Zdroj:
Unsplash
Autor:
Maksim Shutov
Licence:
Unsplash licence

Jaký přínos pro les v časech klimatické změny může mít lesní certifikace?

Les, kde člověk přírodě do ničeho nezasahuje, má obdivuhodnou schopnost vyrovnat se s nejrůznějšími událostmi i dlouhodobými změnami – požáry, suchem, vichřicí, ochlazením i oteplením, zvládne i přemnožené škůdce. Většina lesů v Česku se však hospodářsky využívá a určitě bychom v tom rádi pokračovali i dál. Aby to bylo v době měnících se klimatických podmínek a ubývání biodiverzity možné, potřebujeme mít k dispozici různé nástroje, jež podpoří přirozenou adaptabilitu lesů a pomohou jim tyto změny zvládnout. Kromě kvalitní legislativy, v níž se budou probíhající změny odrážet, mohou být užitečné i lesní certifikace podporující hospodaření blízké přírodě.

Co je certifikace a k čemu slouží?

Více o hodnotě lesa a přírodním kapitálu

Na dobrém zdraví lesa (a celé krajiny) je naše civilizace závislá v mnoha směrech, ačkoli si tuto závislost často plně neuvědomujeme. Certifikační systémy mohou být užitečným nástrojem, jak toto zdraví podpořit.

Certifikační systémy fungují v mnoha oblastech hospodářství. Dávají záruku, že konkrétní výrobek (či služba) splňuje určitý standard, a často také definují pravidla pro životní cyklus tohoto produktu – od jeho výroby přes distribuci a prodej až po recyklaci.

Pokud je například určitý produkt (řekněme polička na stěnu nebo toaletní papír) vyroben ze dřeva, které splňuje podmínky jednoho ze systémů certifikace lesů, je označen příslušným logem. Zákazník se pak prostřednictvím tohoto loga dozvídá, jak a z čeho byl produkt vyroben – třeba, že dřevo nepochází z chráněného pralesa, že s ním není spojena žádná dětská práce či drancování krajiny – a může mu na základě této informace dát přednost před jiným, protože danou věc považuje za udržitelnější, je více v souladu s jeho životními hodnotami a podobně. Na výrobce či prodejce tak certifikační značka na jedné straně často klade vyšší nároky, zároveň však pro něj může znamenat i zákaznickou preferenci a konkurenční výhodu na trhu. Nutným předpokladem ovšem je, že se zákazníci ve zkratkách a symbolech alespoň trochu orientují a dokáží rozlišit, které logo je skutečně puncem kvality či podporuje udržitelnost a které slouží spíše marketingovým účelům, případně jde přímo o greenwashing.

Udržitelnost je dnes velmi často skloňovaným pojmem i v byznysu: banky stále více zvažují udržitelnost investic (tedy i úvěrů, které firmám či fyzickým osobám poskytují), pojišťovny zase řeší, co pojistit a za jakých podmínek. Platí to také o lesích – i ty jsou majetkem, do něhož se dá investovat, který může přinést zisk či naopak významně ztratit na hodnotě, také zde existuje řada rizik, o jejichž zmírnění má smysl usilovat. Kvalitní certifikační značka tak může být důležitým vodítkem i při rozhodování v byznysu, ať už jde o velké odběratele dřeva či papíru nebo třeba už zmíněné pojišťovny či banky: u lesa, kde díky certifikátu víme, že se v něm hospodaří přírodě blízkým způsobem, jsou obvykle ekonomická rizika nižší, protože je odolnější a lépe zvládá různé kalamity a živelní události, a zároveň se snáze adaptuje i na pomalé, dlouhodobě probíhající změny (jako je změna klimatu).

Jak je to s certifikacemi lesů v Česku?

V Česku jsou dnes zastoupeny dva různě náročné certifikační systémy pro lesní hospodaření a následné zpracování dřeva:

Logo certifikace PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification, certifikováno cca 60 % lesů v ČR (prakticky veškeré státní lesy).

Zdroj: PECF
Logo certifikace FSC

Forest Stewardship Council, certifikováno cca 5 % lesů v ČR.

Zdroj: FSC

Oba standardy se používají i v mnoha dalších zemích světa.1 Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, na co všechno se vztahují jejich požadavky a nakolik jsou konkrétní: zatímco FSC striktně vymezuje, jak se smí v lese hospodařit a jak ne, formulace PEFC jsou většinou více obecné (což sice teoreticky může zvýšit jejich aplikovatelnost, ale také nabízí větší prostor pro různé interpretace) a zpravidla nevyžadují od lesního hospodáře více než aktuální platná legislativa v dané zemi (viz příklady v další kapitole).2

Společným jmenovatelem obou certifikačních systémů je deklarovaný důraz na udržitelnost a podporu přírodě blízkého hospodaření. Otázkou nicméně zůstává, nakolik je něčeho takového možné dosáhnout pomocí standardu, jehož požadavky významně nepřekračují rámec stávajících zákonů (PEFC). V Česku vznikla velká část této legislativy před mnoha desetiletími a za jiných (relativně stabilních) klimatických podmínek. Od té doby neprošla zásadními proměnami, a z hlediska udržitelnosti tak dnes postrádá velmi potřebnou flexibilitu. Proto je vzhledem k rychlému šíření kůrovce v posledních letech, pokračujícímu globálnímu oteplování a celkově špatné kondici našich lesů alarmující, jak málo je v Česku zastoupen náročný certifikační standard FSC.

Jak může certifikace FSC podpořit zdraví a odolnost lesa?

Grafika ukazuje některé důležité principy v lesním hospodaření, které podporují zdraví a odolnost lesa – jeho schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám (například adaptovat se na růst průměrné roční teploty či změny v rozložení srážek v průběhu roku) a tedy jeho schopnost přežít. Zaměřuje se hlavně na Česko, kde především potřebujeme změnit dosud převažující pěstební a těžební postupy. Tedy například omezit holosečné kácení a odstraňování veškerých těžebních zbytků z lesa a ustoupit od „plantáží“, na kterých se pěstuje pouze jeden typ dřeviny a všechny stromy jsou stejného stáří (všechny jsou vysazovány ve stejnou dobu). V Česku nepotřebujeme mít mnohem více lesů (a snažit se zalesňovat nelesní plochy, v tom ostatně narážíme i na územní limity), potřebujeme hlavně jiné lesy – rozmanitější druhově, věkově i prostorově. Zjednodušeně řečeno: místo „lánu“ smrků (či jakýchkoli jiných dřevin vysazených bez ohledu na stanovištní podmínky jako monokultura) potřebujeme mít spíše pestrou lesní mozaiku. Nebo ještě jinak: spíše než změnu kvantity (sázíme nové a nové stromy) potřebujeme změnu kvality (postupnou, citlivou „přestavbu“ stávajících lesů, v kontextu krajiny jako celku).

Certifikační standard FSC se věnuje všem bodům uvedeným v grafice a jasně specifikuje požadavky, které s nimi souvisejí. Výjimkou je regulace stavů zvěře, ta však vyžaduje legislativní změny a možnosti závazků vlastníka jsou v tomto ohledu spíše omezené. Systém PEFC zůstává vágnější – nespecifické jsou například mnohé požadavky na péči o půdu, odtokové poměry, ponechání mrtvého dřeva v lese, podporu biodiverzity, použití pesticidů, vápnění a hnojení a řada dalších. Často přitom jde o činnosti, jež hrají v dlouhodobé udržitelnosti lesního hospodaření důležitou roli.

Kromě rozdílů v délce či přesné kvantifikaci pravidel a výjimek (zde uvádíme jejich plné znění z obou standardů) stojí za povšimnutí například i rozdílné používání slovesných vazeb, které má velký vliv na vynutitelnost jednotlivých opatření: „se nepřipouští“, „nesmí“, „je povinen neprodleně“ (FSC) je jiné než „se zvážením“, „kde to podmínky dovolují“ (PEFC) apod.

Ponechání mrtvého dřeva v lese

PEFC (kritérium 4.3)

Za účelem zachování a posílení populací organismů vázaných na stárnoucí a mrtvé dřevo ponechávat dle konkrétních podmínek část stromů přirozené druhové skladby v porostu na dožití a do samovolného rozpadu dřevní hmoty se zvážením dopadu na bezpečnost návštěvníků lesa. Opatření nutno aplikovat pouze v souladu s potřebami ochrany lesa zejména proti druhům hrozícím kalamitním přemnožením. Odběr těžebních zbytků omezit na lokality, kde to stanovištní podmínky dovolují.

FSC (kritéria 6.3.19–24; pojmy označené hvězdičkou jsou definovány v samostatné kapitole standardu)

6.3.19 Vlastník* lesa do 500 ha ponechává zlomy, pahýly, vývraty, ležící kmeny, stromy s dutinami a vybrané vzrostlé stromy k dožití a zetlení v dospívajících a dospělých porostech*. Množství dřeva ponechaného tímto způsobem v budoucnu k zetlení je nejméně 5 stromů z dospívající a dospělé etáže na hektar v dílci.

6.3.20 V případech, kdy ponechání stromů odporuje bezpečnosti a ochraně zdraví a ochraně lesa, je lesní hospodář* povinen neprodleně vybrat náhradní stromy, které plní ekologické funkce odstraněných stromů obdobným způsobem.

6.3.21 Pálení klestu a těžebních zbytků není přípustné. Výjimka je možná při kalamitním výskytu podkorních škůdců.

6.3.22 Klest a těžební zbytky jsou ponechány na místě, nebo se ukládají na hromady. Mechanické zpracování klestu a těžebních zbytků je přípustné pouze v odůvodněných případech.

6.3.23 Odvoz klestu a těžebních zbytků se připouští pouze na SLT uvedených v příloze H. Platnost smluv na odvoz klestu uzavřených před podpisem smlouvy o certifikaci s akreditovanou certifikační firmou není tímto ustanovením dotčena.

6.3.24 Využití pařezů se nepřipouští.

Použití introdukovaných dřevin

PEFC (kritérium 4.2)

Introdukované druhy, provenience nebo variety jsou používány jako zdůvodněná alternativa upřednostňovaných původních druhů na základě místních zkušeností z jejich pěstování, odborného posouzení jejich dopadů na ekosystém, a na genetickou integritu domácích druhů a místních proveniencí, uvedeného v oblastních plánech rozvoje lesů včetně opatření k minimalizaci negativních vlivů na původní druhy dřevin.

FSC (kritéria 6.9.1–6.9.6)

6.9.1 Výskyt introdukovaných* druhů rostlin i živočichů vlastník* kontroluje a monitoruje tak, aby předešel nepříznivým ekologickým dopadům.

6.9.2 Druhy, které se v daném území chovají invazně, jsou z porostů postupně eliminovány.

6.9.3 V nově obnovovaných porostech lze vysazovat introdukované* dřeviny maximálně do 5% zastoupení. Posuzuje se za celý majetek a zároveň za dobu platnosti LHP (lesního hospodářského plánu).

6.9.4 Souvislá plocha nesmí pro jednu introdukovanou* dřevinu překročit 0,05 ha.

6.9.5 Lze tolerovat přirozenou obnovu introdukovaných* dřevin, pokud nepřesahuje 10% zastoupení v obnově. Posuzuje se za celý majetek a zároveň za dobu platnosti LHP.

6.9.6 Vlastník* nesmí používat dřeviny, které se mohou v daném prostředí chovat invazivně.

Následující text přináší krátké shrnutí jednotlivých postupů a některé s nimi související požadavky FSC. Více podrobností, stejně jako detailní srovnání certifikačních systémů PEFC a FSC, lze najít v odborné studii publikované v rámci Platformy pro krajinu.3

Pěstební postupy

Piktogram druhové pestrosti dřevin

Druhová pestrost dřevin – velký důraz na původní dřevinnou skladbu a dřeviny vhodné s ohledem na dané stanoviště a měnící se klima

Piktogram různověkosti porostů

Různověkost porostů – preference nepasečného, výběrného hospodaření, díky němuž se v lese vyskytují stromy různého stáří a obnova lesa probíhá kontinuálně

Piktogram využití přípravných dřevin

Využití přípravných dřevin – přesně definovaný podíl těchto dřevin (např. bříza, jeřáb, topol, javor, vrba) jak při obnově, tak i podíl cílový – tedy kolik jich v lese bude, až vyroste

Piktogram dostatku místa pro cílové dřeviny

Dostatek místa pro cílové dřeviny – výrazné omezení plantáží a stanovení maximálního podílu vysoce intenzivních kultur na ploše majetku

Piktogram péče o půdu

Péče o půdu – velký důraz na dlouhodobou sekvestraci uhlíku v lesní půdě (požadavek na druhovou a věkovou pestrost a vyšší podíl listnatých dřevin a také požadavek na zajištění podmínek pro přirozený pohyb vody); přísná regulace mechanické přípravy půdy

Těžební postupy

Piktogram citlivé těžby

Citlivá těžba místo holosečí – upřednostňován nepasečný způsob, u holosečí jasně limitována velikost seče a podíl holosečí na celkové obnovované ploše

Piktogram ponechání mrtvého dřeva v lese

Ponechání mrtvého dřeva a části těžebních zbytků v lese (důležité i pro biodiverzitu) – vyloučeno využití pařezů a pálení klestu; definováno, kde je vyloučen sběr těžebních zbytků, pro ostatní typy lesa stanovena pravidla, jak s těžebními zbytky nakládat a kolik stromů na hektar je nutno v lese ponechat k zestárnutí a rozpadu

Piktogram péče o půdu

Péče o půdu – jasně stanovená pravidla těžby i s ohledem na stanoviště (zvyšuje rovněž ochranu půdy před erozí)

Další faktory

 • Ochrana před toxickými látkami – zákaz použití některých pesticidů, přesně definovány podmínky pro výjimky
 • Regulace vápnění a hnojení – zákaz vápnění, výrazně omezeno hnojení (vlastník nesmí hnojit kvůli většímu výnosu)
 • Řízení odtokových poměrů – vyžadováno zajištění podmínek pro návrat vodních toků k přírodní podobě a snižování nepříznivých efektů odvodňovacích staveb
 • Ochrana před invazními a nepůvodními druhy – stanovena jasná pravidla pro použití introdukovaných dřevin a jejich maximální procentuální zastoupení v lese
 • Prevence nelegální těžby – v ČR spíše okrajové téma, mezinárodní verze FSC se jím však zabývá, protože v řadě zemí světa představuje nelegální těžba problém

Regulace stavů zvěře

Piktogram jelena

Samostatným tématem, kterým bude nutné v Česku co nejdříve řešit, je potřeba výrazně snížit stavy spárkaté zvěře – do té míry, aby byla možná obnova lesa (velké množství vysazených stromků je dnes přemnoženou zvěří poškozeno).4 K odstranění tohoto problému však certifikace, které jsou ve své podstatě dobrovolným závazkem, přispět nemohou a řešení vyžaduje aktivní přístup ze strany státu.

Fotografie vytěženého dřeva s rolemi pletiva na stavbu oplocenek

Ochránit stromky před okusem zvěří není jednoduché ani levné. Příprava na zřízení lesních oplocenek po holosečném kácení poblíž přírodního parku Bohdalov-Hartinkov, 2023

Zdroj: fotoarchiv autora

Jaké problémy spojené s certifikacemi je ještě třeba řešit?

Příklady opatření uvedené v předchozí kapitole naznačují, že komplexní a dostatečně náročný certifikační standard může významně přispět k větší pestrosti a zdraví lesa a tím podpořit jeho schopnost přizpůsobovat se rychle měnícím podmínkám, tedy i změnám klimatu. Právě tato dynamika a neustálá proměnlivost lesa je základem jeho dlouhodobé stability.5 Zároveň takový les dokáže plnit všechny své funkce, tlumit dopady klimatické změny a podstatnou měrou přispívat i k její mitigaci – díky své sekvestrační schopnosti totiž funguje jako důležité úložiště uhlíku. Více než polovina veškerých zásob uhlíku v půdě a vegetaci na Zemi (přes 650 miliard tun) se nachází právě v lesích.6

Některé otázky bude nicméně ještě třeba dále řešit. Například dodržování všech požadavků FSC vyžaduje vedení podrobné dokumentace a důsledkem je značná administrativní náročnost. To může být zátěží zejména pro menší vlastníky – a těch je v ČR hodně,7 především v krajích jako Vysočina, který v důsledku přemnožení kůrovce přišel o velkou část svých lesů. Je proto pozitivní, že současná verze standardu z roku 2013 částečně tento problém řeší pomocí rozdělení lesů na velké a malé (do 500 hektarů)8: na malé lesy se některá pravidla nevztahují, což jejich vlastníkům část administrativní zátěže ubírá. Další zjednodušení pro menší vlastníky – včetně měst a obcí – představuje tzv. skupinová certifikace: na skupinu se pak pohlíží jako na jeden subjekt, což přináší i další výhody, například nižší náklady na certifikační audit.

Další otázkou spojenou s certifikacemi je míra dodržování definovaných pravidel přímo v lese. Ani sebelepší standard nedává sám o sobě záruku, že bude skutečně aplikován a dodržován přesně tak, jak byl napsán. V tomto ohledu je klíčová pravidelnost a nezávislost auditů posuzujících splnění požadavků. S tím souvisí také nutnost jasně definovat pravidla pro auditorskou roli a rigorózní proces vyžadující odebrání či pozastavení certifikační značky v případě, že byly zjištěny závažné neshody a ve stanovené době nedošlo k jejich nápravě. Bez takovéto nezávislé kontroly ztrácí standard svou sílu.9 Ani jinak přísná certifikace FSC jasná pravidla pro auditorskou roli zatím stanovena nemá a v ČR jsou dnes pouze dvě firmy, které tyto audity provádějí.10

Aby mohly být certifikační standardy pro les skutečným přínosem, je proto nutné se kromě snahy co nejvíce zvýšit plochu certifikovaných lesů také zaměřit na reálné dodržování pravidel v lesích, které už certifikované jsou, a jednoznačně se distancovat od jakýchkoliv praktik, které vedou k porušování závazků. Dosavadní fokus na plochu („chceme mít více certifikovaných lesů“) je pochopitelný a v principu správný, ale skrývá v sobě také potenciální riziko kompromisů či nedostatečné kontroly plnění požadavků. Součástí standardu proto musí být mechanismy, které toto riziko efektivně minimalizují. Ani v případě FSC (verze 2013)11 tomu tak zatím není a standard zůstává někde napůl cesty: nedostatky sice dělí na velké a malé a konstatuje, že při velkém nedostatku nemůže být certifikát vydán (pokud se nedostatek objeví po vydání certifikátu, má být do 3 měsíců napraven, jinak je platnost certifikátu pozastavena), formulace v této části jsou však dost nekonkrétní: „trvá delší dobu“, „je prostorově rozšířený“ apod.

Níže uvádíme některá další kritéria, jež by měla certifikace splňovat, má-li být opravdu efektivní a pro les prospěšná. Týkají se nejen lesního hospodaření, ale také například otázek spojených s transparentností či aplikací standardu v praxi.

Fotografie lesnického stroje při těžbě lesa

Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) bylo mezi lety 1990–2022 celosvětově odlesněno přibližně 420 milionu hektarů porostů. To je celá jedna desetina světových lesů a cca 160krát více, než je všech lesů v Česku.

Protože dřevo je také exportovanou a importovanou surovinou, na udržitelnost a transparentnost postupů spojených s lesním hospodařením, těžbou a přepravou dříví má vliv i vzájemná spolupráce mezi dovážející a vyvážející zemí. Pokud v exportující zemi dobře nefunguje vymahatelnost práva, případně nejsou k dispozici kvalitní monitorovací nástroje (a stát tedy nemá jasnou představu, co se v lesích děje) nebo pokud dovážející země nereguluje, jaké dřevo se smí na jejím trhu objevit a prodat, může kvalitní certifikace typu FSC roli státu alespoň částečně nahradit. Ani v České republice by nicméně zaměření na větší podporu těchto dobrovolných závazků (jakkoli je žádoucí) nemělo být příčinou k oddalování důkladné revize stávající legislativy.

Závěr

Lesy v Česku (a v širším smyslu celá krajina) ze všeho nejvíc potřebují citlivý management. Někdy dát prostor přirozené sukcesi, jindy více zasáhnout a „vychovávat“. V každém případě však usilovat o co největší variabilitu a také věnovat lesům každodenní, dlouhodobou péči podporující všechny jejich funkce a beroucí v potaz specifika v dané lokalitě a charakter probíhajících změn. Vše tu pouze na přírodě ponechat nemůžeme, lesy potřebujeme využívat – dřevo nepochybně zůstane perspektivní surovinou i do budoucna a své využití bude nadále nacházet v nábytkářství, stavebnictví a mnoha dalších oblastech. Produkční funkci lesů tedy určitě dává smysl zachovat. Zároveň však s ohledem na jejich zhoršující se kondici a očekávané další oteplování planety stále naléhavěji do popředí vystupují i jiné otázky: Jak čistý vzduch tu v budoucnu chceme dýchat, jak čistou vodu pít? Jak zabráníme degradaci a erozi půdy v krajině bez lesů? Jak posílíme sekvestrační potenciál lesů, aby ukládaly více uhlíku do dřeva a půdy? Kam se půjdeme zchladit v horkém dni, kam vyrazíme s dětmi na houby? Budeme se v krajině bez lesů vůbec cítit „doma“?

Komplexní certifikační standardy typu FSC takovýto management lesů (s ohledem na mimoprodukční funkce a s přesahy do okolní krajiny) rozhodně podporují. Mezi hlavní výhody FSC patří právě důraz na krajinné návaznosti a akcent na pestrost – ta je totiž klíčovým předpokladem zdraví lesa a jeho odolnosti vůči škůdcům i nepřízni podmínek a zároveň něčím, co dnes v našich intenzivně obhosposdařovaných lesích velice chybí.

Úkolem státu je převzít iniciativu, a to hned ve dvou oblastech: na jedné straně aktivně tvořit legislativní prostředí, které bude klást výrazně vyšší nároky na lesní hospodaření, na straně druhé co nejvíce motivovat vlastníky lesů k dobrovolným závazkům, jako jsou právě lesní certifikace typu FSC, a vysvětlovat výhody, jež mohou tyto závazky přinést (včetně ekonomických, z dlouhodobého pohledu) – lesům i vlastníkům samotným.

Část práce ovšem zůstává i na organizacích, které za těmito užitečnými nástroji stojí: standardy bude nutné dále zjednodušovat, vylepšovat a také usilovat o co nejdůslednější kontrolu dodržování všech stanovených pravidel. Především by pak stát, ale i firmy kladoucí důraz na udržitelnost měly mnohem více úsilí napřít směrem k informování a vzdělávání veřejnosti, protože jsou to především zákazníci, kdo kupuje dřevo jako materiál i nejrůznější výrobky z něj a kdo zásadně ovlivňuje chování trhu – a volba certifikovaného, udržitelného produktu se neobejde bez alespoň základní zákaznické gramotnosti či orientace v této oblasti. Je ke škodě všech, že tato gramotnost zůstává v Česku zatím nízká – podobný problém se ostatně týká i jiných typů certifikací (a jejich výhod), například v ekologickém zemědělství.

Zdroje a poznámky

 1. PEFC a FSC nejsou jediné systémy certifikací lesů, které se ve světě využívají. Například Spojené státy a Kanada mají i své vlastní standardy SFI (Sustainable Forest Initiative), které v jiných zemích nenajdeme. ↩︎

 2. V sousedních zemích se zastoupení obou certifikací značně liší. Sousední Slovensko má více než 4× vyšší procentuální zastoupení lesů certifikovaných FSC (23 %), zastoupení PEFC je podobné jako u nás (62 %). Výrazně více FSC oproti Česku má Polsko (62 %), také PEFC se vztahuje na velkou část tamějších lesů (73 %). Rakousko naopak v podstatě žádné lesy v rámci FSC certifikované nemá, zato PEFC se zde vztahuje na 86 % lesů. V Německu získalo certifikaci FSC 13 % lesů, 75 % je certifikováno PEFC. ↩︎

 3. Hošek J., 2018. Porovnání vybraných environmentálních aspektů certifikačních systémů FSC a PEFC v ČR s důrazem na půdu, vodní zdroje a biotu lesních ekosystémů ↩︎

 4. Ministerstvo zemědělství ČR, 2022. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 2021↩︎

 5. Petřík P., Fanta J. Jiné klima – jiný les. Academia 2021, s. 183. ↩︎

 6. FAO, 2022. The State of the World’s Forests 2022. Forest pathways for green recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies. 166 stran. ISBN 978-92-5-135984-6. ↩︎

 7. Přibližně 300 tisíc lidí vlastní v ČR les, jehož výměra nepřesahuje 50 hektarů. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Lesy v Česku [online]. c2021 [citováno 3. 2. 2023]. ↩︎

 8. V nové verzi standardu, připravované na rok 2023, se za malé považují lesy o rozloze do 1000 hektarů, což snižuje administrativní náročnost pro řadu dalších vlastníků. Pro ně dosud platila pravidla pro lesy nad 500 ha, tedy pravidla pro velké vlastníky. ↩︎

 9. Podrobnou analýzu tohoto problému u devíti certifikačních systémů (včetně FSC a PEFC) nabízí studie Greenpeace z roku 2021, zaměřená na různé kauzy spojené s deforestací v Evropě, Asii a dalších částech světa. Greenpeace, 2021. Destruction: Certified↩︎

 10. FSC: Certifikační firmy ↩︎

 11. V roce 2023 by měla být zveřejněna nová, významně revidovaná verze FSC. ↩︎

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: