Emise skleníkových plynů Slovenska podle sektorů

Emise skleníkových plynů Slovenska podle sektorů

Rozložení celkových emisí skleníkových plynů (v tunách CO2 ekvivalentu) na Slovensku za rok 2018 v jednotlivých sektorech lidské činnosti. Roční objem emisí Slovenska je 43,53 mil. tun. V přepočtu na obyvatele to je 8 t CO2eq na obyvatele.

Jak číst tento graf a co znamenají jednotlivé sektory?

 • Všechny hodnoty emisí uvádíme v jednotkách CO2eq.
 • Roční objem emisí Slovenska je 43,53 mil. tun CO2eq (údaj z roku 2018). V přepočtu na obyvatele to je 8 t CO2eq/obyvatele.
 • V grafu jsou zobrazeny antropogenní emise CO2 a N2O, CH4, HFC, PFC, SF6, NF3 vyjádřené jako CO2eq. Jednotka CO2 ekvivalent zohledňuje dlouhodobý efekt skleníkových plynů v atmosféře a převádí je na množství CO2, které by mělo stejný efekt. Více viz článek Global warming potential.
 • Průmyslové procesy: 9,61 mil. tun CO2 (22,1 % celkových emisí, 1 770 kg CO2eq na obyvatele ročně). Emise z průmyslových procesů, při kterých dochází k uvolňování skleníkových plynů do atmosféry jinak než spalováním fosilních paliv – výroba železa a oceli, výroba cementu apod. Konkrétní roční údaje jednotlivých položek: výroba oceli a jiných kovů 4,75 Mt (10,9 %); výroba cementu a jiných minerálů 2,28 Mt (5,24 %); chemický průmysl 1,7 Mt (3,9 %); plyny pro chlazení a klimatizaci 0,7 Mt (1,6 %).
 • Doprava: 7,92 mil. tun CO2 (18,2 % celkových emisí, 1 460 kg CO2eq na obyvatele ročně). Osobní automobilová doprava vyprodukuje 4,03 mil. tun CO2 (9,3 %) ročně, zatímco nákladní a autobusová doprava je zodpovědná za 3,29 mil. tun CO2 (7,6 %). Vlaková doprava je v grafu započtena, ale je příliš malá na to, aby se zobrazila (93 tisíc tun CO2eq, což je 0,2 % celkových ročních emisí). Emise z letecké dopravy jsou 189 tisíc tun tun CO2 (0,4 %, 35 kg na obyvatele ročně) a odpovídá emisím vyprodukovaným lety z letišť na Slovensku. Je to tedy pravděpodobně podhodnocený údaj (mnoho Slováků létá z Vídně) a neodpovídá zcela množství emisí, které Slováci způsobí (typicky např. let z Bratislavy do New Yorku s přestupem v Dublinu se započítá do zobrazených emisí jen jako Bratislava–Dublin, zatímco emise z letu Dublin–New York se započtou Irsku). Není také započítáno, že emise vypuštěné vysoko v atmosféře mají přibližně dvojnásobný efekt. Snížit emise z dopravy je možné přechodem na nízkouhlíková paliva (např. na elektřinu, biometan nebo vodík), zvýšením podílu vlakové a autobusové dopravy a snížením nutnosti přepravy (což může znamenat třeba bydlet blíže práci).
 • Spalování v průmyslu: 7,63 mil. tun CO2 (17,5 % celkových emisí, tedy 1 400 kg CO2eq na obyvatele ročně). Emise, které pochází ze spalování fosilních paliv pro potřeby průmyslu, typicky když je při výrobě potřeba něco zahřívat (destilace, sušení, tavení apod.). Největší část tvoří výroba železa a oceli a to 3,53 mil. tun CO2 (8,1 %).
 • Energetika: 7,43 milionů tun CO2 (17,1 % celkových emisí, 1 370 kg CO2eq na obyvatele ročně). Emise v energetice pochází především z výroby a úpravy paliv (2,67 milionů tun, resp. 6,1 % celkových ročních emisí) a tepláren (2,4 mil. tun, či 5,5 % celkových emisí ročně) a dále z tepelných elektráren (2,37 milionů tun, resp. 5,4 % celkových ročních emisí). Emise skleníkových plynů původem z energetiky je možné snížit energetickými úsporami a rozvojem obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie.
 • Spalování v domácnostech, institucích a zemědělství: 4,83 mil. tun CO2 (11,1 % celkových emisí, tedy 890 kg CO2eq na obyvatele ročně). Jde o topení a ohřev vody (pokud energie není dodávána z teplárny), vaření apod. Také sem patří spalování pohonných hmot v zemědělství a lesnictví.
 • Zemědělství: 2,75 mil. tun CO2eq (6,3 % celkových emisí, 500 kg CO2eq na obyvatele ročně). Emise v zemědělství pochází především z chovu hospodářských zvířat (1,27 mil. tun) v podobě emisí metanu a také z obdělávání půdy a s tím spojenými emisemi N2O (1,39 mil. tun CO2eq). K omezení emisí metanu ze zemědělství by vedlo snížení počtu chovaného dobytka (a s tím související snížení spotřeby hovězího masa a mléčných výrobků), správné nakládání se statkovými hnojivy (například jejich stabilizací v bioplynových stanicích) a méně intenzivní hnojení průmyslovými hnojivy.
 • Odpadové hospodářství: 1,68 mil. tun CO2eq ročně (3,9 % celkových emisí, 310 kg CO2eq na obyvatele ročně). Emise z odpadového hospodářství produkují především skládky odpadu, ze kterých do atmosféry uniká metan, který vzniká rozkladem biologicky rozložitelného materiálu v tělese skládky. Řešením je zákaz skládkování využitelných odpadů po vzoru většiny zemí EU a využití biologicky rozložitelných odpadů k produkci biometanu pro užití namísto zemního plynu například v dopravě.

Poznámky k datům o emisích

 • Emisní inventura poskytovaná Eurostatem využívá formát a strukturu dat CRF (common reporting format), veškerá metodika k výpočtům a reportingu je na stránkách národního programu inventarizace emisí (NGGIP - national greenhouse gas inventory programme) a je závazná pro všechny státy UNFCCC.
 • Data o emisích poskytují Eurostatu jednotlivé země EU – tedy data za Slovensko reportovalo přímo Slovensko, konkrétně skrze Ministerstvo životného prostredia a Slovenský hydrometeorologický ústav, viz web národního inventarizačního systému emisí.
 • Údaje odpovídají emisím vyprodukovaným v dané zemi, avšak vzhledem k vývozu a dovozu zboží nemusejí odpovídat emisím vzniklých ze spotřeby v dané zemi. Slovensko například do dalších zemí EU vyváží automobily, ocel apod. a dováží zboží z jiných zemí EU nebo z Číny. Zahrnutí letecké dopravy je podobně problematické – zobrazený příspěvek letecké dopravy odpovídá emisím vyprodukovaným lety z letišť na Slovensku. Je tedy pravděpodobně podhodnocený (mnoho Slováků létá z Vídně) a neodpovídá zcela množství emisí, které Slováci způsobí (typicky např. let z Bratislavy do New Yorku s přestupem v Dublinu se započítá do zobrazených emisí jen jako Bratislava-Dublin, zatímco emise z letu Dublin-New York se započtou Irsku). Není také započítáno, že emise vypuštěné vysoko v atmosféře mají přibližně dvojnásobný efekt.