0,35 W/m2 (v elektřině). To také přibližně odpovídá odhadu 0,15–0,3 W/m2, který udělal David MacKay ve své knize Sustainable Energy – without the hot air. Výnos 0,35 W/m2 představuje 3,5 kW/ha, tedy asi 30 MWh za rok na jeden hektar. ↩︎

 14. V současnosti zatím na trhu není žádná turbína, která by dokázala spalovat 100% vodík. Například Siemens nabízí turbíny, které dokáží spalovat směs 75 % vodíku a 25 % zemního plynu a turbíny na 100% vodík chce mít na trhu do roku 2030. ↩︎

 15. Možné technologie na straně výroby: např. baterie, gravitační úložiště, tepelná úložiště, úložiště na stlačený vzduch – u všech těchto technologií ovšem potřebujeme dosáhnout výrazného zlevnění. Na straně spotřeby: individuálně řízená flexibilita spotřeby v domácnostech (zahrnuje elektroauta, nová tepelná čerpadla a elektrické bojlery) a flexibilita spotřeby v průmyslu. ↩︎

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: