Mezinárodní dohody o biodiverzitě

Mezinárodní dohody o biodiverzitě

Ačkoli první mezinárodní úmluvy a strategie věnované ochraně přírody vznikly už ve druhé polovině 20. století, teprve v poslední dekádě začíná svět mnohem více vnímat ubývající biodiverzitu jako problém, který představuje významná rizika – jak pro přírodu samotnou, tak pro lidskou civilizaci. Tomu odpovídá zvýšené úsilí zaměřené na ochranu biodiverzity.

Co je to biodiverzita

Biodiverzita (neboli biologická rozmanitost) představuje pestrost a různorodost života ve všech jeho formách, ve vzájemných vazbách a na všech úrovních, od genů přes druhy po celé ekosystémy. Příznivý stav biodiverzity je základním předpokladem pro naši existenci. Díky ní můžeme využívat přírodní zdroje jako potraviny, energii či léčiva. Závisí na ní také fungování přírodních procesů, které regulují klima a ovlivňují kvalitu ovzduší, vody a půdy. Její stav se ovšem celosvětově zhoršuje, což negativně dopadá právě na aspekty, které lidstvo využívá.

Více o jednotlivých dohodách

Mezinárodní klimatické dohody

Časová osa zachycuje mezinárodní úsilí v ochraně klimatu.

1946 – Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství (ICRW)

Úmluvu ICRW (International Convention for the Regulation of Whaling) sjednaly samy velrybářské státy, aby nastavily opatření pro udržitelný lov velryb, který nebude ohrožovat jejich populace. Od roku 1986 platí dočasné moratorium na komerční lov velryb. (Norsko a Island podaly proti moratoriu námitku, a nadále v lovu velryb pokračují.) K úmluvě byla zřízena Mezinárodní velrybářská komise (IWC), která přijímá opatření regulující velrybářství a sleduje jejich dodržování. Velká část ze současných 88 smluvních stran prosazuje, aby se úmluva věnovala primárně ochraně velryb a neotevírala tak možnosti jejich komerčního lovu.

1971 – Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)

Na základě této úmluvy mají smluvní strany povinnost zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na tzv. Seznam mokřadů mezinárodního významu, pokud splňuje přísná kritéria v oblasti ekologie, botaniky, zoologie, limnologie či hydrologie, a přispět tak k celosvětové ochraně všech typů mokřadů. Seznam ohrožených mokřadů zahrnuje mokřady z výše uvedené skupiny, které jsou kvůli ekologickým změnám ohroženy nebo ničeny.

1972 – Úmluva o světovém dědictví

Tato mezinárodní smlouva v rámci Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) stanovuje pravidla pro určování přírodních a kulturních památek výjimečné světové hodnoty, jež mohou být posléze zařazeny na Seznam světového dědictví. V 167 členských státech UNESCO je takových památek kolem 1 200, z toho 17 se nachází v České republice (pouze jedna je ale přírodního rázu – Jizerskohorské bučiny, přidané na seznam v roce 2021).

Úmluva definuje, jaké povinnosti při ochraně těchto lokalit smluvní státy mají. Vytváří také Fond na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví, který se využívá ke správě památek již chráněných a k určování památek nových. Některé z těchto lokalit jsou zároveň označeny jako ohrožené, např. v roce 2010 byl národní park Everglades v USA přidán na Seznam světového dědictví v ohrožení kvůli chátrání vodního ekosystému, které působí klimatická změna.

Zdroje:

1973 – Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES)

Cílem úmluvy CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, ale v případě druhů v přírodě ohrožených kontroluje i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo s rostlinami vypěstovanými člověkem.

1979 – Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva)

Úmluva (Convention on Migratory Species) se zasazuje o ochranu stěhovavých druhů živočichů i jejich stanovišť, a to v celém areálu jejich rozšíření. Seznam druhů, na něž se úmluva vztahuje, je uveden v přílohách. Příloha I zahrnuje ohrožené stěhovavé druhy a příloha II pak druhy, na jejichž ochranu je nutné nebo vhodné uzavírat mezinárodní dohody. Mezi takové dohody patří například Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (Agreement on the Conservation of Population of European Bats, EUROBATS) a Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (African-Eurasian Waterbird Agreement, AEWA).

1992 – Úmluva o biologické rozmanitosti

Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD) byla přijata v červnu 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru (známé též jako Summit Země), kde se sešli zástupci 172 států, aby se dohodli na principech udržitelného rozvoje. Dalšími důležitými výstupy této konference byla také Rámcová úmluva o změně klimatu (UNFCCC) a Úmluva o boji proti desertifikaci (UNCCD).

CBD ratifikovalo všech 195 členských zemí OSN, včetně České republiky, jedinou výjimkou je USA. Státy se shodly na tom, že je třeba biodiverzitu chránit a využívat udržitelně a že je třeba rovnoměrně rozdělovat přínosy plynoucí z využívání tzv. genetických zdrojů.1 Jednotlivé smluvní strany úmluvy se pravidelně potkávají v rámci tzv. konference smluvních stran (conference of the parties, COP).2

Zdroje:

2000 – Cartagenský protokol

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti byl přijat v roce 2001, v platnost vstoupil v roce 2003. Jeho cílem je chránit biodiverzitu a zdraví člověka před riziky geneticky modifikovaných organismů (GMO). Zabývá se přepravou živých GMO, nakládáním s nimi a jejich využíváním, zejména při transportu přes hranice. Je založen na zásadě předběžné opatrnosti – pokud hrozí významné snížení či nezvratná ztráta biodiverzity, nesmí být nedostatek vědecké jistoty užívána jako důvod k odkládání opatření, jež mohou zhoršení životního prostředí zabránit.

Zdroj:

2010 – Nagojský protokol

Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům1 a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání byl přijat v roce 2010 a vstoupil v platnost v roce 2014. Jeho cílem je naplnit jeden z cílů Úmluvy o biologické rozmanitosti, tedy aby se na peněžních i nepeněžních přínosech z výzkumu genetického materiálu podílely také země původu tohoto materiálu. Mnoho zemí s velkým přírodním bohatstvím totiž patří mezi rozvojové země, které postrádají dostatečné výzkumné kapacity, a o přínosy tak v minulosti přicházely. Sdílení přínosů by mělo napomoci jak dostatečnému ocenění přírodního bohatství těchto zemí, tak získání prostředků na jeho ochranu.

Zdroje:

2010 – Strategický plán Úmluvy o biologické rozmanitosti: 20 cílů z Aiči

Na zasedání konference smluvních stran (COP) v roce 2010 se kromě přijetí Nagojského protokolu rozhodlo také o strategickém plánu Úmluvy o biologické rozmanitosti na dalších deset let. Bývá označován jako 20 cílů z Aiči (prefektura v Japonsku, jejímž hlavním městem je právě Nagoja) a stanovuje hlavní úkoly, které mají vést ke zlepšení v oblasti biodiverzity.

Po deseti letech se žádného z cílů nepodařilo na celosvětové úrovni plně dosáhnout, šesti z nich bylo dosaženo částečně. Z vyhodnocení návazných národních cílů vyplývá, že jen asi třetina z nich směřovala ke splnění, celkově však národní plány nebyly dostatečně sladěny s plánem celosvětovým. V roce 2022 bylo 20 cílů z Aiči nahrazeno Kchun-mingsko-montrealským globálním rámcem pro biologickou rozmanitost.

Zdroje:

2019 – Globální hodnotící zpráva IPBES o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách

V roce 2012 vznikl nezávislý Mezivládní vědecko-politický panel pro biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES). Jde o obdobu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), který shromažďuje a publikuje nejnovější vědecké poznatky o klimatu. Také IPBES usiluje o to poskytnout vládám, soukromému sektoru a občanské společnosti nezávislé posouzení dostupných poznatků z nejnovějšího výzkumu na celosvětové úrovni. V roce 2019 vydal tento panel Globální hodnotící zprávu jako podklad pro politická rozhodnutí. Dokument představuje přelomové posouzení stavu a trendů v oblasti biodiverzity, kdy poukazuje na to, že stav přírody se zhoršuje tempem, které nemá v historii lidstva obdoby, na přímé a nepřímé příčiny i sociální a ekonomické dopady probíhajících změn, a shrnuje kroky, které je nezbytné udělat do budoucna.

Zpráva identifikuje pět hlavních příčin úbytku biodiverzity s největším globálním dopadem:

 • změny ve využívání území (např. rozšiřování polí a plantáží, městská zástavba, dopravní infrastruktura)
 • exploatace organismů (např. nadměrný rybolov v pobřežních vodách)
 • změna klimatu
 • znečištění
 • invaze nepůvodních druhů

Tyto přímé příčiny jsou spojeny také s příčinami nepřímými, především s hodnotami a životním stylem v moderní lidské společnosti.

Klíčovým sdělením zprávy je, že přírodu je možné chránit, obnovovat a udržitelně využívat. Nutný je však zásadní obrat směrem k udržitelnosti, a to na hospodářské, společenské i politické úrovni.

K hodnotící zprávě IPBES se vztahují také opatření obsažená v Evropské strategii pro biodiverzitu do roku 2030 a v Kchun-mingsko-montrealském plánu.

Zdroje:

2020 – Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030

Tato desetiletá strategie z roku 2020 (součást Zelené dohody pro Evropu) navazuje na předchozí strategický plán EU z roku 2011 a reaguje na kritické posouzení stavu biodiverzity z Globální hodnotící zprávy IPBES (viz výše). Stanovuje cíle EU v oblastech ochrany a obnovy přírody. Klíčová je právní ochrana nejméně 30 % pevniny a 30 % mořských oblastí EU, přísná ochrana alespoň jedné třetiny chráněných území EU a efektivní správa všech chráněných území. Dále strategie například vytyčuje cíle, které nastavují, jak zacházet se zemědělskými, lesními i městskými plochami, sladkovodními i mořskými ekosystémy, ohroženými druhy nebo jak využívat hnojiva v zemědělské produkci.

Zdroje:

2022 – Kchun-mingsko-montrealský globální rámec pro biologickou rozmanitost

Nový strategický rámec CBD pro období do roku 2030 byl přijat v roce 2022 na COP 15 v Montrealu. Oproti plánu z Aiči přesněji definuje a kvantifikuje cíle, je výrazně ambicióznější a má propracovanější metodiku vyhodnocování. Dokumentu se též přezdívá „Pařížská dohoda pro přírodu“ a je reakcí na Globální hodnotící zprávu IPBES a Iniciativu 30×30 (ochrana 30 % území na souši i v moři s nejzachovalejšími ekosystémy). Rozvojové země souhlasily s přísnějšími cíli v ochraně biodiverzity poté, co rozvinuté země slíbily výrazně navýšit finanční prostředky určené na jejich naplňování.

Rámec představuje 4 dlouhodobé cíle (do roku 2050):

 • zachování, obnova a zvětšení rozlohy přírodních ekosystémů a ochrana druhů, které v nich žijí;
 • udržitelné využívání biodiverzity a její zachování pro budoucí generace;
 • spravedlivé sdílení přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů1, digitálních informací získaných sekvenováním i tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji;
 • spravedlivé zpřístupnění a zajištění prostředků především pro rozvojové země, budování kapacit a podpora spolupráce, aby mohly být dohodnuté cíle naplněny.

Dále rámec určuje 23 krátkodobých cílů (do roku 2030), které se zaměřují na hlavní příčiny globálního úbytku biodiverzity, její udržitelné využívání, ale i na nástroje a prostředky, jak těchto cílů dosáhnout. Tyto cíle je nyní nutné zapracovat do národních strategií a akčních plánů, což se týká i Česka.

Zdroje:

2023 – Dohoda o ochraně biodiverzity v mezinárodních vodách

Dohoda v rámci Úmluvy OSN o mořském právu o ochraně a udržitelném využívání mořské biologické rozmanitosti v oblastech za hranicemi národní jurisdikce (Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ) byla přijata v červnu 2023 a čeká na ratifikaci smluvními státy. Zabývá se ochranou oceánů v době změny klimatu s cílem zabránit dalšímu ubývání biodiverzity. Týká se mezinárodních vod, přibližně dvou třetin světového oceánu. Navazuje na Kchun-mingsko-montrealský protokol a stanovuje postup při zřizování velkoplošných chráněných oblastí na volném moři tak, aby v roce 2030 bylo chráněno nejméně 30 % mořského území na planetě. Dohoda také zavazuje ke sdílení přínosů z využívání mořských genetických zdrojů1 a určuje pravidla pro posuzování dopadů na životní prostředí.

Zdroje:

Poznámky

Infografika s doprovodným textem vznikla ve spolupráci s Eliškou Rolfovou (MŽP).

 1. Genetickými zdroji se rozumí jakýkoli materiál rostlinného, živočišného, mikrobiálního nebo jiného původu obsahující funkční jednotky dědičnosti. ↩︎ ↩︎2 ↩︎3 ↩︎4

 2. Conference of the parties je hlavním rozhodovacím orgánem mezinárodních úmluv složeným ze zástupců vlád jednotlivých států, které úmluvu ratifikovaly či k ní přistoupily. Na pravidelných zasedáních tento orgán přijímá rozhodnutí týkající se činnosti úmluvy. Obdobné konference se konají například v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (United Nations Framework Conference on Climate Change, UNFCCC). ↩︎