Zdroj:
Unsplash
Autor:
Andreas Gücklhorn
Licence:
Unsplash licence
Díl série
Bezemisní energetika v Česku v roce 2050

I. Jaké cesty mohou dovést Česko k bezemisní elektřině?

Jedním z klíčových kroků k dosažení uhlíkové neutrality je dekarbonizace výroby elektřiny. Nebude snadná ani rychlá – i pro bohaté evropské státy představuje významnou technologickou a ekonomickou výzvu na dalších 20 až 30 let. Proto potřebujeme porozumět nástrahám, které nás na této cestě čekají, a mít jasnější představu, kam vlastně chceme dojít. Jak se má česká a evropská elektroenergetika změnit? Základní průzkum tohoto složitého terénu nabízí následující text.

Shrnutí
 • V dalších 30 letech naše spotřeba elektřiny znatelně naroste.
 • Zásadní budou solární a větrné zdroje. Kvůli vyrovnanosti výroby během roku bude především klíčový rozvoj větrné energetiky. Udržení nebo mírné navýšení současné výroby z jádra nám může problém s nedostatkem elektřiny zjednodušit.
 • Pokud nedokážeme postavit dostatek lokálních větrných zdrojů, budeme to muset kompenzovat importováním větrné energie ze zahraničí, výraznějším rozvojem jaderné energetiky a nebo spoléhat na dlouhodobé ukládání elektřiny, případně vyšší emise řešit pomocí technologie CCS.
 • S rozhodováním o budoucí energetice je spojena řada otázek: stabilita sítě, finanční náklady, energetická bezpečnost, ale třeba i provázanost s centrálním zásobováním teplem.
 • Plány na následujících 30 let tedy obsahují mnoho neznámých parametrů a my potřebujeme co nejpřesněji pojmenovávat rizika s tím spojená a zvažovat jejich přijatelnost.

Tento text nabízí úvod do celého tématu a několik ilustrativních scénářů dalšího vývoje – ukazuje možné cesty a rozhodnutí, která nás čekají. Nemá ambice dát na všechny otázky přesné odpovědi. Pro lepší pochopitelnost celý problém poněkud zjednodušujeme, obzvláště pak zjednodušujeme provázanost elektroenergetiky s dalšími sektory (jako teplárenství, doprava, průmysl).

Co jsou klíčové otázky budoucí elektroenergetiky?

V první části se zaměříme především na následující otázky:

 • Kolik elektřiny budeme v dalších desetiletích potřebovat?
 • Jak rychle potřebujeme její výrobu dekarbonizovat?
 • Na jakých zdrojích se dá budoucí energetický mix postavit?
 • Co musí tento budoucí mix splňovat?

Kolik elektřiny budeme potřebovat?

Na začátku je třeba zmínit základní kontext pro všechny úvahy o dekarbonizaci elektroenergetiky: v budoucím světě bude výroba elektřiny jednoznačně hrát klíčovou roli. Potřebujeme zásadně omezit emise skleníkových plynů v sektorech, kde spalujeme fosilní paliva: v energetice, v dopravě, ve vytápění, v průmyslu. V mnoha případech je elektrifikace nejvýhodnější, či dokonce jediná realistická možnost náhrady tohoto spalování fosilních paliv. Pro zbylé oblasti, kde elektřina vhodná není (např. v letecké a lodní dopravě nebo v průmyslových procesech s vysokými teplotami), se navíc počítá s velkou mírou využití vodíku nebo syntetických paliv vyráběných z nadbytečné elektřiny. To jinými slovy znamená, že budeme potřebovat elektřinu i tam, kde jsme ji (díky využívání fosilních paliv) doposud nepotřebovali. I přes zásadní energetické úspory tak spotřeba elektřiny v dalších 30 letech vzroste řádově o polovinu.

Problém, který řešíme, je tedy mnohem těžší než jen jak nahradit stávající zdroje elektřiny nízkoemisními. Potřebujeme zásadně snížit emise a současně výrazně zvýšit výrobu elektřiny.

TWh, tedy terawatthodina, je jednotka energie. Jednu TWh elektřiny ročně v současnosti vyrobí menší uhelná elektrárna, jednu TWh pak spotřebuje asi 700 000 obyvatel ČR v domácnostech.

Pro jednoduchost budeme v této sérii textů předpokládat postupný nárůst spotřeby1 až ke 100 TWh ročně, jak ukazuje následující graf. Tento nárůst zhruba odpovídá odhadům dostupných studií.

Ilustrativní vývoj spotřeby elektřiny v ČR v dalších dekádách – součet čisté spotřeby a ztrát v sítích.

Tempo růstu spotřeby v příštích dekádách a výsledná spotřeba v roce 2050 velmi záleží na průběhu elektrifikace v teplárenství, průmyslu a dopravě. Ve srovnání s naší křivkou předpovídají některé ze studií pomalejší růst spotřeby do roku 2035 a naopak rychlejší tempo růstu mezi lety 2035–2050.

Zdroj: Fakta o klimatu

Jak rychle potřebujeme výrobu elektřiny dekarbonizovat?

Dalším parametrem, který to celé komplikuje, je rychlost, s níž potřebujeme transformaci provést. Závažnost důsledků klimatické změny do velké míry závisí na tom, jak rychle se nám podaří dekarbonizovat všechny sektory ekonomiky, které produkují emise skleníkových plynů. Množství emisí, které ještě můžeme jako lidstvo vypustit do atmosféry, pokud chceme v souladu s Pařížskou dohodou udržet průměrné oteplení do 1,5 °C, označuje tzv. uhlíkový rozpočet. Při současných emisích bychom náš zbývající uhlíkový rozpočet pro oteplení do 1,5 °C vyčerpali asi za 10 let. Proto je klíčové snížit celosvětové emise už v této dekádě.

Je ale také důležité dodat, že takto rychle nemusíme výrobu elektřiny dekarbonizovat kompletně. Pokud se nám do konce tohoto desetiletí a s pomocí dnes dostupných technologií podaří snížit emise v elektroenergetice třeba na 50 % současných hodnot, získáme tím více času na odstranění dalších emisí a více času na vývoj technologií, které zatím nejsou komerčně dostupné. Polevit ovšem nesmíme ani potom. Až se nám podaří snížit emise v elektroenergetice na cca 10 % současných hodnot, budeme čerpat zbývající uhlíkový rozpočet 10× pomaleji, a můžeme si tak pro zbývající dekarbonizaci dopřát větší rozvážnost.

Na jakých zdrojích se dá budoucí energetický mix postavit?

Detaily k jednotlivým technologiím

Více informací k jednotlivým zdrojům elektřiny nabízí další díl této série.

Modelování budoucí elektroenergetiky musí brát v potaz výše uvedená východiska. V tomto textu budeme pracovat s následujícími kategoriemi zdrojů pro výrobu bezemisní elektřiny v Česku:

 1. Slunce a vítr lze začít využívat velmi rychle, přičemž oba tyto zdroje mají nízké investiční náklady a v ČR stále obrovský nevyužitý potenciál. Jejich nevýhodou je výrazně proměnlivá výroba.
 2. Jádro dokáže vyrábět stabilně, postavit jadernou elektrárnu však trvá mnoho let, navíc jsou zde vysoké investiční náklady a velké investiční riziko. Část těchto problémů by mohla překonat technologie malých modulárních reaktorů, ta ale zatím není zralá ke komerčnímu nasazení.
 3. Nízkoemisní flexibilní zdroje jsou potřeba pro neustálé vyrovnávání výroby a spotřeby. Může to být třeba biomasa, vodní elektrárny (nebo fosilní zdroje při použití technologie CCS). Podobnou funkci plní také technologie pro ukládání elektřiny (např. přečerpávací elektrárny, baterie nebo zelený vodík, tedy vodík vyrobený pomocí nadbytků obnovitelné elektřiny). Z druhé strany lze k vyrovnávání výroby a spotřeby přispět také flexibilitou spotřeby, tedy přizpůsobením spotřeby možnostem výroby (např. odložením spotřeby na vhodnější čas).

Současnou spotřebu v ČR pokrývají tyto tři kategorie zdrojů jen zčásti, zbytek stále stojí na vysokoemisních zdrojích – na využívání fosilních paliv:

Současnou spotřebu pokrývají bezemisní zdroje jen zčásti.
Zdroj: Fakta o klimatu, data ERÚ

V budoucnu potřebujeme tyto tři kategorie zdrojů uváženě kombinovat. Například nějakou míru využití nízkoemisních flexibilních zdrojů potřebujeme v každém scénáři, více jich ale budeme potřebovat při velkém využívání elektřiny ze slunce a větru.

Další strategické rozhodnutí spočívá v tom, jak moc chceme být ve výrobě elektřiny soběstační, tedy jakou část spotřeby chceme určitě pokrýt z českých zdrojů. Zbytek bychom mohli importovat ze zahraničí – pokud to dovolí výrobní kapacity okolních států a možnosti přeshraniční přenosové soustavy.

Co musí budoucí mix splňovat?

Pro budoucí mix české elektroenergetiky je důležitá řada vlastností. Kromě nízkých emisí skleníkových plynů zde chceme zdůraznit 5 dalších vlastností:

Stabilita

Pro fungování elektrické sítě je nutné, aby výroba elektřiny vždy odpovídala spotřebě. Pokud nebudeme mít zdrojovou přiměřenost, tedy dostatečné technické nástroje, abychom tuto stabilitu sítě zajistili, hrozí nám blackouty, jež mají ničivé dopady na společnost i ekonomiku.

Další důležitou podmínkou pro stabilitu sítě je sezónní vyváženost, tedy soulad výroby a spotřeby v různých ročních obdobích. Pro jednoduchost zde budeme dělit rok jen na dvě sezóny: letní polovinu (duben–září) a zimní polovinu (říjen–březen).

Sezóna významně ovlivňuje výrobu: v letní polovině roku se například vyrobí 3× více elektřiny ze slunce než v zimní polovině. Sezóna také ovlivňuje spotřebu: ta je v zimní polovině dnes asi o 20 % vyšší než v letní. A pokud v dalších dekádách výrazně vzroste vytápění elektřinou, může být v roce 2050 zimní spotřeba dokonce o 40–50 % vyšší než v letním období.

Přiměřené náklady

Při rozhodování o energetickém mixu hrají důležitou roli i celkové budoucí náklady na výrobu elektřiny – tedy součet nákladů investičních a provozních. Na těch se podílí primárně výrobci elektřiny, provozovatelé přenosové a distribuční soustavy a stát.

Tyto náklady budou pravděpodobně o něco vyšší než dnes (nicméně toto srovnání může být poněkud zavádějící v tom smyslu, že do nákladů obvykle nezapočítáváme veškeré negativní externality, jako je třeba znečištění ovzduší nebo dopady na klima). Přesto nutně potřebujeme, aby i v budoucnu byla elektřina cenově dostupná a zajistila dostatečný životní standard všem vrstvám společnosti.

Obecně pak lze říct, že čím nižší budou náklady na výrobu bezemisní elektřiny, tím snazší bude i celá transformace – jak politicky, tak ekonomicky.

Soulad s potřebami teplárenství

V Česku máme rozsáhlé systémy centrálního zásobování teplem. A protože teplárny kromě tepla vyrábějí i elektřinu, je řešení pro dekarbonizaci elektroenergetiky nutně provázané s řešením pro dekarbonizaci tepláren.

Část těchto soustav lze elektrifikovat (velkými tepelnými čerpadly, které například využívají odpadní teplo z čističek odpadních vod), takové řešení ale není použitelné všude. Další teplárny (využívající biomasu, bioplyn nebo zelený vodík) mohou plnit roli záložních zdrojů k vyrovnávání výkyvů ve výrobě elektřiny ze slunce a větru. V teplárenství by se také v budoucnu mohlo využívat teplo z malých modulárních reaktorů.

Energetická bezpečnost

V současnosti více než polovina konečné spotřeby energie v ČR pochází z dovezené ropy a zemního plynu. Klíčovou otázkou tedy je: jak snížit naši závislost na každém jednotlivém státu, ze kterého tyto suroviny pocházejí? A jak a o kolik můžeme snížit naši energetickou závislost obecně?

Vyvážení možných rizik

S energetickou bezpečností a s transformací souvisejí i další rizika: rizika investic do obřích staveb, riziko „slepé uličky“ (když například vsadíme příliš mnoho na konkrétní budoucí technologii), riziko společenské nestability, pokud se transformace nebude dařit. Ani zdaleka tedy nejde „jen“ o riziko dopadů klimatické změny.

Vlády i soukromé firmy čeká spousta velkých rozhodnutí, jejichž důsledky nelze vždy předvídat dostatečně jasně. Všichni aktéři (a stát především) musí se všemi těmito riziky počítat a vhodnou strategií snižovat jejich pravděpodobnost a možné dopady.

Jak mohou vypadat úspěšné (a neúspěšné) scénáře?

Pomocí následujících tří ilustrativních scénářů chceme ukázat základní možnosti, jak by se dala v dalších dekádách rostoucí spotřeba pokrývat2. Každý z těchto scénářů je přitom určitou krajní variantou – v praxi nepochybně nakonec zvolíme nějakou kompromisní cestu mezi těmito extrémy. Všechny tři scénáře staví na velkém množství slunce a větru – bez jejich využití to během několika dalších dekád zkrátka nepůjde.

Ilustrativní scénáře úspěšné dekarbonizace energetiky v ČR

Tento scénář vyžaduje nejvýraznější rozvoj obnovitelných zdrojů (OZE), tedy hlavně zdejší solární a větrné energetiky, ale předpokládá také nemalou část výroby z flexibilních zdrojů.

V rámci flexibilních zdrojů jde především o nasazení domácího zeleného vodíku k dlouhodobému ukládání elektřiny. Tato technologie nicméně zatím není dostatečně levná (ve srovnání se spalováním uhlí), aby se v Česku tržně prosadila.

Import elektřiny z větru, převážně v zimní polovině roku, snižuje nároky na výrobu z flexibilních zdrojů a v menší míře i na domácí výrobu ze slunce a větru.

Tento scénář ovšem závisí tom, kolik elektřiny se bude vyrábět v jiných zemích. Vyžaduje také vybudování dalších interkonektorů (tedy především elektrického vedení), které jsou nákladné a mají obtížný proces schvalování.

Výrazný rozvoj výroby z jádra má smysl jedině v kombinaci s rozvojem solární a větrné energetiky. Nejsme totiž schopni postavit tolik nových bloků, abychom tím pokryli celý nárůst spotřeby.

Rozvoj jádra sice snižuje tlak na ostatní kategorie zdrojů, může ale také během 20. a 30. let omezit rozvoj solárních a větrných elektráren (sníží jejich návratnost, případně i ochotu státu je dotovat). To by zvýšilo celkovou výrobu z fosilních zdrojů a tím i emise CO2.

Zdroj: Fakta o klimatu

Kontext: Jak mohou vypadat neúspěšné scénáře?

Pro srovnání se podívejme i na možné neúspěšné scénáře, tedy co by například znamenal malý rozvoj výroby ze slunce a větru a zpoždění případných jaderných staveb*:

Ilustrativní scénáře neúspěšné dekarbonizace energetiky v Česku

Pokud vsadíme na slunce a vítr a zároveň nebudeme schopni postavit dost větrných elektráren, bude těžké pokrýt rostoucí spotřebu elektřiny a nahradit stárnoucí jaderné zdroje.

To může v nejhorším případě vést i k nárůstu výroby z fosilních zdrojů.

Může dojít k selhání či zrušení rozpracovaných jaderných projektů (což už se ve světě v minulosti stalo).

Ani to nemusí vést ke katastrofickým akumulovaným emisím CO2, pokud budeme paralelně úspěšně rozvíjet výrobu ze slunce a větru.

Kdybychom vsadili pouze na jádro, pravděpodobně nebude mezi politiky ani v byznysu dostatek vůle rozvíjet v mezičase výrazně slunce a vítr.

V případě velkého zpoždění jaderných staveb tak hrozí vysoké akumulované emise CO2.

Zdroj: Fakta o klimatu

V praxi by ve všech těchto neúspěšných scénářích pomohly přetoky výroby ze slunce a větru ze zahraničí. Bez strategického rozvoje přenosových soustav jsou ale možnosti importu omezené. Stejně tak je důležitá strategická příprava na rozvoj dalších technologií, ať už těch na sezónní akumulaci nebo na snížení dopadů fosilní výroby. To nám umožní na případné problémy a selhání ve vybraném scénáři reagovat rychleji.

* Pro jednodušší porovnání ponecháváme i v těchto neúspěšných scénářích stejný vývoj spotřeby. Ve skutečnosti by neúspěchy v dekarbonizaci výroby elektřiny pravděpodobně vedly i k pomalejší elektrifikaci, a tedy i pomalejšímu nárůstu spotřeby elektřiny.

Výše uvedené ilustrativní scénáře rozvádíme podrobněji v dalším textu, aby bylo více zřejmé, jak mezi nimi vybírat.

Jak dosáhnout stabilní výroby?

V elektrické síti musí být výroba elektřiny vždy (zhruba) stejná jako její spotřeba. Pokud tomu tak není, může docházet k výpadkům elektřiny, nebo v extrémním případě i k tzv. blackoutu, tedy k plošnému přerušení dodávky elektřiny. Výrobu a spotřebu je proto nutné neustále balancovat v reálném čase.

To je obzvlášť náročné v případě, kdy podstatná část elektřiny v síti pochází ze solárních a větrných zdrojů, jejichž výroba je značně proměnlivá. Základním nástrojem je tzv. zdrojová přiměřenost, tedy dostatečný výkon řiditelných zdrojů elektřiny, které dokáží pokrýt spotřebu, i když právě nesvítí a nefouká.

Z hlediska budoucí výroby elektřiny bez emisí nás zajímají dva různé časové horizonty:

 • Krátkodobé vyrovnávání – jak dokážeme vyrovnávat výpadky ve výrobě (případně zužitkovat, co se vyrobí navíc) během několika hodin nebo v rámci jednoho dne.
 • Sezónní vyváženost – jak v každém ročním období zajistíme, že výroba odpovídá spotřebě.

Krátkodobé vyrovnávání

Krátkodobé vyrovnávání je o něco snazší, protože máme k dispozici zdroje, které nedokážeme v takové míře provozovat trvale. Ať už jde o zdroje s omezeným objemem roční výroby (např. vodní elektrárny nebo bioplyn a biomasu) či investičně nákladná úložiště s omezenou kapacitou (přečerpávací elektrárny, bateriová úložiště apod.) a nebo zdroje s vysokými provozními náklady (např. plynové zdroje s využitím CCS).

Ani toto krátkodobé balancování však není vždy lehké. Jestliže v daný den nejsou dobré podmínky (nesvítí či nefouká), nevyrobí solární či větrné elektrárny téměř nic. A i když započítáme stabilní výrobu z jádra, stejně potřebujeme v průběhu takového dne pokrýt dalších 200–250 GWh spotřeby. Přitom kapacita Dlouhých strání, největší přečerpávací elektrárny v ČR, je zhruba 3 GWh.

Nástroje pro krátkodobé vyrovnávání bude v podstatné míře vyžadovat každý z našich tří ilustrativních scénářů, proto se tomuto tématu budeme věnovat v samostatném textu.

Sezónní vyváženost

Klíčovým problémem českého bezemisního mixu je pokrytí zimní spotřeby, která je vyšší než letní, a na zimní výrobu jsou vhodné větrné elektrárny. Solární zdroje nám v zimě příliš nepomohou.

Grafy průměrné výroby ze solárních a větrných zdrojů po měsících
Zdroj: Fakta o klimatu

Zatímco výroba z větru v létě je asi o polovinu nižší než v zimě, ze slunce vyrobíme v zimě jen zlomek toho co v létě. Více v přehledech potenciálu solárnívětrné energetiky v ČR.

K pokrytí zimní poloviny roku3 ale v ČR nemáme dostatečný potenciál větru. I kdyby se nám podařil ambiciózní rozvoj větrné energetiky4 a přidali bychom k tomu výrobu ze stávajícího jádra a tolik výroby ze slunce, abychom měli v létě elektřiny dost a zároveň neměli zásadní přebytky (u nichž bychom pak museli řešit, kam s nimi), v zimě by nám stále podstatné množství elektřiny chybělo. Jak ukazuje následující ilustrace, v tomto období by nám chybělo pokrýt téměř 50 % spotřeby, na což bychom museli využít další zdroje.

Rozdělení výroby elektřiny do letní a zimní sezóny pro scénář s ambiciózním rozvojem větrné energetiky (bez nového jádra). Tento scénář vyžaduje velké množství flexibilních zdrojů, především v zimě.
Zdroj: Fakta o klimatu

Z čeho tedy můžeme v zimě vyrobit další elektřinu? Naše ilustrativní scénáře obsahují tři způsoby. Můžeme:

 1. Posílit výrobu ze slunce a ve velké míře využívat sezónní akumulaci do zeleného vodíku.
 2. Importovat elektřinu z větru ze zahraničí, což nám umožní dorovnávat hlavně zimní bilanci.
 3. Výrazně posílit jadernou energetiku (kromě výroby ze slunce a větru).

Těmito způsoby však není nutné pokrýt celý rozdíl mezi zimní výrobou a spotřebou. Využít lze i další, doplňkové flexibilní zdroje:

 • Biomasu, která se dobře skladuje a je vhodná pro menší teplárenské bloky (tj. kromě části elektřiny, která v zimě chybí, může poskytnout i potřebné teplo). Veškerou zbývající spotřebu elektřiny v zimní sezóně s ní ale pokrýt nemůžeme. To by totiž oproti dnešku znamenalo výrazný nárůst spotřeby biomasy (např. stromů) pro energetické účely5, což by bylo v konfliktu s dalšími hodnotami, jako je například biodiverzita nebo estetika krajiny.
 • Fosilní paliva s využitím CCS, která mohou být vhodným zdrojem k pokrývání spotřebních špiček. Ani pomocí nich se ale nehodí vyrábět veškerou elektřinu, která nám v zimě chybí, protože i s jejich velkým využitím souvisí řada problémů, zejména pak zbytkové emise skleníkových plynů.

Každý přístup doplňuje chybějící výrobu v zimě jiným způsobem. Všechny ale stále počítají s určitou mírou využití biomasy (příp. dalších flexibilních zdrojů).

slunce a vítr

+ zelený vodík

Když posílíme výrobu ze slunce, zimní výrobu doplní zčásti přímo slunce, zčásti zelený vodík vyrobený v létě z přebytků elektřiny ze slunce a zčásti biomasa a další flexibilní zdroje.

Výroba zeleného vodíku ovšem zatím zůstává poměrně drahá.

slunce a vítr

+ import

Import (hlavně větrné výroby) ze zahraničí může zmírnit tlak na využívání biomasy a dalších flexibilních zdrojů.

Import v takové míře ovšem není možný, aniž by došlo k posílení evropské přenosové soustavy (a to vyžaduje složité povolování a realizaci liniových staveb, např. elektrického vedení).

slunce a vítr

+ jádro

Ambiciózní rozvoj jaderné energetiky (souběžně s rozvojem výroby ze slunce a větru) může rovněž zmírnit tlak na biomasu a další flexibilní zdroje.

K takovému nárůstu výroby z jádra bychom ale potřebovali tři nové velké jaderné bloky a několik malých modulárních reaktorů (zhruba takové představy má i ČEZ).

Sezónní vyváženost ilustrativního mixu
Zdroj: Fakta o klimatu

Z toho všeho plyne, že pouze na slunce a vítr v Česku spoléhat nemůžeme. K pokrytí zimní spotřeby budeme vždy potřebovat další nástroje, které pro nás dnes nejsou snadno dostupné: zelený vodík, import, jádro, případně velké množství biomasy nebo fosilní zdroje s využitím CCS.

Zároveň je třeba pamatovat na to, že výše uvedené počítá s ambiciózním rozvojem větrné energetiky. Pokud se nám větrnou energetiku dostatečně rozvinout nepodaří, mezera v pokrytí zimní spotřeby se dál podstatně prohloubí, což celý problém ještě ztíží.

Kolik to celé bude stát?

Pro jednoduchost se zde zaměříme na systémové náklady na výrobu elektřiny. Tedy jaké budou celkové investiční a provozní náklady všech aktérů, kteří dohromady tvoří elektrizační soustavu? Toto číslo lze pouze odhadovat, a to na základě zveřejněných nákladů u srovnatelných elektráren po světě.

V tomto textu budeme používat dnešní ceny jednotlivých technologií6 a nepočítáme s jejich předpokládaným zlevňováním v budoucnu. Jinak řečeno – nabízíme konzervativní odhad: Kolik by to celé stálo, kdyby žádná z rozvíjených technologií zásadně nezlevnila?

Z tohoto pohledu by dekarbonizace v Česku pravděpodobně přinesla mírné zvýšení systémových nákladů na výrobu elektřiny. Mezi jednotlivými uvedenými scénáři najdeme jen malé rozdíly v odhadovaných nákladech.

Kolik to stojí dnes?

Aby odhady budoucích nákladů dávaly smysl, musíme je porovnat se současnými náklady. Podle hrubých odhadů Fakt o klimatu byly v roce 2018 české systémové náklady na výrobu elektřiny cca 200–260 miliard korun ročně. Z toho palivo tvořilo asi 30 miliard, emisní povolenky asi 20 miliard7, investiční náklady na elektrárny zhruba 55–115 miliard8, provozní náklady elektráren přibližně 35 miliard a zbylých 60 miliard směřovalo na provoz celé sítě, placené pomocí regulované složky ceny elektřiny9. Celkově v přepočtu na 1 kWh čisté spotřeby jsme měli v roce 2018 systémové náklady okolo 3,30–4,20 Kč/kWh.

V současné energetické krizi nicméně systémové náklady v letech 2021/2022 stoupají až ke 350 miliardám ročně (5,60 Kč/kWh).10 Většina tohoto nárůstu jde na vrub mnohonásobně vyšší ceně zemního plynu. Je třeba dodat, že kvůli pravidlům na trhu s elektřinou vzrostla tržní cena elektřiny ještě výrazněji11, což dopadá na koncové zákazníky.

Hrubý odhad současných systémových nákladů na výrobu elektřiny

Hrubý odhad současných systémových nákladů na výrobu elektřiny v ČR (2018–2021), bez daní.

Zdroj: Fakta o klimatu

Dnešní mix s výrazným podílem uhlí má ale ještě další skryté náklady v podobě dopadů na lidské zdraví. V roce 2011 tuto externalitu odhadoval výzkum Centra pro otázky životního prostředí na necelých 40 miliard ročně, což by k celkovému číslu přidalo dalších asi 60 haléřů na kWh.

Kolik může stát nízkoemisní mix v roce 2050?

Podobným postupem jsme odhadli systémové náklady pro naše tři ilustrativní scénáře. Je třeba zdůraznit, že k takovému odhadu nestačí pouze pronásobit sdružené náklady na výrobu elektřiny (LCOE) výrobním mixem ve scénáři. Systémové náklady budoucí sítě mají řadu dalších složek:

 • Neefektivita nadvýroby. Výrazné využívání slunce a větru s sebou přináší po mnoho hodin v roce znatelnou nadvýrobu, kterou musíme započítat do systémových nákladů.12 Kdyby například tato nadvýroba byla 10 TWh za rok, bude nás to ročně stát okolo 15 miliard navíc.
 • Náklady na záložní zdroje. Záložní zdroje nejsou potřeba jen kvůli slunci a větru, ale i na (nečekané) odstávky jaderných bloků. Například při využití záložní elektrárny jen 15 % času v roce je potřeba její investiční náklady rozpočítat na mnohem menší množství vyrobené elektřiny. Běžně uváděné hodnoty LCOE často předpokládají maximální využití elektráren, a jsou tedy pro záložní elektrárny zavádějící. Udržování záložních elektráren může Česko stát několik desítek miliard korun ročně.13
 • Náklady na výraznější posilování přenosové a distribuční soustavy by byly významné pro scénář založený na velkém podílu slunce a větru, zvlášť pokud bychom importovali hodně elektřiny ze zahraničí. Nad rámec dnes běžných investic to pro Česko mohou být opět desítky miliard korun každý rok.14
 • Riziko dalších nákladů spojených se stavbou a likvidací jednotlivých zdrojů. Může jít o prodražení jaderných staveb, nečekaně vysoké náklady na stavbu trvalého úložiště jaderného odpadu nebo nečekaně vysoké náklady na recyklaci komponent obnovitelných zdrojů. Prodražení stavby dvou nových velkých jaderných bloků na dvojnásobek odhadovaných investic (což je zdražení, které je v Evropě v posledních dekádách poměrně běžné) by například znamenalo dodatečné každoroční náklady asi 30 miliard.15

U všech tří scénářů vychází pro rok 2050 rozumné systémové náklady, v rozsahu 4,20–4,50 Kč/kWh (počítáno v dnešních cenách, tedy bez započítání inflace). Tyto náklady jsou sice potenciálně o něco vyšší než v roce 2018, ale neznamená to žádné výrazné zvýšení, které by ohrozilo domácnosti a průmysl. Stejně tak tyto výsledné náklady mohou být nižší, pokud se potřebné technologie podaří v dalších dekádách zlevnit.

Mírné rozdíly v nákladech pochopitelně vychází také mezi jednotlivými scénáři, jako nejdražší vychází scénář se zeleným vodíkem. To není překvapivé, protože vyžaduje největší celkovou výrobu elektřiny (když započítáme i přebytky pro sezónní ukládání). Každý z těchto odhadů je ale zatížen určitou nejistotou, a tak je potřeba tyto rozdíly interpretovat opatrně: z hlediska systémových nákladů jsou všechny naše ilustrativní scénáře srovnatelné.

slunce a vítr

+ zelený vodík

Ve scénaři se zeleným vodíkem hraje podstatnou roli cena solárních panelů a cena hydrolyzérů. Při konzervativním odhadu těchto cen vychází tento scénář jako nejdražší, při mírném snížení cen se ovšem mohou náklady snadno dostat pod úroveň ostatních scénářů.

slunce a vítr

+ import

Tento scénář vychází o něco levněji než scénář vlevo, protože počítá s výrobou části elektřiny za výhodnějších podmínek v zahraničí. Zároveň ale znamená o něco nižší energetickou nezávislost Česka. Přesnější odhady by vyžadovaly robustní studii nákladů spojených s posílením přenosových soustav.

slunce a vítr

+ jádro

Posílení jádra s sebou nese významné investiční riziko. Pokud by se podařilo udržet investice v předpokládané výši, měl by tento scénář také poměrně nízké náklady. Při významném prodražení stavby nových jaderných bloků by ovšem tento scénář vyšel jako nejdražší. Náklady by naopak zmenšila nižší úroková sazba na tuto investici (např. skrze státní dluhopisy).

Současné systémové náklady

Hrubý odhad systémových nákladů na výrobu bezemisní elektřiny v Česku v roce 2050. Cena za 1 kWh čisté spotřeby, bez daní (počítáno v dnešních cenách, tedy bez započítání inflace).

Zdroj: Fakta o klimatu

Je třeba dodat, že podstatnou část investičních nákladů nových bezemisních zdrojů mohou krýt evropské fondy na klimatická opatření. Investiční náklady tvoří u všech tří scénářů zhruba polovinu celkových systémových nákladů, takže evropské fondy mohou v důsledku citelně ulehčit spotřebitelům na budoucích fakturách za elektřinu.

Jaká rizika jsou s transformací elektroenergetiky spojena?

Výroba a distribuce elektřiny představuje naprosto klíčovou infrastrukturu státu. Její zásadní transformace s sebou proto nutně nese řadu rizik. Zároveň však širokou škálu rizik spojených s dopady změny klimatu přináší i zachování současného stavu, případně příliš pomalá a opatrná transformace. Základní přehled obou skupin rizik přinášíme níže, u transformačních rizik zacházíme do většího detailu.

Přehled různých rizik spojených s transformací a netransformací elektroenergetiky

Přehled různých rizik spojených s transformací a netransformací elektroenergetiky (a konkrétní příklady)

Zdroj: Fakta o klimatu

Zjednodušeně řečeno se může stát, že:

 • budeme transformovat podle scénáře, který se ukáže jako chybný (např. Evropa příliš spoléhala na zemní plyn, což se ukázalo jako bezpečnostní riziko) nebo
 • k prosazení transformace zvolíme špatné regulace (např. český nepovedený solární boom okolo roku 2010) nebo
 • se nám zkrátka solidní plán podpořený funkčními regulacemi nepodaří realizovat dost rychle a levně (např. když schvalovací procesy způsobí výrazné zpoždění rozvoje větrných elektráren nebo přenosové soustavy).

Ke snížení rizik spojených s transformací můžeme využít několik základních nástrojů:

 • Souběžně rozvíjet více druhů nízkoemisní výroby (a diverzifikovat investice do různých oblastí výzkumu a vývoje).
 • Mít k dispozici širokou škálu možných pokračování transformace. Transformační riziko bude nižší, pokud nebudeme závislí na úspěšném rozvoji a škálování jedné konkrétní technologie (např. zelený vodík nebo malé modulární reaktory). Potřebujeme zajistit, že na transformaci probíhající ve 20. letech budou moci ve 30. a 40. letech navázat různé strategie, které budou technologicky smysluplné.
 • Mít dostatečnou rezervu ve výrobní kapacitě i v primárních zdrojích energie. Tato rezerva sice zvyšuje celkové systémové náklady, snižuje ale riziko turbulencí, jako je například ta spojená s ruským plynem. Takovým opatřením může být třeba udržování části uhelné energetiky po jejím odstavení nějakou dobu v záloze (za státní peníze).

Ideálním řešením se zdá být vhodná kombinace všech tří ukázkových scénářů. Tedy výrazně urychlit rozvoj obnovitelných zdrojů a technologií pro dlouhodobou akumulaci, posilovat přenosové kapacity pro import obnovitelné elektřiny ze zahraničí a také vybudovat alespoň jeden nový jaderný blok jako částečnou náhradu za stárnoucí Dukovany. Taková šíře záběru má ovšem smysl, jen pokud na všech těchto frontách dokážeme dosahovat skutečného pokroku.

Co z toho plyne?

Pro přechod Česka na bezemisní elektroenergetiku z toho vyplývá několik základních závěrů:

Potřebujeme maximalizovat instalaci solárních a zejména větrných elektráren

Výrazně vyšší podíl solárních a větrných zdrojů dobře zapadá do mnoha návazných scénářů transformace. Navíc není žádná jiná cesta, která by mohla tak rychle přispět ke snížení emisí. Rozvoj větrné energetiky je obzvláště důležitý pro zimní polovinu roku. Potenciál větru je v Česku sice omezený, ale stále velmi podstatný: jeho využití ve velké míře závisí na jasné strategické podpoře ze strany státu.

Potřebujeme posilovat energetickou spolupráci napříč Evropou a urychlit další propojování a posilování přenosových soustav

To znamená více sladit národní energetické koncepce, aby dohromady tvořily funkční evropský mix. Pak bude možné pokračovat ve strategickém propojování přenosových soustav. Česko může touto cestou získat přístup k výrobě z obnovitelných zdrojů nad limity toho, co jsme schopni postavit na našem území. Konkrétně k větrným farmám na moři, k jižnímu slunci v zimě, případně k elektřině ze zeleného vodíku. Stejně tak lépe propojená síť umožní lépe vstřebávat výkyvy ve výrobě ze slunce a větru. Užší evropská spolupráce v této oblasti bude klíčovým nástrojem ke snížení nákladů i rizik transformace elektroenergetiky v Česku.

Potřebujeme podporovat rozvoj široké škály řešení pro vyrovnávání značně proměnlivé výroby ze slunce a větru

To nám umožní dále snižovat výrobu elektřiny z fosilních zdrojů, a dokonce postupně snižovat instalovaný výkon elektráren, které je využívají. Mnohé z flexibilních zdrojů vyžadují dlouhodobé plánování, podporu a přípravu: k výrobě nebo importu zeleného vodíku je potřebný rozvoj infrastruktury, fosilní zdroje s CCS vyžadují přípravu a vybudování úložišť uhlíku, u velkého množství biomasy je nutné změnit způsob nakládání s odpady i způsob hospodaření v krajině. Dostatečný rozvoj těchto nástrojů tak závisí na dlouhodobé strategické podpoře státu.

Potřebujeme realistickou strategii o budoucnosti jaderné energetiky

Jinými slovy: potřebujeme politické rozhodnutí, jak výraznou roli má hrát jádro v naší elektroenergetice za 30 let. Rozvoj jádra může odchod od fosilních paliv v Česku trochu zjednodušit. Nicméně možnosti tohoto rozvoje jsou omezené: nepomůže nám v rychlé dekarbonizaci a do roku 2050 nemůže ani zdaleka pokrýt celou naši spotřebu. Navíc jaderné elektrárny už nějakou dobu stojí a stárnou, takže i udržet stávající výrobu z jádra bude pro Česko velká výzva. Jediná realistická cesta rozvoje jaderné energetiky v ČR je ta, která počítá se současným výrazným rozvojem energetiky založené na slunci a větru. Také se samozřejmě můžeme rozhodnout od rozvoje jaderné energetiky upustit a spolehnout se na ostatní zdroje elektřiny a import, případně čekat na další vývoj situace s malými modulárními reaktory.

Stavba konvenčních jaderných bloků představuje obrovské investiční riziko, které energetické firmy nejsou schopné nést samy. Pokud je tedy chceme stavět, bude to vyžadovat státní podporu nebo státem garantovanou výkupní cenu.

Porovnání nákladů a rizik jednotlivých scénářů je zatížené nejistotou, proto je rozumné bezemisní energetiku rozvíjet vícero směry

Jak ukazujeme našimi ilustrativními scénáři: k bezemisní energetice vede více cest. Protože každá z nich je spojena s nemalými riziky, je rozumné (alespoň v následující dekádě) usilovat o ambiciózní rozvoj více druhů bezemisních zdrojů elektřiny a tím snížit celkové riziko. Pokud budoucí vývoj ukáže, že některá z nabízených cest je výrazně jistější a výhodnější, může jít další rozvoj více tímto směrem.

A pro připomenutí: všem těmto strategickým volbám je nadřazen bod, o němž tento text nepojednává:

Potřebujeme pokračovat v energetických úsporách a lépe využívat domácí druhotné zdroje energie (jako např. odpadní teplo)

Nejlevnější elektřina je často ta, kterou vůbec nevyrobíme, a také spotřeba elektřiny narůstá díky energetickým úsporám pomaleji. Nejde přitom jen o úsporu nákladů – omezený potenciál rozvoje má v Česku více zdrojů bezemisní elektřiny, takže čím nižší její celková spotřeba bude, tím snazší bude ji pokrýt.

Poznámky a zdroje

Zdroje

Metodika

Scénáře v tomto textu jsou sestavené pro ilustraci základních možností vývoje. Tedy nejde ani o výsledek optimalizace systémových nákladů, ani o výsledek optimalizace emisí skleníkových plynů. Realističnost těchto scénářů je ověřena v hodinovém rozlišení pomocí našich modelů energetiky. Další vstupy a výpočty jsou v doprovodné tabulce.

Scénáře transformace české energetiky do roku 2050

Poznámky

 1. Technicky vzato jde o čistou spotřebu a ztráty při přenosu a distribuci elektřiny. Z hrubé spotřeby tedy vynecháváme složky závislé na energetickém mixu: vlastní spotřebu elektráren a spotřebu přečerpávacích vodních elektráren. ↩︎

 2. V případě velkého využívání slunce a větru snadno dochází v určitých momentech k nadvýrobě elektřiny. Proto v grafech nezobrazujeme, kolik zdroj vyrobí elektřiny celkem, ale kolik z ní je přímo použitelné, tedy do jaké míry zdroj přispěje k pokrytí momentální poptávky. Část nadbytků je ovšem možné uložit a využít později, tato elektřina se pak objeví v kategorii flexibilních zdrojů. ↩︎

 3. Pro jednoduchost rozdělujeme rok na dvě části – zimní polovinou myslíme období říjen–březen, letní polovinou pak období duben–září↩︎

 4. Tím je myšleno, že budeme schopni z větru vyrobit 30 TWh elektřiny za rok. To je sice asi 50× více než dnes, pořád je to ale výrazně méně, než je technický potenciál větrné energetiky v Česku (a blízko tomu, jak svůj potenciál využívá jižní část Německa už dnes). ↩︎

 5. Pro srovnání: v roce 2020 se z biomasy a bioplynu vyrobilo 4,7 TWh elektřiny a 6,4 TWh tepla netto. K tomu bylo podle statistik energetické bilance Eurostatu potřeba asi 20 TWh biomasy. Dále asi 30 TWh pevné biomasy se spaluje přímo v domácnostech a v průmyslu a z dalších cca 8 TWh řepky se vyrobí 3,2 TWh bionafty (při 60% energetických ztrátách během výroby, což jsou velké ztráty). Celkově se tedy dnes v Česku primární produkce biomasy na energetické účely pohybuje okolo 60 TWh ročně. K výrobě veškeré chybějící elektřiny (tedy 30 TWh) a dalšího velkého množství tepla (řekněme opět 30 TWh) bychom potřebovali minimálně 100 TWh biomasy, přičemž další biomasa se určitě spotřebuje ještě v domácnostech a průmyslu. V součtu bychom tedy spotřebovávali alespoň 2× více energetické biomasy než dnes. ↩︎

 6. Pracujeme nejvíce s odhady od IEA z roku 2020 a s odhady od poradenské agentury Lazard. Na základě těchto zdrojů sestavujeme koeficienty pro náš vlastní výpočet systémových nákladů. ↩︎

 7. Pro rok 2018 počítáme s průměrnou cenou povolenky 25 EUR za tunu oxidu uhličitého. V roce 2021 ovšem už bereme průměrnou cenu povolenky 80 EUR za tunu. Na rozdíl od dalších systémových nákladů poskytují emisní povolenky výnosy, kterými lze zpětně investovat do dekarbonizace (ať už prostřednictvím unijních fondů nebo státních rozpočtů). Na druhou stranu jsou to náklady, které zákazníci platí za elektřinu a které při nízkoemisním mixu v budoucnu odpadnou. ↩︎

 8. Číslo 90 miliard korun nejlépe vyjadřuje, jaké by byly investiční náklady, kdybychom naši momentální výrobní základnu stavěli dnes, tedy nikoli skutečnou výši splácených úvěrů jednotlivých firem. Výjimku ve výpočtu děláme u solárních a větrných elektráren, u nichž bereme odhad investičních nákladů okolo roku 2010 (kdy byla většina z nich postavena), a u jaderné elektrárny Dukovany, u které odhadujeme pouze investiční náklady spojené prodloužením jejího provozu do poloviny 40. let. Kdybychom pro uhelné elektrárny a elektrárnu Temelín uvažovali jen třetinové investiční náklady, klesnou celkové investiční náklady asi o 40 miliard. ↩︎

 9. Obsahuje náklady na distribuční a přenosové soustavy (provoz, investice, ztráty v síti; řádově 50 mld. korun ročně) a náklady na udržování stability v síti (do 10 mld. ročně). ↩︎

 10. Pro tento výpočet bereme výrobní mix z roku 2021 a předpokládáme průměrnou cenu zemního plynu na úrovni 150 EUR/MWh. ↩︎

 11. Systémové náklady vzrostly primárně u výroby ze zemního plynu, kde kvůli ceně paliva výrazně stouply provozní náklady. Provozní náklady u dalších zdrojů elektřiny se významně nezměnily. Na trhu s elektřinou ovšem dnes cena zemního plynu (jako tzv. závěrného zdroje) určuje cenu veškeré prodané elektřiny, což tlačí vzhůru i cenu pro koncové zákazníky. Pro výrobce z momentálně levnějších zdrojů (jako jsou obnovitelné zdroje, jádro nebo uhlí) tak vysoká cena elektřiny na trhu vytváří významné neočekávané zisky (tzv. windfall profits). ↩︎

 12. Nadvýroba elektřiny ze slunce a větru nepřináší žádné provozní náklady navíc (protože postavené zdroje vyrábí prakticky zadarmo). Do systémových nákladů ale vstupují investiční náklady na postavení těchto elektráren. Typicky se tyto investiční náklady rozpočítávají na veškerou jimi vyrobenou elektřinu. Tedy do systémových nákladů musíme počítat nejen tu část výroby, která se zužitkuje přímo, ale i tu část výroby, která je v danou chvíli nadbytečná. Tato nadvýroba se ideálně z velké části zužitkuje exportem, díky flexibilitě spotřeby nebo uschování do krátkodobého nebo dlouhodobého úložiště elektřiny. ↩︎

 13. Pro přibližnou představu: 5 GW paroplynových záloh s CCS by vyžadovalo overnight costs řádově 300 mld. korun. Při úrokové míře 8 % a 30 letech provozu to vytváří náklady asi 25 mld. korun ročně. ↩︎

 14. Investice spojené s běžnou obnovou a rozvojem přenosové a distribuční soustavy se dnes pohybují okolo 20 mld. korun ročně (viz MAF CZ 2021, kap. 7). Tyto náklady se platí z regulované složky ceny elektřiny. S rostoucími potřebami nové energetiky se nicméně do roku 2030 očekává nárůst investic až ke 30 mld. korun ročně. Tyto odhady jsou navíc založeny na poměrně opatrných plánech rozvoje výroby ze slunce a větru, ve skutečnosti tedy pravděpodobně nebudou stačit, obzvláště pro rok 2050. Pro srovnání: náklady na cca 500 km budovaného podzemního 2 GW HVDC kabelu v Německu se odhadují v přepočtu na 110 mld. korun. Cena jednoho kilometru takového spojení tedy zhruba odpovídá ceně nové dálnice. Podobně jako dálnice se ale může ještě podstatně prodražit. Podobná vzdálenost odděluje Česko od Baltského moře. Pokud však budeme muset hodně elektřiny importovat, budeme potřebovat několikanásobek této přenosové kapacity. Dodatečné náklady ve výši několika desítek miliard korun ročně tedy rozhodně nejsou nadsazený odhad. ↩︎

 15. Dva nové velké jaderné bloky by dodaly cca 15 TWh ročně. Pokud investiční náklady této výroby stoupnou z 80 EUR/MWh na 160 EUR/MWh, znamená to vícenáklady 2 Kč na jednu kWh z těchto zdrojů, tedy celkem asi 30 mld. korun ročně. ↩︎

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: