Srovnání emisí skleníkových plynů

Srovnání emisí skleníkových plynů

Srovnání emisí některých zemí EU přepočtených na obyvatele (jednotka jsou tuny CO2eq na obyvatele), zobrazeny podle sektorů.

Data, licence a sdílení

Podívejte se na podkladová data nebo infografiku sdílejte. Všechny naše infografiky jsou k dispozici pod licencí CC BY 4.0.

Ke stažení

Líbí se vám naše infografika? Stáhněte si ji a používejte dál!


Podkladová data

Chcete vidět konkrétní čísla? Stáhněte si náš zpracovaný dataset, nebo ten původní, ze kterého vycházíme.

Naše zpracovaná data Zdrojová data Eurostat

Sdílení a licence

Všechny naše infografiky jsou k dispozici pro další použití pod licencí CC BY 4.0.

Co je v grafice zobrazeno?

 • Všechny hodnoty emisí uvádíme v jednotkách CO2eq .
 • Roční objemy emisí skleníkových plynů jsou v různých státech EU různé - nejvíce emisí produkují Německo, Velká Británie a Francie – ale tyto země mají také nejvíce obyvatel. Aby bylo možné čísla srovnávat, uvádíme přepočet v tunách CO2eq na obyvatele na rok.
 • Výběr států pro graf: zobrazení všech států EU by bylo nepřehledné a zásadní rozdíly by nebyly dobře vidět. Vybrali jsme tedy vedle ČR šest dalších států tak, aby byly zastoupeny sousední země i určité extrémy v Evropě, a celý vzorek tak byl co nejvíce reprezentativní. Z vybraných zemí má ČR nejvyšší emise, což ale odráží i pozici ČR v EU. (Vyšší emise na obyvatele než ČR má jen Estonsko, Irsko a Lucembursko)
 • V grafu jsou zobrazeny antropogenní emise CO2 a N2O, CH4, HFC, PFC, SF6, NF3 vyjádřené jako CO2 ekvivalent.

Co znamenají jednotlivé sektory a jaké jsou v nich rozdíly v rámci EU?

 • Rozdíly v energetice: Státy, které k výrobě elektřiny a tepla využívají z velké části hnědé uhlí mají emise z energetiky okolo 4–5 tun CO2eq na osobu a rok. Většina státu EU má však jiný energetický mix a průměrné emise z energetiky v celé EU jsou 2,34 tun CO2eq na osobu na rok, 16 států má emise z energetiky ještě nižší.
 • Rozdíly v dopravě(vč. letecké): V emisích z dopravy se státy liší výrazně méně, než v energetice. Většina států EU má emise mezi 1,8–2,6 tun CO2 na osobu na rok, Průměrná hodnota v EU je 2,12 tCO2 na osobu na rok. Typicky zhruba 50% - 60% z emisí dopravy pochází z osobních aut, 5% -15% z letecké dopravy a 30% - 45% z nákladní dopravy a autobusů.
 • Rozdíly v emisích z průmyslových procesů souvisí s typem průmyslu dané země. (Emise z průmyslových procesů souvisí s uvolňováním skleníkových plynů jinak než spalováním fosilních paliv, např při výrobě cementu, zpracování železné rudy nebo výrobě chladicích plynů.) Průměrná hodnota emisí tohoto sektoru v EU je 0,73 tCO2 na osobu na rok.
 • Rozdíly v emisích ze spalování fosilních paliv v průmyslu (typicky když je při výrobě potřeba něco zahřívat - destilace, sušení, tavení apod.) také souvisí s typem průmyslu dané země.
 • Rozdíly v emisích ze spalování v domácnostech a institucích (vaření, ohřev vody, topení): Průměrná hodnota emisí z tohoto sektoru je v EU 1,28 tCO2 na obyvatele na rok, přičemž většina zemí je v rozmezí 0,5–1,5 tun CO2 na osobu na rok. Typicky zhruba dvě třetiny z těchto emisí pocházejí ze spalování v domácnostech.
 • Rozdíly v Odpadovém hospodářství: Emise z odpadového hospodářství produkují především skládky odpadu, ze kterých do atmosféry uniká metan. V zemích EU mají všechny státy emise z odpadového hospodářství mezi 0,1-0,65 tun CO2eq na obyvatele na rok.
 • Rozdíly v Zemědělství: pochází především z chovu hospodářských zvířat (metan) a z obdělávání půdy (průmyslová hnojiva produkují N2O). Téměř všechny státy v EU mají emise ze zemědělství mezi 0,4–1,2 tCO2eq/osobu na rok. Výjimky jsou Irsko (4,07 tCO2eq), Dánsko (1,85 tCO2eq), Lotyšsko (1,54 tCO2eq) a Litva (1,35 tCO2eq). V případě Irska a Dánska připadají tři čtvrtiny na chov dobytka, naopak v případě Lotyšska a Litvy je více než polovina emisí ze zemědělství způsobena průmyslovými hnojivy.

Poznámky k datům o emisích

 • Data o emisích poskytují Eurostatu jednotlivé země EU – tedy data za Českou republiku reportovala přímo Česká republika.
 • Data za rok 2016 jsme vybrali proto, že pro daný rok máme i data ze systému emisních povolenek a můžeme tedy kombinovat data za stejný rok.
 • Údaje odpovídají emisím vyprodukovaným v dané zemi – ovšem vzhledem k vývozu a dovozu zboží nemusejí odpovídat emisím vzniklých ze spotřeby v dané zemi. ČR například do dalších zemí EU vyváží elektřinu, ocel, automobily apod a dováží zboží z jiných zemí EU nebo z Číny.
 • V rámci této infografiky jsou v údajích o emisích zahrnuty i emise z letecké dopravy.
 • Všechny údaje jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo, ale velikosti plochy odpovídají přesným hodnotám. V důsledku toho se mohou lišit velikosti jednotlivých čtverců, i když se neliší číselný údaj (např. u Francie jsou emise ze spalování v průmyslu 0,74 tCO2eq na ovyvatele za rok a emise z průmyslových procesů 0.65 tCO2eq – obě položky se zaokrouhlí na 0,7 ale oba čtverce jsou různě velké).

Související infografiky

Zaujala vás tato infografika? Zde je přehled souvisejících infografik: