Srovnání emisí skleníkových plynů na obyvatele

Srovnání emisí skleníkových plynů na obyvatele

Srovnání emisí některých zemí EU přepočtených na obyvatele (jednotka jsou tuny CO2eq na obyvatele), zobrazeny podle sektorů.

Co je v grafice zobrazeno?

 • Všechny hodnoty emisí uvádíme v jednotkách CO2eq.
 • Roční objemy emisí skleníkových plynů jsou v různých státech EU různé - nejvíce emisí produkují Německo, Francie a Itálie – ale tyto země mají také nejvíce obyvatel. Aby bylo možné čísla srovnávat, uvádíme přepočet v tunách CO2eq na obyvatele na rok.
 • Výběr států pro graf: zobrazení všech států EU by bylo nepřehledné a zásadní rozdíly by nebyly dobře vidět. Vybrali jsme tedy vedle ČR šest dalších států tak, aby byly zastoupeny sousední země i určité extrémy v Evropě, a celý vzorek tak byl co nejvíce reprezentativní. Z vybraných zemí má ČR nejvyšší emise, což ale odráží i pozici ČR v EU. (Vyšší emise na obyvatele než ČR má jen Lucembursko a Irsko.)
 • V grafu jsou zobrazeny antropogenní emise CO2 a N2O, CH4, HFC, PFC, SF6, NF3 vyjádřené jako CO2eq.

Co znamenají jednotlivé sektory a jaké jsou v nich rozdíly v rámci EU?

 • Rozdíly ve výrobě elektřiny a tepla: Státy, které k výrobě elektřiny a tepla využívají z velké části hnědé uhlí, mají emise z energetiky okolo 3–4 tun CO2eq na osobu a rok. Většina státu EU má však jiný energetický mix a průměrné emise z energetiky v celé EU jsou 1,6 t CO2eq na osobu na rok, 16 států má emise z energetiky ještě nižší.
 • Rozdíly v emisích z průmyslu souvisí s typem průmyslu dané země. Emise skleníkových plynů v průmyslu vznikají zejména při spalování fosilních paliv (typicky pro zahřívání – destilaci, sušení, tavení apod.) a jako vedlejší produkt různých procesů, např. při výrobě cementu, zpracování železné rudy nebo při používání chladicích plynů. Průměrná hodnota emisí tohoto sektoru v EU je 2,12 t CO2eq na osobu na rok.
 • Rozdíly v dopravě (včetně letecké): V emisích z dopravy se státy liší výrazně méně než ve výrobě elektřiny a tepla. Většina států EU má emise mezi 1,7–2,4 tun CO2eq na osobu na rok, průměrná hodnota v EU je 1,9 t CO2eq na osobu na rok. Typicky zhruba 50–60 % z emisí dopravy pochází z osobních aut, 5–15 % z letecké dopravy a 30–45 % z nákladní dopravy a autobusů.
 • Rozdíly v emisích z budov (topení, ohřev vody a vaření pomocí fosilních paliv v domácnostech, kancelářích a institucích): Průměrná hodnota emisí z tohoto sektoru je v EU 1,0 t CO2eq na obyvatele na rok, přičemž většina zemí je v rozmezí 0,4–1,3 tun CO2eq na osobu na rok. Typicky zhruba ⅔–¾ z těchto emisí pocházejí z domácností.
 • Rozdíly v zemědělství: pochází především z chovu hospodářských zvířat (metan) a z obdělávání půdy (průmyslová hnojiva produkují N2O). Téměř všechny státy v EU mají emise ze zemědělství mezi 0,7–1,5 t CO2eq/osoba na rok. Výjimky jsou Irsko (4,72 t CO2eq/osoba/rok), Dánsko (2,31 t CO2eq/osoba/rok), Litva (1,64 t CO2eq/osoba/rok) a Nizozemsko (1,64 t CO2eq/osoba/rok). V případě Irska a Dánska připadají tři čtvrtiny na chov dobytka, naopak v případě Litvy a Nizozemska je více než polovina emisí ze zemědělství způsobena průmyslovými hnojivy.
 • Rozdíly v odpadovém hospodářství: Emise z odpadového hospodářství produkují především skládky odpadu, ze kterých do atmosféry uniká metan. V zemích EU mají všechny státy emise z odpadového hospodářství mezi 0,1–0,7 tun CO2eq na obyvatele na rok.

Poznámky k datům o emisích

 • Emisní inventura poskytovaná Eurostatem využívá formát a strukturu dat CRF (common reporting format), veškerá metodika k výpočtům a reportingu je na stránkách národního programu inventarizace emisí (NGGIP - national greenhouse gas inventory programme) a je závazná pro všechny státy UNFCCC.
 • Data o emisích poskytují Eurostatu jednotlivé země EU – tedy data za Českou republiku reportovala přímo Česká republika, konkrétně skrze Evropskou agenturu pro životní prostředí.
 • Údaje odpovídají emisím vyprodukovaným v dané zemi – ovšem vzhledem k vývozu a dovozu zboží nemusejí odpovídat emisím vzniklých ze spotřeby v dané zemi. ČR například do dalších zemí EU vyváží elektřinu, ocel, automobily apod a dováží zboží z jiných zemí EU nebo z Číny.
 • V rámci této infografiky jsou v údajích o emisích zahrnuty emise z letecké dopravy a zobrazené hodnoty odpovídají emisím vyprodukovaným z letů z letišť v dané zemi. Hodnota tedy nemusí odpovídat přesnému množství emisí, které obyvatelé daného státu způsobí (typicky např. let českého člověka do New Yorku s přestupem v Amsterdamu se započítá do emisí ČR jen jako Praha-Amsterdam, zatímco emise z letu Amsterdam-New York se započtou Nizozemí). Není také započítáno, že emise vypuštěné vysoko v atmosféře mají přibližně dvojnásobný efekt.
 • Všechny údaje jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo, ale velikosti plochy odpovídají přesným hodnotám. V důsledku toho se mohou lišit velikosti jednotlivých čtverců, i když se neliší číselný údaj.

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: