Hodnota lesa pro přírodu a společnost

Hodnota lesa pro přírodu a společnost

Důsledkem zúženého pohledu na hodnotu lesa, kdy pro jeho majitele je dřevo zpravidla jediným zdrojem příjmu, je jednostranné zaměření lesního hospodaření na produkční funkci. Ostatní důležité funkce lesa pak ustupují do pozadí – ke škodě člověka i přírody.

Co vidíme v grafice?

Další souvislostí v delším textu:

  • Z grafiky je na první pohled zřejmé, že potenciál přírodního kapitálu lesů dnes využíváme jen velmi omezeně: z deseti hlavních funkcí lesa přinese jeho vlastníkovi nějaké finance pouze produkce dřeva. Logicky pak v takovém lese najdeme především dřeviny, které rostou rychle a jejichž dřevo se dobře prodává – například smrk. Přitom všechny zbývající funkce lesa uvedené v grafice jsou neméně klíčové jak pro přírodu, tak pro člověka a zásadním způsobem přispívají ke kvalitě a rozmanitosti života na naší planetě.
  • Hned několik z nich bezprostředně souvisí s klimatem. Díky své sekvestrační funkci les pomáhá s mitigací klimatické změny – stromy i lesní půda zadržují velké množství uhlíku, který by se jinak formou skleníkových plynů uvolnil do atmosféry. Zároveň les pomáhá i s adaptací na klimatickou změnu – zmírňuje například letní vedra díky svému mikroklimatu a zvlhčuje vzduch, lesy mohou fungovat i jako částečná ochrana během povodní (v důsledku změny klimatu roste častost a intenzita extrémních srážek). Významná je rovněž funkce ochrany půdy před erozí a degradací.

Čím jsou lesy ohroženy v ČR?

  • V ČR stoupla za posledních 60 let průměrná teplota o 2 °C, což odpovídá přibližně 300 m nadmořské výšky – pro smrky ve středních polohách byla tato změna příliš náhlá a výsledky dnes můžeme snadno pozorovat například na Vysočině. Oteplování přitom bude ještě minimálně několik dekád pokračovat, a protože ČR se vzhledem ke své vnitrozemské poloze otepluje přibližně dvakrát rychleji než světový průměr, lze v Česku očekávat oteplení nejméně o čtyři stupně oproti předindustriálnímu období. Tedy za předpokladu, že se lidstvu podaří udržet celosvětový nárůst teploty okolo hranice 2 °C (a neoteplí se více). To mimo jiné znamená, že smrkům se u nás bude v druhé polovině století dařit už jen v horských polohách, kde pro ně bude stále ještě dost chladno a vlhko. Kvůli častějším a intenzivnějším suchům ale budou postupně víc a víc strádat i jiné druhy dřevin – s výjimkou těch, jež jsou na teplé a suché klima dobře uzpůsobeny, jako třeba dub. (Roční úhrn srážek na našem území sice zůstává dlouhodobě víceméně stejný,1 mění se však jejich rozložení v průběhu roku, například prší intenzivněji, ale méně často, což lépe zvládají právě suchomilnější dřeviny.)
  • Kromě změny klimatu má na kondici lesů v Česku významný dopad také vyčerpaná a překyselená půda v řadě oblastí a důsledky pěstebních postupů používaných v minulosti (velké plochy jednodruhových lesů se stejně starými stromy, navíc rostoucími příliš blízko u sebe).

Čím jsou lesy ohroženy jinde ve světě?

  • Kromě klimatické změny představuje z globálního hlediska největší problém probíhající intenzivní odlesňování: za posledních 30 let zmizelo 420 milionů hektarů porostů, tedy více než jedna desetina světových lesů.2 Za téměř 90 % veškerého odlesnění v posledních dvou desetiletích přitom stojí zemědělství, hlavně pěstování palmy olejné, sóji a dalších monokultur (v Asii a Africe) a chov hospodářských zvířat (v Jižní Americe).2 Původní druhy fauny a flóry tím přicházejí o svůj domov a zdroje potravy a mnohé navždy mizí, což celý ekosystém víc a víc destabilizuje. Také místní lidé ztrácejí svůj zdroj obživy, tradiční způsob života i práci – plantáže i velké farmy často patří velkým nadnárodním společnostem, které k jejich obhospodařování do značné míry využívají stroje a produkty pak exportují pryč. Odlesněná krajina rovněž bývá zranitelnější vůči extrémním meteorologickým jevům, jako jsou například sucha či povodně, a místo aby fungovala jako dlouhodobé úložiště uhlíku, stává se sama zdrojem emisí skleníkových plynů – v současnosti to platí například pro amazonský prales.3
  • Evropské lesy stále více sužují požáry. Týká se to zejména oblasti Středomoří. V roce 2021 shořelo jen v EU více než 550 000 hektarů lesů,4 během léta s vlnami veder v roce 2022 to bylo 700 000 hektarů5 (pro srovnání: to je více než čtvrtina všech lesů v ČR – za jediný rok). Rozsáhlé lesní požáry představují kromě jiného nemalé riziko pro bezpečnost a zdraví obyvatel (nejen samotný požár, ale i obrovské množství kouře z něj), škody na lidských obydlích a infrastruktuře a v neposlední řadě také velké ztráty kvalitního dříví. Ani s kůrovcem se nepotýkáme pouze v ČR, resp. středoevropském regionu – suché a teplé počasí v posledních letech vytváří vhodné podmínky pro jeho šíření na různých místech kontinentu a velké množství kůrovcového dříví bylo vytěženo například i ve Švédsku6 a dalších zemích.

Zdroje a poznámky