Emise světových regionů přepočtené na HDP

Emise světových regionů přepočtené na HDP

Roční emise vybraných států a světových regionů, přepočteno v poměru k HDP a srovnáno s celkovou velikostí ekonomiky.

Jak číst tento graf?

 • Emisní intenzita ekonomiky vyjadřuje, jaké množství skleníkových plynů se uvolní při produkci určitého množství hrubého domácího produktu (HDP). Emisní intenzita ekonomik tedy označuje emise skleníkových plynů přepočtené na HDP a zpravidla se měří v gramech CO2eq na dolar.
 • Horizontální osa znázorňuje velikost jednotlivých ekonomik, tedy hrubý domácí produkt států a regionů. HDP je přepočteno podle parity kupní síly, aby nedocházelo ke zkreslení způsobenému odlišnými cenami produktů v různých zemích. Šířka sloupců v grafu tedy označuje velikost ekonomiky dané země či regionu, například Čína je největší ekonomikou (a tedy nejširším sloupcem) s HDP v roce 2015 ve výši 19 biliónů dolarů.
 • Vertikální osa (a tedy výška obdélníků) měří emisní intenzitu, vyjádřenou v gramech CO2eq na dolar. Protože šířka obdélníků je velikost ekonomiky měřené v dolarech, plocha obdélníku je dána součinem těchto dvou proměnných a odpovídá celkovým emisím CO2eq daného státu či regionu.
 • Světový průměr emisní intenzity ekonomik je 439 gramů CO2eq na dolar vyprodukovaného HDP, v grafu je tato hodnota vyznačena šedým podkresem. Velikost světové ekonomiky je přibližně 107 biliónů dolarů, součin tak udává celosvětové emise v roce 2015 přibližně 47 miliard tun CO2eq.
 • Velké geografické celky (kontinenty a Rusko) jsou seřazeny zleva doprava od nejvyšších celkových emisí po nejnižší. Srovnání emisí skleníkových plynů pro jednotlivé kontinenty přehledně znázorňuje infografika Světové emise skleníkových plynů.
 • Obdobné relativní vyjádření emisí skleníkových plynů, avšak přepočtené na obyvatele namísto na HDP, zobrazuje infografika Emise světových regionů přepočtené na osobu.
 • Vybrané státy jsou v infografice zobrazeny samostatně (typicky státy s větší populací nebo s vyššími emisemi skleníkových plynů), zbývající státy daných regionů sdruženy pod označením „ostatní“.

Komentáře ke grafu

 • Graf ilustruje souvislost mezi emisní intenzitou ekonomiky a celkovými emisemi daného regionu.
 • Například celá evropská ekonomika je mírně větší než čínská, přesto však produkuje jen přibližně 40 % čínských emisí. Zároveň i mezi evropskými státy jsou výrazné rozdíly v emisní intenzitě – například Francie produkuje 171 gramů emisí na dolar HDP, zatímco Česká republika 396 gramů. Ukrajina se výrazně odlišuje od ostatních evropských států, neboť válka způsobila hluboký propad HDP.
 • Emisní intenzita do velké míry souvisí s energetickým mixem a způsobem výroby elektřiny v daných zemích a regionech. Více než polovina čínské energie pochází z uhlí, proto Čína produkuje relativně vysoké množství emisí na dolar HDP. Podobně i evropské státy s vysokou spotřebou uhlí uvolňují více skleníkových plynů na jednotku HDP. Na opačné straně spektra je Francie, která vyrábí více než 70 % své elektřiny v jaderných elektrárnách a ze zobrazených zemí produkuje nejnižší emise na dolar.
 • Dalším faktorem ovlivňujícím emisní intenzitu ekonomik je životní úroveň dané země, která souvisí se strukturou ekonomické produkce. Zemědělství, stavebnictví a průmysl produkuje relativně více emisí než služby, v bohatších zemích zpravidla služby představují větší podíl ekonomiky.
 • Velmi nízké emise na jednotku HDP mají například Švýcarsko, Singapur, Hongkong a Švédsko (méně než 150 gramů na dolar HDP). Více emisí na dolar HDP produkují častěji chudší země (například Etiopie nebo z evropských zemí Ukrajina), avšak relativně vysoké emise na HDP má také bohatá Austrálie.
 • HDP je snadno dostupný ukazatel pro porovnání velikostí ekonomik a určitý ukazatel životní úrovně. Jedná se však o neúplný ukazatel zahrnující pouze materiální aspekt životní úrovně, který také nezohledňuje nerovnosti mezi obyvateli dané země. Srovnávání zemí na základě HDP je v mnoha případech užitečné, avšak je nutné si uvědomovat limity tohoto nástroje.

Poznámky k datům o emisích

 • Zdrojem emisních dat je databáze EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisní databáze pro globální výzkum atmosféry) provozovaná Společných výzkumným střediskem Evropské komise. Zdrojem ekonomických dat je Světová banka.
 • Graf uvádí data za rok 2015, neboť novější data pro hlavní skleníkové plyny dosud nebyla publikována.
 • Některé menší státy neměly dostupná ekonomická nebo emisní data pro rok 2015, v grafice tak nejsou zahrnuté. Ekonomická data nejsou k dispozici pro Venezuelu, Severní Koreu, Sýrii, Somálsko a Kubu, emisní data chyběla pro Jižní Súdán, Srbsko, Palestinu a některé další velmi malé, zpravidla ostrovní státy (s populací méně než jeden milión). Souhrnně se jedná o necelá 2 % světové populace.
 • Údaje odpovídají emisím vyprodukovaným v daném regionu, avšak vzhledem k vývozu a dovozu zboží nemusejí odpovídat emisím vzniklých ze spotřeby v daném regionu.
 • V grafu jsou zobrazeny antropogenní emise CO2, N2O a CH4 vyjádřené jako CO2eq, nejsou zde zahrnuty některé marginální skleníkové plyny.